دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 149-221 
تآثیر تغذیه روغن کنجد بر عملکرد، فراسنجههای خون و تخمیر شکمبهای برههای پرواری

صفحه 155-161

10.22059/ijvm.2015.55283

هادی غفاری؛ علی اکبر خادم؛ محمد رضائیان؛ احمد افضل زاده؛ داود شریفی؛ محمدعلی نوروزیان


فیزیولوژی

تأثیر محیط کشت های مختلف بر روی بهینه سازی کشت اولیه سلول های عصبی برای ارزیابی مدل های برون تنی

صفحه 163-170

10.22059/ijvm.2015.55284

محمد حسین گرانمایه؛ علی باغبان زاده؛ عباس برین؛ جمیله سالار آملی؛ محمد مهدی دهقان


عوامل عفونی - بیماریها

پارامترهای عملکرد پرورشی طیور در کوکسیدیوز تجربی درمان شده با دیکلازوریل و کلوپیدول، نیاز به ارزیابی منابع جدید

صفحه 189-194

10.22059/ijvm.2015.55287

حامد اسدی ایرائی؛ محمد اسدی ایرایی؛ محمدرضا یوسفی؛ محدثه ابوحسینی طبری


آناتومی - بافت شناسی

مطالعه آناتومی، هیستولوژی و هیستومورفومتری روده اردک ماهی (Esox lucius)

صفحه 207-211

10.22059/ijvm.2015.55289

جواد صادقی نژاد؛ ریحانه هوشمند عباسی؛ الهه هوشمند عباسی؛ زهرا بلوکی


تولید مثل

تشخیص و درمان کیست فولیکولار فعال در گربه پرشین: گزارش موردی

صفحه 219-221

10.22059/ijvm.2015.55291

رضا یوسفی؛ رضا یوسفی؛ وریا توحیدی؛ وحید اکبری نژاد