دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-71 
یافته های اکوکاریوگرافی در اسبهای ورزشی دارای سوفل پولموناری

صفحه 7-12

10.22059/ijvm.2015.53230

عبدالرزاق رستمی؛ مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ علی رضاخانی؛ حمید توانایی منش؛ علیرضا باهنر


کلینیکال پاتولوژی

مطالعه تغییرات خون شناسی در گوسفندان آلوده به آناپلاسما و تیلریا اویس: با تشخیص مولکولی

صفحه 19-26

10.22059/ijvm.2015.53228

زهره خاکی؛ سیده میثاق جلالی؛ بهرام کاظمی؛ محمد راضی جلالی؛ سیده پرستو یاسینی


بررسی تأثیر قطره چشمی کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین بر روی فلور باکتریایی طبیعی ملتحمه سگهای سالم

صفحه 27-31

10.22059/ijvm.2015.53229

عبدالعلی ملماسی؛ مسعود سلک غفاری؛ گودرز صادقی هشجین؛ مولود داودی؛ اولین کاپیا؛ مژده شریفیان فرد؛ شیما احدی نژاد؛ علیرضا باهنر


شناسایی ژنهای حدت cdt کمپیلوباکترهای ژوژنی و کلی از نمونههای مدفوعی پرندگان خانگی (زینتی) ایران

صفحه 49-56

10.22059/ijvm.2015.53233

فاطمه احسان نژاد؛ ارژنگ شیخ الملوکی؛ محمد حسن زاده؛ روجا شجاعی کاوان؛ محمد سلطانی


بهداشت و پرورش آبزیان

برخی شاخصهای خونشناسی وتولید مثلی در مولدین فیل ماهیان وحشی جنوب شرقی دریای خزر

صفحه 65-71

10.22059/ijvm.2015.53235

محمد مازندرانی مازندرانی؛ علی طاهری میرقائد؛ سید مرتضی حسینی