مطالعه فیلوژنتیکی ویروس دیستمپر شناسایی شده در ایران، بر اساس ژن نوکلئوپروتئین(1390 -1387)

نویسندگان

استادیار، بخش میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه فیلوژنتیکی ویروس دیستمپر شناسایی شده در ایران، بر اساس ژن نوکلئوپروتئین(1390 -1387)
بیماری دیستمپر سگ ها یک بیماری بسیار کشنده که بسیاری از گوشتخواران را مبتلا می کند، می باشد. با این وجود اطلاعات زیادی از وضعیت اپیدمیولوژی ویروس دیستمپر سگ ها و ساختمان ژنی آن در ایران وجود ندارد. در این مطالعه با استفاده از تست واکنش زنجیره ای پلیمراز داخلی، حضور ژن نوکلئوپروتئین ویروس دیستمپر در نمونه های تهیه شده از 19 سگ دارای علائم بیماری دیستمپر، مورد مطالعه قرار گرفت(1390-1387). در نمونه های مختلفی از 14 سگ، ژن نوکلئوپروتئین مورد شناسایی قرار گرفت. مطالعات فیلوژنتیکی انجام شده بر اساس بخشی از ژن نوکلئوکپسید، موجب شناسایی 2 شاخه ویروس دیستمپر که بطور واضح با سویه واکسن متفاوتند، در ایران شد. یک شاخه ، متعلق به دسته ویروس های دیستمپر اروپایی و یک شاخه متعلق به دسته آرکتیک می باشد. با توجه به مطالعات فیلوژنتیک محدود موجود، بر روی وضعیت ژنتیکی ویروس دیستمپر در کشورهای همسایه ایران، نمی توان به راحتی اجداد ویروس دیستمپر در ایران، بخصوص شاخه آرکتیک را ریشه یابی کرد. این مطالعه اولین مطالعه فیلوژنتیکی انجام شده بر روی ویروس دیستمپر سگ ها در ایران می باشد.
کلمات کلیدی: ویروس دیستمپر سگ ها، مطالعه فیلوژنتیک، ژن نوکلئوپروتئین

کلیدواژه‌ها