ارزیابی دیس ریتمی ها و بیومارکرهای قلبی در گاوهای پر تولید و کم تولید

نویسندگان

1 بخش بیماریهای داخلی دام‌های بزرگ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد،شهرکرد، ایران

2 بخش کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد،شهرکرد، ایران

3 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد،شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: قلب و عروق یکی از مهمترین ارگان‌های بدن می‌اشند که نقش حیاتی در عملکرد بافت‌ها دارند. رشد و تولید شیر در دام‌های مزرعه به سلامت سیستم قلبی عروقی وابسته است. هدف: سلامت قلب و عروق در گاوهای پر تولید و کم تولید ارزیابی شد. روش کار: در این مطالعه از 50 رأCس گاو هلشتاین کم تولید و 50 رأCس گاو هلشتاین پر تولید استفاده گردید. الکتروکاردیوگرافی به روش قاعده‌ای– رأCسی و نمونه خون از ورید وداج جهت اندازه گیری بیومارکرهای قلبی ‌(CK, CK- MB, LDH, AST and troponin I)‌ اخذ گردید. نتایج: دیس ریتمی‌های قلبی در گاوهای هلشتاین کم تولید (62)% بیشتر از گاوهای هلشتاین پرتولید (46)% مشاهده گردید. دیس ریتمی های قلبی که در گاوهای هلشتاین کم تولید مشاهده گردید شامل آریتمی سینوسی 7/34%، پیشاهنگ سرگردان 45/22 درصد، برادی کاردی 37/18%، تکی کاردی سینوسی 20/10%، ضربان زودرس دهلیزی 04/2%، فیبریلاسیون دهلیزی 16/8%، بلوک سینوسی– دهلیزی 04/2% و تکی کاردی دهلیـزی 04/2% بـود. دیس ریتمی‌های مشاهده شده در گاوهای هلشتاین پرتولید شامل آریتمی سینوسی 95/86% و پیشاهنگ سرگردان 05/13% بـود. مـوج ‌P‌ دو قله‌ای در گاوهای هلشتاین پر تولید و کم تولید به ترتیب 30% و 14% مشاهده شد. مقادیر بیومارکرهای قلبی بطور معنی‌داری در گاوهای هلشتاین کم تولید بیشتر از گاوهای هلشتاین پر تولید بود. علاوه بر این هیچ گونه اختلاف معنی داری در خصوص مقادیر ‌CK‌ توتال در بین دو گروه مشاهده نگردید. نتیجه گیری نهایی: می‌توان بیان نمود که علی رغم وجود اختلاف معنی دار بیومارکرهای قلبی و بـر‌اسـاس قرار داشتن آنها در محدوده طبیعی در هر دو گروه، علت افزایش دیس ریتمی های قلبی در گاوهای کم تولید احتمالاً اختلالات متابولیکی و الکترولیتی می‌تواند باشد.
 

کلیدواژه‌ها