برخی شاخصهای خونشناسی وتولید مثلی در مولدین فیل ماهیان وحشی جنوب شرقی دریای خزر

نوع مقاله : بهداشت و پرورش آبزیان

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: مطالعات خونشناسی تکنیک تشخیصی ارزشمندی در بررسی وضعیت سلامت ماهیان، درمان و نیزاثرات فاکتورهای محیطی بر آنهاست. هدف: بدلیل ارزش بالای ماهیان خاویاری و ضرورت بازیابی مولدین آنها پارامترهای خونشناسی و نرماتیوهای تکثیر مولدین وحشی فیل ماهی (Huso huso) دریای خزر در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: به این منظور 7مولد وحشی ماده و 7 مولد وحشی نر مورد بررسی قرار گرفته و برخی پارامترهی خون شناسی از قبیل RBC، WBC، هماتوکریت، هموگلوبین، MCV، MCH، MCHC و درصد تفریقی گلبول‌های سفید تعیین و ثبت گردید. نتایج: بر اساس نتایج‌ این مطالعه درفیل ماهیان وحشی میزان گلبول‌های سفید خون و لنفوسیت در ماهیان نر بیشتر از ماهیان ماده بوده، همچنین میزان نوتروفیل در ماهیان نر کمتر از ماهیان ماده اندازه‌گیری شد. همچنین در این مطالعه هم آوری کاربردی برای ماهیان ماده 157210±447000 ثبت گردید. تخمک‌های استحصالی به وزن mg 78/3±4/35 با قطر طولی mm  21/0±17/4 و قطر عرضی mm 19/0±75/3 اندازه‌گیری شدند. درصد لقاح برای تخم  ماهیان مورد مطالعه 33/24±7/46 % و وزن لارو های بلافاصله پس از تخم گشایی mg‌56/1±48/25 ثبت گردید. نتیجه‌گیری‌نهایی: رنج گسترده‌ای از مقادیر پارامتر‌های خونشناسی در بچه ماهیان و ماهیان جوان فیل ماهی گزارش گردیده است. به نظر می‌رسد مقادیر یاد شده در بررسی‌های گوناگون در ماهیان پرورشی با مولدین فیل ماهیان وحشی متفاوت باشد، این امر نشانگر  اهمیت تعیین مقادیر خون‌شناسی مولدین فیل ماهی وحشی است.

