دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 233-306 

فیزیولوژی- فارماکولوژی-بیوشیمی -سم شناسی

استرس اکسیداتیو و کاتابولیسم پروتئینی متعاقب تجویز دگزامتازون و ایزوفلوپردون در گوسالههای هلشتاین

صفحه 233-239

10.22059/ijvm.2016.56322

علی اصغر چالمه؛ سعید نظیفی؛ مهرداد پورجعفر؛ محمدرضا زارعی


کلینیکال پاتولوژی

متابولیک پروفایل گاوهای پرتولید مبتلا به کیستهای تخمدانی

صفحه 241-248

10.22059/ijvm.2016.56323

افشین جعفری دهکردی؛ پژمان میرشکرایی؛ اعظم دهقانی


عوامل عفونی - بیماریها

شیوع و آسیب شناسی آلودگی به انکوسرکا فاسیاتا در شترهای بخشهای مرکزی ایران

صفحه 257-261

10.22059/ijvm.2016.56325

محمدحسین انوری؛ علیرضا سازمند؛ سیدحسین حکمتی مقدم؛ ایرج موبدی


فارماکولوژی

اثر فنل خالص بر پارامترهای اسپرم و میزان باروری در موش سوری نر

صفحه 295-301

10.22059/ijvm.2016.56330

زهرا طوطیان؛ سیمین فاضلی پور؛ نادر گودرزی؛ حسینعلی عرب


گزارش علمی

شیوع درماتوفیلوزیس آتیپیک همراه با سودوموناس آئروجینوسا در یک گله گوسفند بعد از حمام ضد کنه

صفحه 303-306

10.22059/ijvm.2016.56332

حمید توانایی منش؛ فرهنگ ساسانی؛ ناهید اطیابی؛ مهدی راسخ؛ زهره افتخاری؛ مریم هاشمیان