ردیابی کمّی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیرهای پاستوریزه مصرفی شهر تهران در طول سال 1390

نویسندگان

1 بخش فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینـه مطالعه: تتراسایکلین‌ها آنتی بیوتیک‌های وسیع الطیفی هستند و به طور گسترده در دامپزشکی مصرف می‌شوند. حضور بقایای تتراسایکلین‌ها در شیر یک نگرانی بهداشت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود. هدف: بررسی میزان بقایای تتراسایکلین ها در شیر های پـاستـوریـزه مصرفی شهر تهران در ماه‌های مختلف سال 1390. روش کار: 432 نمونه شیر از محصولات 12  شرکت عمده تولید کننده شیر پاستوریزه شهر تهران (3نمونه شیر از هر شرکت و در مجموع هرماه 36 نمونه) از فروشگاه‌های محلی خریداری و تا زمان آنالیز در فریزر ‌oC‌20– نگهداری شد. بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین از  طریق یک روش استخراج مایع– مایع از نمونه های شیر جدا شد و با استفاده از سیستم کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی تعیین مقدار گردید. شرایط کروماتوگرافی شامل فاز متحرک، بافر اسید اگزالیک – استونیتریل (20 :80)، میزان جریان mL/min‌1 و با دتکتور ‌UV‌ در طول موج ‌ nm‌ 355 ردیابی گردید. نتایج: میزان تتراسایکلین‌ها در اکثر نمونه‌ها کمتر از میزان حد مجاز ( ‌ppb‌ 100) بود و تنها در 7 نمونه شیر (62/1)% مجموع بقایای تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین بالاتر از حد مجاز به دست آمد. در نمونه‌های اخیر، میانه مجموع بقایای تتراسایکلین ها برابر با ‌ppb‌ 625  و با دامنه 274 تا  ‌ppb‌ 1270  بود. نتیجه گیری نهایی: ‌باتوجه به حضور بقایای تتراسایکلین در تعدادی از نمونه‌های شیر مصرفی در مقادیر بالاتراز حد مجاز نیاز به مطالعه گسترده تر و نظارت بیشتر مسئولین بهداشتی در این زمینه احساس می شود.
 

کلیدواژه‌ها