شیوع درماتوفیلوزیس آتیپیک همراه با سودوموناس آئروجینوسا در یک گله گوسفند بعد از حمام ضد کنه

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، زابل، ایران.

4 مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

5 تکنسین آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

درماتوفیلوز بیماری باکتریایی پوست است. شرایط محیطی مثل بارش باران و حمام دادن گوسفندان را به بروز بیماری مستعد می‌سازند. بیماری با ضررهای اقتصادی به علت آسیب وسیع به پشم همراه است. در یک گله در مرکز ایران در پاییر 92 بیماری به صورت همه گیری مشاهده شد که علایم بالینی آن از درماتوفیلوریس تیپیک متفاوت بود. آلوپسی وسیع به همراه ترشحات چرکی از جراحات کاملاً برجسته بود. بیشترین جراحات در ناحیه سینه‌ای دیده می‌شد. در بررسی‌های تکمیلی عفونت ثانویه با سودوموناس آئروجینوزا و باکتریمی با منشأ استافیلوکوکوس تأیید گردید که عامل 0.16% مرگ و میر در گله بودند. برای تأیید تشخیص نمونه خون جهت انجام CBC، و کشت خون اخذ گردید. از جراحات لام مستقیم تهیه شد و نمونه بیوپسی نیز برای ارزیابی‌های هیستوپاتولوژیک و کشت باکتریولوژیک اخذ گردید. لام مستقیم تهیه شده از جراحات پوستی با رنگ گیمسا و گرم رنگ آمیزی شدند. در بررسی‌های میکروسکوپیک درماتوفیلوزیس تأیید گردید. در نمونه‌های آماده شده گرم و گیمسا رشته‌های باکتری گرم مثبت با ظاهر تیپیک ریل آهن دیده شدند. در هیستوپاتولوژی هم فیلامان‌های باکتری در اپیدرم دیده شدند. گله با پنی سیلین پروکائین mg/kg‌000/70 به صورت عضلانی دو بار در روز به مدت پنج روز درمان شد و بیماری تحت کنترل درآمد و تلفات متوقف گردید.

کلیدواژه‌ها


Amabrose, N.C. (1996) The pathogenesis of dermatophilosis. Trop Anim Health Prod. 28: 29–37.
Hyslop, N.S. (1979) Dermatophilosis (streptothricosis) in animals and man. Comp Immunol Microbiol Infec Dis. 2: 389-404.
Larsen, J.W.A. (1987) An outbreak of mycotic dermatitis in goat kids. Aust Vet J. 64: 160.
Martinez, D., Prior, P. (1991) Survival of dermatophilosis congolensis in tropical clay soils submitted to different water potentials. Vet Microbiol. 29: 135-145.
Mullowney, P.C., Baldwin, E.W. (1984) Skin diseases of goats. Vet Clin North Am Large Anim Pract. 6: 143.
Norris, B.J., Colditz, I.G., Dixon, T.J. (2008)Fleece rot and dermatophilosis in sheep. Vet Microbiol. 128: 217-230.
Radostis, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D. (2007) Diseases associated with bacteria – IV. In: Veterinary Medicine: Atextbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. (10th ed). W.B Saunders. London, UK. p. 1048-1051.
Roberts, D.S. (1963) Release and survival of dermatophilus dermatonomus zoospores. Aust J Agric Res. 14: 386-399.
Scott, D.W. (2007) Ovine. In: Color Atlas of Farm Animal Dermatology. (1st ed). Blackwell Publishing, Iowa, USA. p. 152-53.
Stewart, G.H. (1972) Dermatophilosis. A skin disease of animals and man. Part 1. Vet Rec. 91: 537-544.
Wabacha, J.K.,  Mulei, C.M., Gitonga, N.P., Njenga, M.J., Thaiyah, AG., Nduhiu, J. (2007) Atypical dermatophilosis of sheep in Kenya. Tydskr S Afr Vet Ver. 78: 178-81.
Yeruham, I., Elad, D., Perl, S. (2003) Dermatophilus in goats in the judean foothills. Rev Med Vet. 154: 785-788.