ارتباط بین پروتئین ها، سیتوکین ها و آنزیم های پاسخ فاز حاد در خلال یک مدل تجربی اندوتوکسمی در گوسفند

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه: پاسخ فاز حاد از دیدگاه حفظ هموستاز بدن حیوان حائز اهمیت است و سنجش پروتئین ها، سیتوکین ها و آنزیمهای فاز حاد موجود در گردش خون را می توان در ارزیابی عملکرد سطح ایمنی بدن حیوان در مواجهه با عوامل خارجی نظیر لیپوپلی ساکارید باکتریایی به کار گرفت. اندازه گیری این فراسنجه ها در خلال اندوتوکسمی در حیوانات، دارای ارزش تشخیصی و پیش آگهی دهنده است.
هدف: هدف از انجام این مطالعه تجربی، تبیین پاسخ فاز حاد به دنبال القای اندوتوکسمی توسط اشرشیاکولی سروتیپ O55:B5 در گوسفند دنبه دار ایرانی بود. همچنین بررسی همبستگی بین فراسنجه های پاسخ فاز حاد و الگوی تغییرات آنها در خلال اندوتوکسمی در گوسفند نیز از اهداف مطالعه حاضر بود.
روش کار: تعداد 5 راس میش دنبه دار ایرانی به ظاهر سالم (با وزن بدنی kg 5 ± 25) به طور تصادفی انتخاب شده و لیپوپلی ساکارید اشرشیاکولی سروتیپ O55:B5 به میزان µg/kg 20 به صورت وریدی به هر حیوان تزریق شد. مایع درمانی به مدت 120 دقیقه پس از تزریق لیپوپلی ساکارید انجام شد و 180 دقیقه به طول انجامید. نمونه های خون از هر گوسفند، قبل، 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 24 ساعت پس از تجویز لیپوپلی ساکارید اخذ و سرمها جداسازی شد. غلظتهای سرمی هاپتوگلوبین، سرم آمیلوئید آ، تومور نکروز فاکتور آلفا، اینترفرون گاما، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز مورد ارزیابی واقع شد.
نتایج: پس از القای اندوتوکسمی، افزایش سریع و معنی دار هاپتوگلوبین، سرم آمیلوئید آ، تومور نکروز فاکتور آلفا و اینترفرون گاما مشاهده شد. غلظت سرمی گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز پس از تزریق وریدی لیپوپلی ساکارید به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج مطالعه تجربی حاضر نشان داد که هاپتوگلوبین، سرم آمیلوئید آ، تومور نکروز فاکتور آلفا و اینترفرون گاما در تمام ساعات پس از القای اندوتوکسمی، همبستگی مثبت معنی داری با یکدیگر داشتند. این فراسنجه ها در تمام این ساعات به طور معنی داری با گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز همبستگی منفی داشتند.
نتیجه گیری نهایی: نتایج مطالعه تجربی حاضر می تواند شواهدی را از ارتباط بین پروتئین ها، سیتوکین ها و آنزیم های پاسخ فار حاد و تغییرات آن ها در خلال اندوتوکسمی در گوسفند فراهم کند.

کلیدواژه‌ها