عفونت روده ای با گونه های مختلف اسپیروکت در مرغ های تخمگذار

نویسندگان

1 بخش بهداشت مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 بخش بهداشت و بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: اسپیروکتوز روده ای پرندگان توسط براکیسپیراهای گرم منفی مارپیچی شکل در پرندگان ایجاد شده و منجر به اسهال ، کاهش تولید تخم مرغ و آلودگی سطح تخم ها به مدفوع می گردد .هدف: در این مطالعه جهت بررسی تنوع گونه ای براکیسپیرا ها در گله های مرغ تخمگذاربود.روش کار: در این مطالعه تعداد 100 سواب کلواک از 20 گله تخمگذار در شمال شرقی ایران جمع آوری گردید.نتایج: پس از کشت و آزمایشات مرفولوژیک 41 نمونه (41%) مثبت ارزیابی گردید، ولی در آزمایش PCR اختصاصی جنس تعداد 37(37%) نمونه به عنوان جنس برکیسپایرا مورد تایید قرار گرفت. در آزمایش PCR با پرایمر های اختصاصی گونه، آلودگی انفرادی در تعداد 18 نمونه (6/48%) به برکیسپایرا پیلوسی کولای و تنها در دو نمونه (4/5%) به برکیسپایرا اینترمدیاتشخیص داده شد. آلودگی همزمان در تعداد 3نمونه (1/8%) به برکیسپایرا اینتر مدیا و برکیسپایرا مردوخی، و در تعداد 3 نمونه به برکیسپایرا اینتر مدیا و برکیسپایرا اینوسنس تشخیص داده شد و برکیسپایرا پیلوسی کولای دارای بیشترین میزان آلودگی همزمان در 11 مورد (7/29%) به همراه سایر گونه های مورد بررسی بود. نتیجه گیری نهائی: شدت علائم اسپروکتوز روده ای در عفونت همزمان با گونه های پاتوژن و غیر پاتوژن کاهش نشان می داد که می تواند نشان دهتده نقش رقابتی سویه های غیر پاتوژن در جلوگیری و کاهش کلونیزه شدن سویه های پاتوژن باشد.

کلیدواژه‌ها