تأثیر تجویز خوراکی کیتوزان بر پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر بیماری در ماهی کپور معمولی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

2 دانش آموخته دامپزشکی‌، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

چکیده

زمینـه مطالعه: بروز مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک‌ها و ناکارآمدی واکسن‌ها در آبزیان، مطالعات در مورد محرک‌های ایمنی را ضروری می‌نماید. کیتوزان از پوسته میگو بدست می‌آید و به‌عنوان محرک ایمنی می‌تواند استفاده شود.هدف: ‌در این تحقیق اثر تجویز خوراکی کیتوزان بر پاسخ‌های ایمنی و مقاومت باکتریایی ماهی کپور معمولی بررسی شد. روش کار:‌ ‌300 ماهی سالم با میانگین وزنی g1/8±4/42 به 4 گروه تقسیم و با خوراک حاوی g‌10، 5، 5/2 و 0 کیتوزان در کیلوگرم غذا به مدت 60 روز تغذیه شدند. نمونه‌های خونی از تیمارها، با فاصله‌ی زمانی 20 روز برای اندازه‌گیری برخی فاکتورهای ایمنی (نظیر فعالیت لیزوزیم سرم، فعالیت باکتری‌کشی سرم، قدرت احیای‌NBT‌، پروتئین‌های سرم، تعداد کلی و افتراقی سلول‌های سفید) گرفته شد. در انتهای دوره ماهی‌های باقی مانده در هر تیمار با باکتری زنده آئروموناس هیدروفیلا‌ ‌چالش داده شده و تلفات برای 14 روز ثبت شد. نتایج: نتایج نشان داد، تجویز خوراکی کیتوزان فعالیت احیای ‌NBT‌ را بهبود بخشید ‌(‌05/0)p<، اگرچه در فعالیت لیزوزیم و باکتری‌کشی سرم، میزان تام پروتئین و آلبومین سرم،تعداد کلی و نسبت لوکوسیت‌ها تغییر معنی داری در بین گروه‌ها مشاهده نشد (‌05/0.)p> ‌مقاومت به عفونت باکتری آئروموناس هیدروفیلا‌ ‌در گروه‌هایی که با میزان بالای کیتوزان تغذیه شدند نسبت به گروه‌های دیگر تغییر معنی‌داری را نشان داده است ‌(‌05/0.)p< نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌این مطالعه نشان می‌دهد، که تجویز خوراکی کیتوزان، برخی فاکتورهای ایمنی و مقاومت ماهی کپور معمولی به عفونت باکتریایی را بهبود می‌بخشد. ‌
 

کلیدواژه‌ها