یافته های اکوکاریوگرافی در اسبهای ورزشی دارای سوفل پولموناری

نویسندگان

1 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: تعیین معنی‌دار بودن سوفل‌های قلبی از لحاظ بالینی در اسب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سوفل‌های ناشی از دریچه پولموناری به‌طور معمول در اسب‌های ورزشی تشخیص داده می‌شوند. ازطرفی اکوکاردیوگرافی می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارزیابی این سوفل‌ها بازی کند. هدف: ارزیابی اکوکاردیوگرافی اسب‌های دارای سوفل پولموناری و تعیین اهمیّت این سوفل‌ها.           روش کار: تعداد 450 اسب ورزشی با توجه ویژه به سیستم‌های قلبی و ریوی مورد معاینه قرار گرفتند و تعداد 18 رأس اسب (شامل: 8 اسب با سوفل پولموناری 3o و 4 و تعداد 10 رأس اسب نرمال) برای معاینه اکوکاردیوگرافی انتخاب شدند. نتایج: اکوکاردیوگرافی مدهای روشنایی، حرکتی، داپلر پالسی و رنگی بر روی روی اسب‌های دو گروه ( با سوفل قلبی و نرمال) انجام شد و شاخص‌های اکوکاردیوگرافی محاسبه و برای دو گروه مقایسه گردید. تفاوت آماری معنی‌دار بین شاخص‌های دو گروه یافت نشد (05/0‌<p). نتیجه‌گیری‌نهایی: ارتباط آماری معنی‌دار بین شدت سوفل پولموناری و شدت خون پس‌زده (Regurgitant jet) از دریچه پولموناری وجود ندارد و درجات متوسط پس‌زدن خون از دریچه پولموناری منجر به تغییرات شاخص‌های قلبی دیگر نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


Blissitt, K., Patteson, M. (1996) Evaluation of
cardiac murmurs in horses. 2. Echocardiography.
In Pract. 18: 416-426.
Boon, J.A. (2011) Veterinary Echocardiography.
Wiely- Blackwell, Ames, Iowa, USA.
Imhasly, A., Tschudi, P.R., Lombard, C.W.,
Gerber, V. (2010) Clinical and echocardiographic
features of mild mitral valve regurgitation
in 108 horses. Vet J. 183: 166-171.
Kriz, N.G., Hodgson, D.R., Rose, R.J. (2000)
prevalence and clinical importance of heart
murmurs in racehorses. JAVMA. 216: 1441-
1445.
Lightfoot, G., Jose-Cunilleras, E., Rogers, K.,
Newton, J.R., Young, L.E. (2006) An echocardiographic
and auscultation study of right
heart responses to training in young national
hunt thoroughbred horses. Equine Vet J Suppl.
36: 153-158.
Marr Celia, M., Bowen, M. (2010) Cardiology
of the Horse, Saunders Elsevier. London, UK.
Patteson, M.W., Cripps, P.J. (1993) A survey of
cardiac auscultatory findings in horses. Equine
Vet J. 25: 409-415.
Reef, V.B. (1995) Heart murmurs in horses:
determining their significance with echocardiography.
Equine Vet J Suppl. 19: 71-80.
Rezakhani, A., Blissitt, K.J. (2003) The role of
echocardiography in the diagnosis of heart
diseases in the horse. Iran J Vet Res. 4: 114-
122.
Richard, E.A., Fortier, G.D., Pitel, P.H., Dupuis,
M.C., Valette, J.P., Art, T., Denoix, J.M.,
Lekeux, P.M., Erck, E.V. (2010) Sub-clinical
diseases affecting performance in standardbred
trotters: diagnostic methods and predictive
parameters. Vet J. 184: 282-289.
Young, L.E. (1999) Cardiac responses to training
in 2-year-old thoroughbreds: an echocardiographic
study. Equine Vet J Suppl. 30: 195-
198.
Young, L.E., Rogers, K., Wood, J.L.N. (2008)
Heart murmurs and valvular regurgitation in
thoroughbred racehorses: epidemiology and
associations with athletic performance. J Vet
Intern Med. 22: 418-426.
Young, L.E., Wood, J.L.N. (2000) Effect of age
and training on murmurs of atrioventricular
valvular regurgitation in young thoroughbreds.
Equine Vet J. 32: 195-199.
Zoghbi, W.A., Enriquez-Sarano,M., Foster, E.,
Grayburn, P.A., Nihoyannopoulos, P., Otto,
C.M., Quinones, M.A., Rakowski, H., Stewart,
W.J., Waggoner, A. (2003) Recommendations
for evaluation of the severity of native valvular
regurgitation with two-dimensional and
doppler echocardiography. J Am Soc Echocardiogr.
16: 777-802.
Zucca, E., Ferrucci, F., Stancari, G., Saporiti,
T., Ferro, E. (2010) The prevalence of cardiac
murmurs among standardbred racehorses
presented with poor performance. J Vet Med
Science. 72: 781-785.