بررسی ساختار زبان در مرغ عشق (Melopsittacus undulatus) در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی

نوع مقاله : آناتومی - بافت شناسی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهر کرد، ایران

چکیده

زمینه‌‌ی مطالعه: زبان که نقش مهمی در دریافت غذا در مهره‌داران ایفا می‌کند تفاوت‌های ریختی چشم‌گیری نشان می‌دهد که نمایان‌گر سازگاری حیوان با شرایط محیطی موجود در زیستگاه مربوطه به‌شمار می‌رود. هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی ساختار زبان در مرغ عشق بالغ بود. روش کار: زبان ۱۲ مرغ عشق بالغ در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌هایی از رأس، بدنه و ریشه‌ی زبان با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی اسکنینگ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج: زبان در مرغ عشق بالغ (Melopsittacus undulatus) به‌وسیله‌ی میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. زبان در مرغ عشق حدود ۵ میلی‌متر طول دارد. بخش عمیق مقعر قدامی رأس زبان فاقد هرنوع ساختار غده‌ای بوده و در امتداد بخش خلفی نیم‌دایره‌ای این اندام قرار می‌گیرد. بخش خلفی رأس زبان با یک شیار طولی میانی به دو نیمه‌ی قرینه تقسیم شده است. بخش قدامی بدنه‌ی زبان با شیارهایی با عمق گوناگون به شمار زیادی نواحی نامنظم برآمده با اندازه‌های گوناگون تقسیم شده است. چندین پرز مخروطی‌شکل بزرگ در راستای خلفی روی انتهای خلفی بدنه‌ی زبان و در راستای لبه‌ی ضخیم موجود بین بدنه و ریشه‌ی اندام جای گرفته‌اند. شماری پرز مخروطی غول‌پیکر نیز روی برآمدگی حنجره‌ای یافت می‌شوند. غدد بزاقی لوله‌ای‌آلوئولی PAS-مثبت زبان را می‌توان برمبنای جایگاه در دو گروه پشتی و پشتی‌جانبی جای داد. غدد بزاقی زبانی پشتی زیر اپیتلیوم پشتی زبان جای گرفته‌اند. این غدد از انتهای خلفی شکاف موجود روی رأس زبان تا جلو شکاف حنجره‌ای امتداد یافته‌اند. غدد بزاقی پشتی‌جانبی در هر سو از ابتدای بدنه‌ی زبان آغاز شده و تا سطح شکاف حنجره‌ای امتداد می‌یابند. سطح شکمی زبان فاقد هر نوع ساختار غده‌ای است. ریخت‌شناسی و ابعاد زبان تفاوتی در دو جنس نشان نمی‌دهند. نتیجه‌گیری نهایی: ساختار زبان در مرغ عشق در مقایسه با پرندگانی که تا کنون مورد مطالعه قرار گرفته‌اند تفاوت‌های چشم‌گیری نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Campbell, B., Lack, E. (1985) A Dictionary of Birds. (1st ed.) The British Ornithologists’ Union, T. & A. D. Poyser, Calton. Buteo Book, London, UK.##
Emura, S., Chen, H. (2008) Scanning electron microscopic study of the tongue in the owl (Strix uralensis). Anat Histol Embryol. 37: 475-478. ##
Emura, S., Okumura, T., Chen, H. (2009) Scanning electron microscopic study of the tongue in the Japanese Pygmi Woodpecker (Dendrocopos kizuki). Okajimas Folia Anat Jpn. 86: 31-35.##
Emura, S., Okumura, T., Chen, H. (2008) Scanning electron microscopic study of the tongue in the peregrine falcon and common kestrel. Okajimas Folia Anat Jpn. 85: 11-15.##
Homberger, D.G., Meyers, R. (1989) Morphology of the lingual apparatus of the domestic chicken Gallus gallus, with special attention to the structure of the fasciae. Am J Anat. 186: 217-257.##
Iwasaki, S. (2002) Evolution of the structure and function of the vertebrate tongue. J Anat. 201: 1-13.##
Iwasaki, S. (1992) Fine structure of the dorsal lingual epithelium of the little tern, Sterna albifrons Palas (Aves, Lari). J Morphol. 212: 13-26.##
Iwasaki, S., Kobayashi, K. (1986) Scanning and transmission electron microscopical studies on the lingual dorsal epithelium of chickens. Acta Anat Nippon. 61: 83-96. ##
Iwasaki, S., Miyata, K., Kobayashi, K. (1988) Scanning-electron microscopic study of the dorsal lingual surface of the squirrel monkey. Acta Anat. 132: 225-229.##
Jackowiak, H., Andrzejewski, W., Godynicki, S. (2006) Light and scanning electron microscopic study of the tongue in the cormorant Phalacrocorax carbo (Phalacrocoracidae, aves). Zoolog Sci. 23: 161-167.##
Jackowiak, H., Godynicki, S. (2005) Light and scanning electron microscopic study of the tongue in the white tailed eagle (Haeliaeetus albicilla, Accitripidae, Aves). Ann Anat. 187: 197-222.##
Jackowiak, H., Ludwig, M. (2008) Light and scanning electron microscopic study of the structure of the Ostrich (Strutio camelus) tongue. Zoo Sci. 25: 188-194.##
Kobayashi, K., Kumakura, M., Yoshimura, K. (1998) Fine structure of the tongue and lingual papillae of the penguin. Arch Histol Cytol. 61: 37-46.##
Whittow, G.C. (2000) Sturkie’s Avian Physiology. Academic press, NewYork, London, USA.##