پارامترهای بیوشیمیایی سرم و خون شناسی سگ های مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستاتی (BPH)

نوع مقاله : کلینیکال پاتولوژی

نویسندگان

1 بخش کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 بخش رادیولوژی و سونوگرافی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران، ایران

4 بخش طب داخلی دامهای کوچک، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 آزمایشگاههای دکتر رستگار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بیماریهای پروستاتیک بالینی در 80% سگ های بالای 5 سال و 95% بالای 9 سال رخ می دهد .به نظر می رسد که هیپرپلازی زمینه مطالعه: بیماریهای پروستاتیک بالینی در 80% سگ های بالای 5 سال و 95% بالای 9 سال رخ می دهد .به نظر می رسد که هیپرپلازی خوش خیم پروستاتی (BPH)، سگ های اسکاتیش تریر را بیشتر از دیگر نژادها تحت تاثیر قرار میدهد. اهداف:اهداف این مطالعه ارزیابی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمی و خون شناسی در سگ های مبتلا به BPH است ،زیرا که در ارتباط با برخی از این پارامترها در سگ هایی که از BPH رنج می برند ،اطلاعاتی وجود ندارد. روش کار: به همین منظور ، نمونه های خون از 10 سگ بالای 5 سال که از BPH رنج می بردند و به بیمارستان دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع شده بودند، جمع آوری گردید. تشخیص BPH براساس بررسی های بالینی، آزمایشگاهی و اولتراسونوگرافی انجام شد. 10 سگ نر سالم با سن ، نژاد و وزن مشابه به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.سپس اسید فسفاتاز سرمPAP) و(TAP ،CRP،اوره ،کراتی نین ،پروتئین تام،آلبومین ، گلوبولین و پارامترهای خون شناسی اندازه گیری گردید و نتایج بوسیله آزمون T-Student در SPSS تجزیه و تحلیل گردید.همچنین از آزمون همبستگی خطی پیرسون برای تعیین همبستگی مابین TAP،PAP،CRP وESR با طول و عرض پروستات استفاده شد.
نتایج:طول (008/0 p=) وعرض(01/0 p=) پروستات به طور معنی داری در سگ هایی که از BPH رنج می بردند در مقایسه با سگ های سالم بیشتر بود. میانگین فعالیت TAPوPAPسرم در همه سگ های گروه BPH به طور معنی داری (تقریبا6برابر)در مقایسه با کنترل افزایش یافت (001/0 p=). همچنین میانگین غلظت CRP سرم در برخی از سگ های مبتلا به BPH افزایش داشت (تقریبا6برابر) (001/0 p=). درضمن افزایش معنی دار درESR برخی سگ های بیمار در مقایسه با کنترل وجود داشت.همبستگی معنی دار زیادی مابین TAP و PAP با طول و عرض پروستات وجود داشت که بیشتر از CRP بود.نتیجه گیری نهایی:اسید فسفاتاز سرم، CRP،ESR در سگ های مبتلا به BPH افزایش می یابد اما افزایش اسید فسفاتاز سرم از سایر فاکتور ها اهمیت بیشتری دارد. توصیه می گرددکه هر آزمایشگاه بهتر است از مقادیری که خود برای اسیدفسفاتاز سرم سگ ها به دست می آورد ،استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


