شناسایی مولکولی واریانت‌های آنتی‌ژنی پاروویروس سگ (CPV) جدا شده از سگ‌های سالم و اسهالی در منظقه ارومیه، ایران

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: پاروویروس سگ ‌(CPV) به عنوان یک جرم بیماری‌زای مهم در ارتباط با انتریت خونریزی دهنده حاد در سگ‌ها قلمداد می‌شود. تاکنون سه واریانت آنتی‌ژنی عمده از CPV (CPV-2a/2b/2c) شناسایی شده است. اهداف: این مطالعه جهت بررسی وفور CPV-2 و واریانت‌های آن (CPV-2a/2b/2c) در جمعیتی از سگ‌های سالم و اسهالی در شمال غرب ایران انجام گرفت. روش کار: در کل 35 نمونه مدفوع از سگ‌های سالم (16=n) و اسهالی (19=n) از نظر حضور همه واریانت-ها (2a، 2b و 2c) بوسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) و با استفاده از جفت پرایمرهای rev555/for555 که محصول PCR 583 جفت بازی تولید می‌نمایند، مورد غربالگری قرار گرفتند. قطعات حاصله با اندونوکلئاز MboII مورد هضم قرار گرفتند که بطور انتخابی محل تعیین حدودی "GAAGA" را شناسایی می‌نماید که تنها منحصر به CPV-2c است. همه نمونه-های هضم نشده تحت آزمایشات PCR با جفت پرایمر Pab (که هر دوی تیپ‌های CPV-2a و CPV-2b را شناسایی می-کند) و جفت پرایمر Pb (که تنها تیپ CPV-2b را شناسایی می‌نماید) قرار گرفتند. ارتباط وضعیت سلامتی، نژاد، سن، جنس و وضعیت واکسیناسیون با نتایج PCR با استفاده از تست‌های آماری آنالیز شدند. نتایج: از کل 35 نمونه، 10 نمونه با پرایمرهای rev555/for555 مثبت یافت شدند که مورد آنالیز بیشتر بوسیله هضم MboII فرآورده‌های PCR قرار گرفتند. یک نمونه به عنوان CPV-2c شناسایی گردید و 9 نمونه به عنوان CPV-2a و CPV-2b طبقه‌بندی شدند. همه 9 نمونه هضم نشده به PCR انجام شده با پرایمرهای Pab نتیجه مثبت دادند، که از این تعداد هفت نمونه به PCR انجام شده با پرایمرهای Pb نتیجه مثبت داده که نشان می‌دهد آنها از واریانت CPV-2b هستند. نتیجه‌گیری نهایی: به نظر می‌رسد که CPV-2b واریانت شایع است که در شمال غرب ایران در حال گردش است. نتایج همچنین نشان دادند که CPV-2a و CPV-2c سگ‌ها را درگیر نموده، که این موضوع نشان دهنده مراقبت مداوم و نظارت واریانت‌های CPV می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 
 
Buonavoglia, C., Martella, V., Pratelli, A., Tempesta, M., Cavalli, A., Buonavoglia, D., Bozzo, G., Elia, G., Decaro, N., Carmichael, L. (2001) Evidence for evolution of canine parvovirus type 2 in Italy. J Gen Virol. 82: 3021-3025.##
Carmichael, L.E. (2005) An annotated historical account of canine parvovirus. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health. 52: 303-311.##
Decaro, N.,  Buonavoglia, C. (2012) Canine parvovirus--a review of epidemiological and diagnostic aspects, with emphasis on type 2c. Vet Microbiol. 155: 1-12.##
Decaro, N., Campolo, M., Desario, C., Elia, G., Martella, V., Lorusso, E., Buonavoglia, C. (2005a) Maternally-derived antibodies in pups and protection from canine parvovirus infection. Biologicals. 33: 261-267.##
Decaro, N., Desario, C., Addie, D.D., Martella, V., Vieira, M.J., Elia, G., Zicola, A., Davis, C., Thompson, G., Thiry, E., Truyen, U, Buonavoglia, C. (2007) The study molecular epidemiology of canine parvovirus, Europe. Emerg Infect Dis. 13: 1222-1224.##
Decaro, N., Desario, C., Billi, M., Mari, V., Elia, G., Cavalli, A., Martella, V.,  Buonavoglia, C. (2011) Western European epidemiological survey for parvovirus and coronavirus infections in dogs. Vet J. 187: 195-199.##
Decaro, N., Elia, G., Campolo, M., Desario, C., Lucente, M.S., Bellacicco, A.L.,  Buonavoglia, C. (2005b) New approaches for the molecular characterization of canine parvovirus type 2 strains. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health. 52: 316-319.##
Decaro, N., Elia, G., Martella, V., Desario, C., Campolo, M., Trani, L.D., Tarsitano, E., Tempesta, M.,  Buonavoglia, C. (2005c) A real-time PCR assay for rapid detection and quantitation of canine parvovirus type 2 in the feces of dogs. Vet Microbiol. 105: 19-28.##
Demeter, Z., Palade, E.A., Soos, T., Farsang, A., Jakab, C.,  Rusvai, M. (2010) Misleading results of the MboII-based identification of type 2a canine parvovirus strains from Hungary reacting as type 2c strains. Virus Genes. 41: 37-42.##
Desario, C., Decaro, N., Campolo, M., Cavalli, A., Cirone, F., Elia, G., Martella, V., Lorusso, E., Camero, M.,  Buonavoglia, C. (2005) Canine parvovirus infection: which diagnostic test for virus? J Virol Methods. 126: 179-185.##
Firoozjaii, H.A., Shoorijeh, S.J., Mohammadi, A.,  Tamadon, A. (2011) Characterization of Iranian isolates of canine parvovirus in fecal samples using polymerase chain reaction assay. Iran J Biotechnol. 9: 63-68.##