کلیدواژه‌ها


Ahmdifar, E., Akrami, R., Ghelichi, A., Zarejabad,
A.M. (2011) Effects of different dietary
prebiotic inulin levels on blood serum enzymes,
hematologic, and biochemical parameters
of great sturgeon (Huso huso) juveniles.
Comp Clin Pathol. 20: 447–451.
Akrami, R., Gharaei, A., Karami, R. (2013)
Age and sex specific variation in hematological
and serum biochemical parameters of Beluga
(Huso huso Linnaeus, 1758). Int J Aquat
Biol. 1: 132-137
Asadi, F., Masoudifard, M., Vajhi, A., Lee, K.,
Pourkabir, M., Khazraeinia, P. (2006) Serum
biochemical parameters of Acipenser persicus.
Fish Physiol Biochem. 32: 43-47.
Bahmani, M., Kazemi, R., Donskaya, P. (2001)
A comparative study of some hematological
features in young reared sturgeons (Acipenser
persicus and Huso huso). Fish Physiol Biochem.
24: 135-140.
Barton, B.C. (2002) Stress in fishes: A diversity
of responses with particular reference to
changes in circulating corticosteroids. Integr
Comp Biol. 42: 517–525.
Biswas, S.P. (1993) Manual of Methods in Fish
Biology. South Asian Publisher, New Delhi,
India.
Blaxhall, P.C., Daisley, K.W. (1973) Routine
haematological methods for used with fish
blood. J Fish Biol. 5: 771-781.
Clauss, T.M., Dove, A.D., Arnold, J.E. (2008)
Hematologic disorders of fish. Vet Clin North
Am: Exotic Anim Pract. 11: 445-462.
Dacie, J.V., Lewis, S.M. (2001) Practical Haematology.
(9th ed.) Churchill Livingstone, London,
UK.
Drabkin, D.L., Austin, J.H. (1935) Spectrophotometric
studies, II. Preparation from washed
blood cells; nitric oxide haemoglobin and sulphaemoglobin.
J Biol Chem 112: 51–65.
Ghomi, M.R., Nazari, R.M., Poorbagher, H.,
Sohrabnejad, M., Jamalzadeh, H.R., Ovissipour,
M., Molla, A.E., Zarei, A. (2011) Effect
of photoperiod on blood parameters of young
beluga sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758).
Comp Clin Pathol. 20: 647–651.
Hickey Jr, C.R. (1982) Comparative hematology
of wild and captive cunners. Trans Am
Fish Soc. 111: 242-249.
Hoseinifar, S.H., Mirvaghefi, A., Merrifield,
D., MojaziAmiri, B., Yelghi,S., DarvishBastami,
D. (2011) The study of some haematological
and serum biochemical parameters of
juvenile beluga (Huso huso) fed oligofructose.
Fish Physiol Biochem. 37: 91–96.
Khajepour, F., Hosseini, S.A., Hoseini, S.M.
(2011) Study on some hematological and biochemical
parameters of juvenile beluga (Huso
huso) fed citric acid supplemented diet. Glob
Vet. 7: 361-364.
Kireeva, I.U., Viarhun, O.A. (2013) Fish-breeding
and biological results of spawning campaign
for Beluga reproduction. World Appl
Sci J. 25: 1530-1535.
Knowles, S., Hrubec, T.C., Smith, S.A., Bakal,
R.S. (2006) Hematology and plasma chemistry
reference intervals for cultured shortnose
sturgeon (Acipenser brevirostrum). Vet Clin
Pathol. 35: 434-440.
Matsche, M.A., Rosemary, K.M., Brundage,
H.M., O’Herron, J.C. (2013) Hematology and
plasma chemistry of wild shortnose sturgeon
Acipenser brevirostrum from Delaware River,
USA. J Appl Ichthyol. 29: 6-14.
Mazandarani, M., Taheri Mirghaed, A.T.,
Ghorbani Nasrabadi, R., Kakulaki, Sh. (2013)
Aspect of some hematological parameters of
ship sturgeon (A. nudiventris). Iranian Hournal
of Aquatic Animal Health. 1: 8-14.
MohammadiZarejabad, A.,Jalali, M.A., Sudagar,
M., Pouralimotlagh, S. (2009) Hematology
of great sturgeon (Huso huso Linnaeus,
1758) juvenile exposed to brackish water environment.
Fish Physiol Biochem. 36: 655–659.
Mohammadi Zarejabad, A.M., Jalali, M.A.,
Sudagar, M., Pouralimotlagh, S., Bastami,
K.D. (2010) Effects of rearing temperature on
hematological and biochemical parameters of
great sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758) ju-
venile. Comp Clin Pathol. 19: 367–371.
Murray, S.A. (1984) Hematological study of
the bluegill, Lepomis macrochirus Raf. Comp-
Biochem Physiol. 78A: 787-791.
Rowley, A.F. (1990) Collection, separation
and identification of fish leukocytes. In: Techniques
in Fish Immunology—I. Van Muiswinkel,
W,B. (ed.). SOS Publications, Fair Haven,
NJ, USA.
Snieszko, S.F. (1960) Microhaematocrit as a
tool in fisheries management. Special Scientific
Report—Fisheries. U. S. Department of the
Interior. Fish and Fisheries Wildlife, Washington,
DC, USA.
Wendelaar Bonga, S.E. (1997) The stress response
in fish. Physiol Rev. 77: 591–625.
Yousefi, M., Abtahi, B., AbedianKenari, A.
(2012) Hematological, serum biochemical parameters,
and physiological responses to acute
stress of Beluga sturgeon (Huso huso, Linnaeus
1785) juveniles fed dietary nucleotide.
Comp Clin Pathol. 21: 1043–1048.