مطالعه تغییرات خون شناسی در گوسفندان آلوده به آناپلاسما و تیلریا اویس: با تشخیص مولکولی

نوع مقاله : کلینیکال پاتولوژی

نویسندگان

1 بخش کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 بخش کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: آناپلاسموز و تیلریوز بیماریهای مهم منتقله از کنه در گوسفند و بز هستند که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا منتشر هستند. هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی تغییرات خون شناسی در گوسفندان دچار آلودگی طبیعی به آناپلاسما و تیلریا انجام گرفت تا جنبه‌های پاتوژنیک گونه‌های مختلف ایجاد کننده آناپلاسموز و تیلریوز گوسفند در اهواز مشخص گردد. روش کار: نمونه‌گیری از 109 گوسفند انجام گرفت و آلودگی انگل‌های خونی با بررسی میکروسکوپی و PCR تشخیص داده شد. نمونه‌های خون همچنین از نظر خون شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: در آزمایش PCR آلودگی به آناپلاسما اویس در 2/86% از گوسفندان مشخص شد در حالی که در 2/53 % از این موارد، آلودگی همزمان به آناپلاسما مارژیناله نیز یافت شد. با این وجود گنجیدگی‌های آناپلاسما تنها در 1/32% از حیوانات مورد بررسی مشاهده گردید. تیلریا اویس در 88 % از گوسفندان مورد بررسی به روش PCR شناسایی گردید که در 8/67 % از این موارد آلودگی به روش میکروسکوپی نیز تشخیص داده شد. بررسی‌های خون شناسی نشان داد که در حیوانات دچار آلودگی همزمان به آناپلاسما همراه پارازیتمی و تیلریا، میانگین RBC، PCV، Hb و MCHC به طور معنی داری کمتر، در حالی که MCV و RDW بیشتر از گوسفندان غیرآلوده و دام‌های دچار آلودگی تکی یا بدون پارازیتمی بود. نتیجه‌گیری‌نهایی: به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که آناپلاسما می‌تواند در حضور سایر عوامل عفونی در حیوانات حامل یا فاقد علامت، فعال شده و بیماریزایی ایجاد کند. همچنین آلودگی‌های همزمان آناپلاسما همراه پارازیتمی و تیلریا می‌تواند یک کم خونی جبران پذیر ایجاد کند که احتمالاً مرتبط با اثر هر دو انگل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Ahmadi-hamedani, M., Khaki, Z., Rahbari,
S., Ahmadi-hamedani, M. (2012) Hematological
profiles of goats naturally infected with
Anaplasma ovis in north and northeast Iran.
Comp Clin Pathol. 21: 1179-1182.
Ahmadi-Hamedani, M., Khaki, Z., Rahbari,
S., Kazemi, B., Bandehpour, M. (2009) Molecular
identification of anaplasmosis in goats using
a new PCR-RFLP method. Iran J Vet Res.
10: 367-372.
Aktas, M., Altay, K., Dumanli, N. (2005) Survey
of Theileria parasites of sheep in eastern
Turkey using polymerase chain reaction. Small
Rumin Res. 60: 289–293.
Altay, K., Aktas, M., Dumanli, N. (2007)Theileria
infections in small ruminants in the East
and Southeast Anatolia. Türkiye Parazitol
Derg. 31: 268–271.
Barry, D.M., Van Niekerk, C.H. (1990) Anaplasmosis
in improved boer goats in South Af-rica artificially infected with Anaplasma ovis.
Small Rumin Res. 3: 191-197.
De, U., Dey, S., Banerjee, P., Sahoo, M. (2012)
Correlations among Anaplasma marginale
parasitemia and markers of oxidative stress in
crossbred calves. Trop Anim Health Prod. 44:
385-388.
Ghadrdan-Mashhadi, A.R., Razi-Jalali, M., Kavand,
M. (2006) A survey on Serum Gamma
glutamyl transferase, Aspartate transaminase,
Alkaline phosphatase and Bilirubin changes in
Theileriotic cattle (Mediterranean coast fever).
J Vet Res. 61: 23-28. [In Persian with English
abstract].
Hashemi-Fesharaki, R. (1997) Tick-borne diseases
of sheep and goats and their related vectors
in Iran. Parasitologia. 39: 115-117.
Hooshmand-Rad, P., Hawa, N.J. (1973)Malignant
theileriosis of sheep and goats. Trop
Anim Health Prod. 5: 97-102.
Hornok, S., Elek, V., de la Fuente, J., Naranjo,
V., Farkas, R., Majoros, G., Földvári, G. (2007)
First serological and molecular evidence on
