دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 73-147 

تغذیه- بهداشت

سمیت کبدی ناشی از تغذیه تجربی با ارزن دم روباهی (Setaria italica) در گوسفند و بز

صفحه 79-86

10.22059/ijvm.2015.54005

آرش امیدی؛ فاطمه ایزدی یزدان آبادی؛ یوکابد اسماعیل پور؛ محمد علی بهدانی؛ محمدرضا اصلانی