بررسی تأثیر قطره چشمی کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین بر روی فلور باکتریایی طبیعی ملتحمه سگهای سالم

نویسندگان

1 گروه آموزشی بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه افتالمولوژی، دانشگاه گنت، بلژیک

5 گروه پاتولوژی، باکتریولوژی و بیماریهای طیور، دانشگاه گنت، بلژیک

6 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: فلور طبیعی ملتحمه با مهار کردن رشد ارگانیسم‌های فرصت طلب در پیشگیری از عفونت‌های چشمی نقش بسزایی دارد. در صورتیکه فلور مقیم ملتحمه به دنبال یک بیماری یا تجویز طولانی مدت آنتی بیوتیک‌ها مهار شود، رشد بیش از حد پاتوژن‌های فرصت طلب منجر به عفونت‌های چشمی می‌گردد. هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر استفاده داخل چشمی از دو آنتی بیوتیک متداول، کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین، بر روی چگونگی تغییر  فلور باکتریایی چشم سگ‌های سالم بود. روش‌کار: بدین منظور تعداد 16 سگ بالغ و سالم به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم گردید که یک گروه کلرامفنیکل و دیگری سیپروفلوکساسین دریافت نمودند. در هر دو گروه چشم راست در هر حیوان با دو قطره از آنتی بیوتیک مورد نظر به ترتیب هر 8 ساعت و 6 ساعت یکبار به مدت یک هفته تحت درمان قرار گرفت و چشم چپ تنها اشک مصنوعی دریافت کرده و به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. کشت باکتریایی و قارچی 8 ساعت قبل از شروع درمان و سپس در پایان یک هفته، در هر دو گروه و از هر دو چشم (راست و چپ) صورت گرفت. آنالیز آماری نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمایش  دقیق فیشر  صورت گرفت. نتایج: تفاوت آماری معنی داری بین چشم مورد آزمایش و شاهد و نیز در باکتری‌های جدا شده در هر دو گروه دیده نشد. در گروه دریافت کننده کلرامفنیکل، پس از یک هفته درمان، از چشم راست سگ‌ها، Staphylococcus.spp (5/62%) و Bacillus (5/12%) و از چشم چپ  (75%) Staphylococcus.spp و Bacillus (5/12%) جدا گردید. در گروه دریافت کننده سیپروفلوکساسین، پس از یک هفته درمان، باکتری‌های (5/87%) Staphylococcus.spp، (5/37%) Aerococcus.spp، (25%) Viridans streptococcus، (5/12%) Micrococcus.spp، (5/12%) Bacillus.spp از چشم راست وباکتری‌های (75%).Staphylococcus.spp  ،Micrococcus.spp (25%) و (5/12%) Bacillus.spp از چشم چپ جدا گردید. نتیجه‌گیری‌نهایی: از بررسی نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر این گونه بر می‌آید که کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین چشمی، تأثیری در جهت تغییر یا تخریب فلور طبیعی ملتحمه سگ‌ها در طول دوره درمان‌های متداول (یک هفته) ندارند.

کلیدواژه‌ها


Asghari, A., Gharachorlou, A. (2011) Assessing
the role of proper administration of antibiotics
in the treatment of corneal ulcers in dog.
Adv Environ Biol. 5: 2084-2086.
Coskun, M., Altintas, A.G., Anayol, M.A.,
Raza, S., Celikbilek, N., Simsek, S. (2011) Evaluation
of efficacy of topical povidone-iodine
and different types of fluoroquinolones in the
sterilization of bacterial flora on the conjunctiva.
J Ocular Pharmacol Ther. 27: 589-592.
Ermis, S.S., Aktepe, O.C., Inan, U.U., Ozturk,
F., Altindis, M. (2004) Effect of topical dexamethasone
and ciprofloxacin on bacterial flora
of healthy conjunctiva. Eye. 18: 249-252.
Gemensky-Metzler, A.J., Wilkie, D.A., Kowalski,
J.J., Schmall, L.M., Willis, A.M., Yamagata,
M. (2005) Changes in bacterial and fungal ocular
flora of clinically normal horses following
experimental application of topical antimicrobial
or antimicrobial- corticosteroid ophthalmic
preparations. Am J Vet Res. 66: 800-811.
Gerding, P.A., Mc Laughlin, S.A., Thoop,
M.W. (1988) Pathogenic bacteria and fungi associated
with external ocular diseases in dogs:
131 cases (1981-1986). J Am Vet Med Assoc.
193: 242-244.
Haghkhah, M., Sarchahi, A.A., Molazem, M.
(2005) Conjunctival flora in normal dogs. Online
J Vet Res. 9: 79-83.
Kowalski, R.P., Dhaliwal, D.K., Karenchak,
L.M., Romanowski, E.G., Mah, F.S., Ritterband,
D.C., Gordon, J.Y. (2003) Gatifloxacin
and Moxifloxacin: An in vitro susceptibility
comparison to Levofloxacin, Ciprofloxacin,
and Ofloxacin using bacterial keratitis isolates.
Am J Ophthalmol. 136: 500-505.
Kudirkiene, E., Žilinskas, H., Šiugždaite, J.
(2006) Microbial flora of the dog eyes. Veterinarija
Ir Zootechnika. 34: 18-21.
Leibowitz, H. (1991) Clinical evaluation of
Ciprofloxacin 0.3% ophthalmic solution for
treatment of bacterial keratitis. Am J Ophthalmol.
112: 34S–47S.
McDonald, P.J., Watson, A.D.J. (1978) Microbial
flora of normal canine conjunctivae. J
Small Anim Pract. 17: 809-812.
Mino de Kaspar, H., Koss, M.J., He, L., Blumenkranz,
M.S., Ta, C.N. (2005) Antibiotic
Susceptibility of Preoperative Normal Conjunctival
Bacteria. Am J Ophthalmol. 139:
730-733.
Prado, M.R., Rocha, M.F., Brito, E.H., Girão,
M.D., Monteiro, A.J., Teixeira, M.F., Sidrim
J.J.C. (2005) Survey of bacterial microorganisms
in the conjunctival sac of clinically normal
dogs and dogs with ulcerative keratitis in
Fortaleza, Ceará, Brazil. Vet Ophthalmol. 8:
33-37.
Prado, M.R., Brito, E.H.S., Girao, M.D., Sidrim,
J.J.C., Rocha, M.F.G. (2006) Identification
and antimicrobial susceptibility of bacteria
isolated from corneal ulcers of dogs. Arq Bras
Med Vet Zootec. 58: 1024-1029.
Snyder-Perlmutter, L.S., Katz, H.R., Melia, M.
(2000) Effect of topical ciprofloxacin 0.3% and
ofloxacin 0.3% on the reduction of bacterial
flora on the human conjunctiva. J Cataract Refract
Surg. 26: 1620-1625.