مطالعه سرخرگهای مفصل مچ دستی شتر یک کوهانه (Camelus dromedrus)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: اطلاعات کمی در مورد خونرسانی به مفصل مچ دست شتر یک کوهانه وجود دارد در حالیکه مطالعات فراوانی در این رابطه در گاو و اسب موجود می‌باشد. به منظور جراحی‌ها و برخی تکنیک‌های تشخیصی در ناحیه مچ، اطلاع از اجزای این مفصل از جمله سرخرگ‌های آن ضروری می‌باشد. هدف: در این مطالعه، خاستگاه، ترتیب و شاخه‌های سرخرگ‌های خونرسان به مفصل مچ شتر یک کوهانه (Camelus dromedrus) بررسی شده است. روش کار: دوازده اندام حرکتی قدامی سمت چپ شتر یک کوهانه فاقد سابقه لنگش، به سه گروه برابر تقسیم شدند. به سرخرگ بازویی، قبل از مفصل آرنج، آب گرم دارای ژلاتین، محلول لاتکس قرمز و محلول رزین رودوپاس بطور جداگانه تزریق و سرخرگ‌های خونرسان به مفصل مچ مطالعه شدند. نتایج: نتایج حاصل نشان داد که سرخرگ‌های زند زبرین، میانی و بین استخوانی خلفی و شاخه‌های آنها به مفصل مچ خونرسانی می‌کنند. نتیجه‌گیری‌نهایی: یافته‌ها نشان داد که سرخرگ زند زبرینی و انشعابات آن از جمله شاخه‌های پشتی و کف دستی مچی، اصلی ترین سرخرگ‌های خونرسان به مفصل مچ می‌باشند. سرخرگ‌های میانی و بین استخوانی خلفی نیز به این مفصل خونرسانی می‌کنند در حالیکه انشعابات سرخرگی خونرسان به مفصل مچ شتر دوکوهانه (Bactrian camel)، از سرخرگ زند زبرین و انشعابات سرخرگ بین استخوانی پشتی می‌باشند. در گاو، سرخرگ‌های بین استخوانی مشترک، میانی، هم جانبی زند زیرین و زند زبرینی مفصل مچ دست را خونرسانی می‌کنند. این کار در اسب به عهده سرخرگ‌های بین استخوانی مشترک، میانی، عرضی آرنج و زند زبرین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Arzone, C.A., Calaudi, P., Casalonga, O., Valdes,
V.A.(1995) Arterial irrigation of the scapular,
brachial and antebrachial regions of the
llama. Excreta camelida. 2: 14-20.
Badawy Adel, M. (2011) Computed tomographic
anatomy of the fore foot in onehumped
camel (Camelus dromedrus). Glob
Vet. 6: 417-423.
Bego, U. (1960) Comparative anatomy of
blood supply and nerves of the fore leg in the
camel, llama, giraffe and cattle. Acta Anat. 42:
261.
Budras Klaus – Dieter, Sack, W.O., Rock, S.
(2009) Anatomy of the Horse. (5th ed.) Schlutersche.
Frankfurt, Germany. p. 8-11.
Dyce, K.M., Sack, W.D., Wensing, C.J.G.
(1996) Text Book of Veterinary Anatomy.
(2nd ed.) W.B.Saunders company. Philadelphia,
USA.
Getty, R. (1975) Sisson and Grossman’s. The
Anatomy of the Domestic Animals. (5th ed.)
W.B.Saunders company. Philadelphia, USA.
Jain, R.K., Dhingra, L.D. (1992) The brachial
artery of camel. Indian J Anim Sci. 63: 38-41.
Jian-Lin Wang, Cui-Sheng, Gen-Xuan Wang,
Hai-Yan, Li. (2000) The arterial supply of the
carpal joint in the Bactrian camel (Camelus
bactrianus). Vet Res Commun. 24: 75-84.
Jian-Lin Wang, Cui-Sheng, Zheng-Ming
Xie. (1998) The arterial supply of the metacarpophalangeal
joint in the Bactrian camel
(Camelus bactrianus). Vet Res Commun. 22:
365-371
Jian-Lin Wang, Zheng-Ming, Xie. (1994) Arterial
supply of the shoulder joint in the Bactrian
camel (Camelus bactrianus). J Camel Pract
Res. 2: 71-74.
Nickel, R., Schummer, A., Seiferle, E. (1981)
The anatomy of the domestic animals. Vol. 3.
Verlag Paul Parey. Berlin–Humburg, Germany.
Smuts, M.S., Bezuidenhout, A.J. (1987) Anatomy
of the Dromedary. (1st ed.) Clarendon
Press, Oxford, UK.
Soroori, S., Veshkini, A., Dehghan, M., Farhadian,
O. (2007) Radiodraphic assessment of
bone cortex to bone diameter ratio of manus
and pes in camel. Iranian journal of veterinary
surgery (IJVS). 2: 7-12.
Soroori, S., Masoudifard, M., Vajhi, A.R., Rostami,
A., Salimi, M. (2011) Ultrasonography
study of tendons and ligaments of metacarpal
region in the camel (Camelus dromedarius).
Int J Vet Res (University of Tehran). 5: 85-88.