the endemicity of Anaplasma ovis and A. marginale
in Hungary. Vet Microbiol. 122: 316-
322.
Jalali, S.M., Khaki, Z., Kazemi, B., Bandehpour,
M., Rahbari, S., Razi Jalali, M., Yasini,
S.P. (2013) Molecular detection and identification
of Anaplasma species in sheep from Ahvaz,
Iran. Iran J Vet Res. 14: 50-56.
Jalali, S.M., Khaki, Z., Kazemi, B., Rahbari,
S., Shayan, P., Bandehpour, M., Yasini, S.P.
(2014) Molecular detection and identification
of Theileria species by PCR-RFLP method in
sheep from Ahvaz, a tropical area of Iran. Iran
J Parasitol (in press). 9: 99-106.
Kocan, K., de la Fuente, J., Blouin, E.F., Garcia-
Garcia, J.C. (2004) Anaplasmamarginale
(Rickettsiales: Anaplasmataceae): recent advances
in defining host-pathogen adaptations
of a tick-borne rickettsia. Parasitol. 129: 285–
300.
Latimer, K.S., Mahaffey, E.A., Prasse, K.W.
(2003) Veterinary Laboratory Medicine, Clin-
ical Pathology. (4th ed.) Iowa State Press, Iowa,
USA.
Li, Y., Guan, G., Liu, A., Peng, Y., Luo, J., Yin,
H.(2010) Experimental transmission of Theileria
ovis by Hyalomma anatolicum anatolicum.
Parasitol Res. 106: 991-994.
Melendez, R.D. (2000) Future perspective on
veterinary hemoparasite research in the tropic
at the start of this century. Ann N.Y. Acad Sci.
916: 253–258.
Meyer, D.J., Harvey, J.W. (2004) Veterinary
Laboratory Medicine. (3rd ed.) WB. Saunders
Co London, UK.
Nazifi, S., Mansourian, M., Nikahval, B.,
Moghaddam, M. (2008) Studies on correlations
among parasitaemia and some hemolytic
indices in two tropical diseases (theileriosis
and anaplasmosis) in Fars province of Iran.
Trop Anim Health Prod. 40: 47-53.
Nazifi, S., Razavi, S., Kianiamin, P., Rakhshandehroo,
E. (2011) Evaluation of erythrocyte
antioxidant mechanisms: antioxidant enzymes,
lipid peroxidation, and serum trace
elements associated with progressive anemia
in ovine malignant theileriosis. Parasitol Res.
109: 275-281.
Rodestits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W.,
Constable, P.D. (2007) Veterinary Medicine:
A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses,
Sheep, Pigs and Goats. (10thed.) Saunders Elsevier,
London.
Rymaszewska, A., Grenda, S. (2008) Bacteria
of the genus Anaplasma - characteristics of
Anaplasma and their vectors: a review. Veterinarni
Medicina. 53: 573-584.
Splitter, E.J., Anthony, H.D., Twiehaus,M.J.
(1956) Anaplasmaovis in the United States:
experimental studies with sheep and goats.
Am J Vet Res. 17: 487–491.
Stockham, S.L., Scott, M.A. (2002) Fundamentals
of Veterinary Clinical Pathology. (1st ed.)
Iowa State University Press. Iowa State Press,
Ames, IA.
Stoltsz, W.H. (2004) Ovine and caprine anaplasmosis.
In: Infectious Diseases of Livestock.
Coetzer, J.A.W., Tustin, R.C. Vol 1(2nd ed.) Oxford
university press. London, UK. p. 617-624.
Stuen, S., Longbottom, D. (2011) Treatment
and Control of Chlamydial and Rickettsial Infections
in Sheep and Goats. Vet Clin N AMFood
A. 27: 213-233.
Uilenberg, G. (1997) General review of tickborne
diseases of sheep and goats word-wide.
Parasitol. 39: 161–165.
Yasini, S.P., Khaki, Z., Rahbari, S., Salar-Amoli,
J., Gharabaghi, A., Jalali, S.M. (2012) Hematologic
and clinical aspects of experimental
ovine anaplasmosis caused by Anaplasma ovis.
Iran J Parasitol. 7: 91–98.
Zaeemi, M., Haddadzadeh, H., Khazraiinia,
P., Kazemi, B., Bandehpour, M.(2011) Identification
of different Theileria species (Theileria
lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata)
in naturally infected sheep using nested
PCR–RFLP. Parasitol Res. 108: 837–843.