گزارش یک مورد گوساله هلشتاین مبتلا به عارضه پروسموس الومبیس همراه با نواقص احشایی

نویسندگان

1 گروه مامایی و طیور، دانشکده دامپزشکی د انشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل، ‌دانشکده دامپزشکی د انشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی د انشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی د انشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پـروسمـوس الـومبیس یک نقص مادرزادی با عامل نامشخص می‌باشد که در گاو، خوک، گوسفند و سگ گاهاً اتفاق می‌افتد. این نقص مادرزادی در هر دو جنس اتفاق می‌افتد. یک گوساله هلشتاین مرده که دارای نقص در قسمت‌های استخوانی و عضلانی سیستم حرکتی و دستگـاه تنـاسلـی خارجی بود به بیمارستان دام بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده شد. بررسی عکس‌های رادیولوژی و کالبدگشایی نشان داد که ستون مهره‌ها تا مهره اول کمری وجود داشته و مهرهای دوم تا پنجم، استخوان خاجی و مهرهای دمی وجود نداشتند. قسمت پشتی ناحیه کمری و خاجی فقط از بافت عضلانی و همبند تشکیل شده بود. دستگاه ادراری تناسلی دچار نقصهایی شامل عدم تشکیل تخمدان‌ها، رحم، واژن و لبه‌های خارجی فرج بوده، همچنین شریان نافی طرف راست هم وجود نداشت. روده‌های بزرگ و کوچک دارای ته کیسه‌های متعدد و مملو از مواد غذایی و مدفوع بودند. بیضه، کیسه بیضه و آلت تناسلی مشاهده نشد. همچنین میزنای به یک کیسه نازک مملو از مایعات اتصال داشت. یافته های آزمایشگاهی نشان دادند که، ‌PH‌ مایع جمع آوری شده 6 بوده و حاوی هموگلوبین، گلبول‌های سفید خون، باکتری و تعداد کمی گلبول‌های قرمز خون، کریستالهای اگزالات و سلول‌های اپیتلیال بود. به نظر می‌رسد که مایعات جمع آوری شده همان ادرار می‌باشد. این اولین گزارش از پروسموس الومبیس در یک گوساله هلشتاین دارای نقص های متعدد در محوطه بطنی در ایران می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها