شیوع سرمی عفونت کلامیدیا آبورتوس در گوسفند و بزهای ایران

نویسندگان

میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: کلامیدیا آبورتوس یکی از عفونت‌های باکتریایی مشترک انسان و دام است که باعث سقط جنین در نشخوارکنندگان کوچک می‌شود. این میکروارگانیسم یکی از عوامل عمده ایجاد سقط جنین و در نتیجه وارد آوردن خسارت اقتصادی در صنعت پرورش گوسفند و بز در دنیا می‌باشد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی به کلامیدیا آبورتوس در گله‌های گوسفند و بز برخی مناطق ایران بوده است. روش کار: تعداد 1440 نمونه سرم از 113 گله گوسفند و بز متعلق به 7 استان ایران جمع‌آوری شد و با استفاده از کیت CHEKIT®-ELISA جهت حضور پادتن علیه جرم کلامیدیا آبورتوس ارزیابی شدند. نتایج: نتایج حاکی از آلودگی 6/25 درصدی دام‌ها به این جرم بود و 4/81% گله‌ها دارای حداقل یک دام مثبت بودند. تجزیه آماری نتایج نشان داد که دام‌های 2 ساله دارای بیشترین آلودگی بودند (05/0>p). نتیجه‌گیری‌نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی گله‌ها در ایران با کلامیدیا آبورتوس بالا بوده و لازم است که سازمان دامپزشکی کشور برنامه مراقبت و کنترل برای جلوگیری از خسارات ناشی از این بیماری در گله‌ها طراحی نماید.

کلیدواژه‌ها


Aitken, I.D. (2007) Chlamydial abortion. In:  Diseases of Sheep. Aitken, I.D. (ed.). (3rd ed.) Blackwell Science Press. Oxford, UK.
Aitken, I.D., Clarkson, M.J., Linklater, K. (1990) Enzootic abortion of ewes. Vet Rec. 10: 136–138.
Borel, N., Doherr, M.G., Vretou, E., Psarrou, E., Thoma, R., Pospischil, A. (2004) Seroprevalences for ovine enzootic abortion in Switzerland. Prev Vet Med. 65: 205–216.
Buxton, D. (1986) Potential danger to pregnant women of Chlamydia psittaci from sheep. Vet Rec. 118: 510–511.
Entrican, G., Buxton, D., Longbottom, D. (2001) Chlamydial infection in sheep: immune control versus fetal pathology. J R Soc Med. 94: 273–277.
Entrican, G., Wheelhouse, N.M. (2006) Immunity in the female sheep reproductive tract. Vet Res. 37: 295–309.
Ghorbanpoor, M., Goraninejad, S., Heydari,R (2007) Serological Study on Enzootic Abortion of Ewes in Ahvaz, Iran. J Anim Vet Adv. 10: 1194-1196.
Huang, S.Y., Wu, S.M., Xu, M.J., Zhou, D.H., Danba, C., Gong, G., Zhu. X.Q. (2013) First record of Chlamydia abortus seroprevalence in Tibetan sheep in Tibet, China. Small Ruminant Res. In press. http://dx.doi.org/10.1016/j.Small Rumin Res. 2012.12.012.
Jiménez-Estrada, J.M., Escobedo-Guerra, M.R., Arteaga-Troncoso, G., López-Hurtado, M., de Haro-Cruz, M., Oca Jiménez, R., Guerra-Infante, F. (2008) Detection of Chlamydophila abortus in Sheep (Ovis aries) in Mexico. Am J Anim Vet Sci. 3: 91-95.
Longbottom, D., Coulter, L.J. (2003) Animal Chlamydiosis and Zoonotic Implications. J Comp Pathol. 128: 217-244.
Pinheiro Junior, J.W.,  Mota, R.A., Piatti, R.M. (2010) Seroprevalence of  antibodies to Chlamydophila abortus in ovine in the state of Alagoas, Brazil. Braz J Microbiol. 41: 358-364.
Rocchi, M.S., Wattegedera, S., Meridiani, I., Entrican, G. (2009) Protective adaptive immunity to Chlamydophila abortus infection and control of ovine enzootic abortion (OEA). Vet Microbiol. 135: 112–121.
Samkange, A., Katsande, T.C., Tjipura-Zaire, G.,  Crafford, J.E. (2010) Seroprevalence survey of Chlamydophila abortus infection in breeding goats on commercial farms in the Otavi veterinary district, northern Namibia, Onderstepoort J Vet Res. 77: 1-5.
Teankum, K., Pospischil, A., Janett, F., Brugnera, E., Hoelzle, L.E., Hoelzle, K., Weilenmann, R., Zimmermann, D.R., Gerber, A., Polkinghorne, A., Borel, N. (2007) Prevalence of chlamydiae in semen and genital tracts of bulls, rams and bucks. Theriogenology. 67: 303–310.