 
Amorim, R.L., Moura, V.M.B.D., Di Santis, G.W., Bandarra, E.P., Padovani C. (2004)  Serum and urinary measurements of prostatic acid phosphatase (PAP) and prostatic specific antigen (PSA) in dogs. Arq Bras Med Vet Zootec. 56: 320-324.##
Aumuller, G., Vedder, H., Enderle-SchmitT,U. (1987)  Cytochemistry and Biochemistry of Acid Phosphatases VII: Immunohistochemistry of canine prostatic acid phosphatase. Prostate. 11: 1-15.##
Ceron, J.J., Eckersall, P.D., Martınez-Subiela, S. (2005) Acute phase proteins in dogs and cats: current knowledge and future perspectives. Vet Clin Pathol. 34: 85-99.##
Corrazza, M., Guidi, G., Romagnoli, S., Tognetti, R. , Buonaccorsi A. (1994)  Serum total prostatic and non-prostatic acid phosphatase in healthy dogs and in dogs with prostatic diseases. J Small Anim Pract. 35: 307-310.##
Eckersall, P.D., Duthie, S., Toussaint, M.j., Gruys, E., Heegaard, P., Alava, M., Lipperheide, C., Madec, F. (1999) Standardization of diagnostic assays for animal acute phase proteins. Adv Vet Med. 41: 643-655.##
Felman, E.C., Nelson, R.W. (2004) Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. (3rd ed.) WB. Saunders. Missouri, USA. ##
Francey, T. (2010) Prostatic Diseases. In:  Textbook of Veterinary Internal Medicine. Ettinger, S.J., Feldman, E.C. (eds.). (7th ed.) vol  2, WB. Saunders, Philadelphia, USA. p. 1926-1930.##
Gadelha, C.R.F., Vicente, W.R.R., Ribeiro, A.P.C., Apparicio, M., Covizzi, G.j., Campos, A.C.N. (2013)  Prostatic acid phosphatase  in serum and semen of dogs. Arch Med Vet. 45: 321-325.##
Husain, T.M., Kim, H.D. (2002) C - reactive protein and erythrocyte sedimentation rate in orthopaedics. University of Pennsylvania. Orthopaedic Journal. 15: 13-16.##
Jergens, A.E., Schreiner, C., Frank, D.E., Niyo, Y., Ahrens, F.E., Eckersall, P.D., Benson, T.J., Evans, R. (2003) A scoring index for disease activity in canine inflammatory bowel disease. J Vet Int Med. 17: 291 -297.##
Kjelgaard-Hansen, M., Strom, H., Mikkelsen, L., Eriksen, T., Jensen, A.L., Luntang-Jensen, M. (2013) Canine serum C-reactive protein as a quantitative marker of the inflammatory stimulus of aseptic elective soft tissue surgery. Vet Clin Pathol. 42: 342-345.##
Kaneko, J.J., Harvey, J.W., Bruss, M.L. (2008)  Clinical Biochemistry of Domestic Animals.    (6th ed.) Elsevier, Academic Press, London, UK.##
McEntee, M., Issaacs, I., Smith, C. (1987) Adenocarcinoma of the canine prostate: immunohistochemically examination for secretory antigens. Prostate. 11: 163-170.##
Meyer, D.J., Harvey, J.W. (2004) Veterinary Laboratory Medicine. (3rd ed.) WB Saunders,   London, UK.
Noakes, D.E., Parkinson, T,J., England, G.C.W. (2001) Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. (8th ed.) WB Saunders, London, UK.##
Rule, A.D., Jacobson, D.J., Roberts, R.O.,Girman, C.J., McGree, M.E., Lieber, M.M., Jacobson, S.J. (2005) The association between benign prostatic hyperplasia and chronic kidney disease in community-dwelling men. Kidney Int. 67: 2376-2382.##
Salo, J.O., Rannikko, S., Haapiainen, R. (1990) Serum acid phosphatase in patients with localized prostatic cancer, benign prostatic hyperplasia or normal prostates. Br J Urol. 66: 188-192.##
Sataria, P.M., Staskin, D.R. (2000) Hydronephrosis and renal deterioration in the elderly due to abnormalities of the lower urinary tract and ureterovesical junction. Int Urol Nephrol. 32: 119-126.##
Steiner, M.S., Couch, R.C., Raghow, S., Stauffer D. (1999) the chim panzee as a model of human benign prostate hyperplasia. J Urol. 162: 1454-1461.##
Swinney, G.R. (1998) Prostatic neoplasia in five dogs. Aust Vet J. 76: 669-674.##
Tecles, F., Spiranelli, E., Bonfanti, U., Ceron, J.J., Paltrinieri, S. (2005) Preliminary studies of serum acute-phase protein concentrations in hematologic and neoplastic diseases of the dog. J Vet Int Med. 19: 865-870.##
Thrall, M.A., Weiser, G., Allison ,R., Campbell, T.W. (2012) Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. (2th ed.) Wiley-Blackwell, Iowa, USA.##
Wadström, J., Huber, P., Rutishauser, G. (1984) Elevation of serum prostatic acid phosphatase levels after prostatic massage. Urology. 24: 550-551.##