ساخت وکتور نوترکیب برای ایجاد جهش هدفمند در سالمونلا تیفی موریوم

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- بخش میکروبیولوژی

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. بخش میکروبیولوژی

3 مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بخش اپیدمیولوژی مولکولی

چکیده

دربین همه تکنیک های رایج برای جهش زایی هدفمند سیستم λ Red recombinase به طور گسترده ای برای غیرفعال کردن ژن های کروموزومی در باکتری ها استفاده شده است. در این روش همیشه خطر تجزیهDNA خطی وارد شده توسط آنزیم های محدود الاثر وجود دارد که سبب کاهش فرکانس نوترکیبی می شود. برای رفع این مشکل ما یک وکتور نوترکیب برای غیرفعال کردن ژن phoP در سالمونلا تیفی موریوم ساختیم. به منظور ساخت این وکتور از SOEing PCR و آنزیم های محدودالاثر استفاده شد. پلاسمید حاصل،pTAAZ92، حاوی یک کاست کانامایسین با دو بازوی طویل هومولوگ مجاور ژنphoP می باشد. با الکتروپوریشن pTAAZ92 به سالمونلا تیفی موریوم کاست کانامایسین از طریق نوترکیبی همولوگ جایگزین ژن phoP می شود. با توجه به هومولوژی زیاد ژن phoP در بسیاری از گونه های سالمونلا می توان از این پلاسمید برای حذف ژن phoP در اکثر این گونه ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها