مطالعه شجره‌شناسی بر اساس ژن فسفوپروتئین ویروس‌های نیوکاسل جدا‌شده‌در ایران، 1389-1391

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرج، کرج، ایران

3 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 موسسه واکسن وسرم سازی رازی، کرج، ایران

5 سازمان دامپزشکی کشور، تهران، ایران

6 انجمن علمی دانشجویی میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینـه مـطالعه: ویروس بیماری نیوکاسل ‌(NDV)‌ عامل بیماری نیوکاسل (بیماری بسیار واگیر در پرندگان) سبب وارد آمدن خسارات اقتصادی قابل توجه به صنعت طیور سراسر جهان می‌گردد. بیماری نیوکاسل در ایران اندمیک است و از رخداد بیماری در طیور صنعتی و سایر پرندگان در کشور گزارش‌های متعددی داده شده است. هدف: مطالعه» حاضر برای توصیف خصوصیات ویروس بیماری نیوکاسل ‌(NDV)‌ بر اسـاس ژن فسفوپروتئین در واگیری اخیر این بیماری در سال‌های 89 تا 91 انجام شد. روش کار: قطعه ژن فسفوپروتئین ویروس بیماری نیوکاسل از روی جدایه‌های بدست آمده از پنج قطعه مرغ، یک شتر مرغ و یک پارامیکسوویروس تیپ 1 کبوتر با روش نسخه‌برداری معکوس– واکنش زنجیره‌های پلی‌مراز ‌(RT-PCR)‌ بدست آمد و توالی‌یابی شد. نتایج: تحلیل شجره‌شناسی نشان داد جدایه‌های حاصل از ماکیان و شتـرمـرغ بسیـار بـه یکـدیگـر نـزدیک بودند و در ژنوتیپ هفت و جدایه» حاصل از پارامیکسوویروس تیپ 1 کبوتر در ژنوتیپ پنج قرار دارند. نتیجه‌گیری نهایی: مطالعه» حاضر اولین گزارش از توالی‌یابی ژن فسفوپروتئین حاصل از جدایه‌های ویروس بیماری نیوکاسل در ایران است. این مطالعه در درک همه‌گیرشناسی و خصوصیات ملکولی ویروس بیماری نیوکاسل بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها