بتائین به‌عنوان یک دهنده گروه متیل و آنتی کسیدان در برابر افزایش هموسیستئین خون و استرس اکسیداتیو ناشی از لوودوپا در کلیه موش صحرایی

نویسنده

بخش بیوشیمی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بتائین اثرات آنتی اکسیدانی و دهندگی گروه متیل در مطالعات اخیر ما نشان داده است. هدف: ‌مطالعه ویژگی‌های آنتی اکسیدانی و دهندگی گروه متیل بتائین در افزایش هموسیستئین خون بواسطه ترکیب لوودوپا–بنسرازید و استرس اکسیداتیو ناشی از لوودوپا در کلیه موش‌های صحرایی. روش کار: موش‌های نر از نژاد اسپراگ–داولی به گروه‌های لوودوپا ‌)LD(، بتائین ‌)Bet.(، لوودوپا+بتائین ‌)LD/Bet.(، لـوودوپـا+بنسرازید LD/Ben.(‌)، لوودوپا+بتائین+بنسرازید ‌(LD/Bet.-Ben.)‌ و کنترل تقسیم شدند. گروه‌های مورد آزمایش لوودوپا mg/kg(‌100 ‌×‌3)، بتائین (5/1 % وزنی™وزنی جیره کل)، بنسرازید mg/kg(‌25 ‌×‌3) و آب مقطر برای گروه کنترل به‌مدت 10 روز پیوسته به‌صورت خوراکی با گاواژ دریافت کردند. نتایج: غلظت هموسیستئین کل ‌(tHcy)‌ پلاسما به‌طور معنی‌داری در موش‌های درمان شده با بتائین، لوودوپا+بتائین و لوودوپا+بتائین+بنسرازید در مقایسه با گروه ‌.LD/Ben‌ کاهش یافت. در بافت کلیه غلظت مواد واکنش دهنـده بـا اسیـد تیـوبـاربیتوریک (به‌عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید) به‌طور معنی‌داری در گروه بتائین در مقایسه با گروه‌های LD‌ و ‌.LD/Ben‌ کاهش یافت. فعالیت آنزیم کاتالاز کلیوی به‌طور معنی داری درموش‌های درمان شده با لوودوپا در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در کلیه به‌طور معنی‌داری در گروه درمان شده با لوودوپا در مقایسه با گروه ‌.LD/Ben‌ کاهش یافت. امـا، هیـچ تفاوت معنی‌داری در فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز کلیوی ‌(GPx)‌ در بین گروه‌ها وجود نداشت. نتیجه‌گیری‌نهایی: این یافته‌ها نشان می‌دهند که لوودوپا و لوودوپا+بنسرازید بخاطر القاء استرس اکسیداتیو در کلیه و افزایش هموسیستئین خون اثرات جانبی دارند. در مقابل، بتائین به‌عنوان یک ماده امید بخش آنتی اکسیدان و دهنده گروه متیل در برابر مشکلات ناشی از لوودوپا عمل می کند.
 

کلیدواژه‌ها