Gallo Calderon, M., Wilda, M., Boado, L., Keller, L., Malirat, V., Iglesias, M., Mattion, N.,  La Torre, J. (2012) Study of canine parvovirus evolution: comparative analysis of full-length VP2 gene sequences from Argentina and international field strains. Virus Genes. 44: 32-39.##
Hemmatzadeh, F., Jamshidi, S. (2002) First reportof isolation of canine parvovirus in Iran. Journal of Veterinary Research, University of Tehran. 57: 33-35.##
Hong, C., Decaro, N., Desario, C., Tanner, P., Pardo, M.C., Sanchez, S., Buonavoglia, C.,  Saliki, J.T. (2007) Occurrence of canine parvovirus type 2c in the United States. J Vet Diagn Invest. 19: 535-539.##
Houston, D.M., Ribble, C.S., Head, L.L. (1996) Risk factors associated with parvovirus enteritis in dogs: 283 cases (1982-1991). J Am Vet Med Assoc. 208: 542-546.##
Hueffer, K., Parker, J.S., Weichert, W.S., Geisel, R.E., Sgro, J.Y.,  Parrish, C.R. (2003) The natural host range shift and subsequent evolution of canine parvovirus resulted from virus-specific binding to the canine transferrin receptor. J Virol. 77: 1718-1726.##
Kimura, M. (1980) A simple method for estimating evolutionary rate of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. J Mol Evol. 16: 111-120.##
Lamm, C.G.,  Rezabek, G.B. (2008) Parvovirus infection in domestic companion animals. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 38: 837-850, viii-ix.##
Mohyedini, S., Jamshidi, S., Rafati, S., Nikbakht, G.R., Malmasi, A., Taslimi, Y.,  Akbarein, H. (2013) Comparison of immunochromatographic rapid test with molecular method in diagnosis of canine parvovirus. Iranian Journal of Veterinary Medicine. 7: 57-61.##
Muz, D., Oguzoglu, T.C., Timurkan, M.O.,  Akin, H. (2012) Characterization of the partial VP2 gene region of canine parvoviruses in domestic cats from Turkey. Virus Genes. 44: 301-308.##
Nandi, S., Chidri, S., Kumar, M.,  Chauhan, R.S. (2010) Occurrence of canine parvovirus type 2c in the dogs with haemorrhagic enteritis in India. Res Vet Sci. 88: 169-171.##
Nandi, S., Kumar, M. (2010) Canine parvovirus: current perspective. Indian J Virol. 21: 31-44.##
Ntafis, V., Xylouri, E., Kalli, I., Desario, C., Mari, V., Decaro, N.,  Buonavoglia, C. (2010) Characterization of canine parvovirus 2 variants circulating in Greece. J Vet Diagn Invest. 22: 737-740.##
Parthiban, S., Mukhopadhyay, H.K., Antony, P.X.,  Pillai, R.M. (2010) Molecular typing of canine parvovirus occurring in pondicherry by multiplex PCR and PCR-RFLP. Indian J Virol. 21: 86-89.##
Pedroza-Roldan, C., Paez-Magallan, V., Charles-Nino, C., Elizondo-Quiroga, D., Leonel De Cervantes-Mireles, R.,  Lopez-Amezcua, M.A. (2015) Genotyping of Canine parvovirus in western Mexico. J Vet Diagn Invest. 27: 107-111.##
Pereira, C.A., Monezi, T.A., Mehnert, D.U., D’Angelo, M.,  Durigon, E.L. (2000) Molecular characterization of canine parvovirus in Brazil by polymerase chain reaction assay. Vet Microbiol. 75: 127-133.##
Perez, R., Bianchi, P., Calleros, L., Francia, L., Hernandez, M., Maya, L., Panzera, Y., Sosa, K.,  Zoller, S. (2012) Recent spreading of a divergent canine parvovirus type 2a (CPV-2a) strain in a CPV-2c homogenous population. Vet Microbiol. 155: 214-219.##
Senda, M., Parrish, C.R., Harasawa, R., Gamoh, K., Muramatsu, M., Hirayama, N.,  Itoh, O. (1995) Detection by PCR of wild-type canine parvovirus which contaminates dog vaccines. J Clin Microbiol. 33: 110-113.##
Sutton, D., Vinberg, C., Gustafsson, A., Pearce, J.,  Greenwood, N. (2013) Canine parvovirus type 2c identified from an outbreak of severe gastroenteritis in a litter in Sweden. Acta Vet Scand. 55: 64.##
Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., Kumar, S. (2013) MEGA6: Molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. Mol Biol Evol. 30: 2725-2729.##
Tattersall, P., Shatkin, A.J., Ward, D.C. (1977) Sequence homology between the structural polypeptides of minute virus of mice. J Mol Biol. 111: 375-394.##
Timurkan, M., Oguzoglu, T. (2015) Molecular characterization of canine parvovirus (CPV) infection in dogs in Turkey. Vet Ital. 51: 39-44.##
Touihri, L., Bouzid, I., Daoud, R., Desario, C., El Goulli, A.F., Decaro, N., Ghorbel, A., Buonavoglia, C.,  Bahloul, C. (2009) Molecular characterization of canine parvovirus-2 variants circulating in Tunisia. Virus Genes. 38: 249-258.##
Truyen, U. (2006) Evolution of canine parvovirus-A need for new vaccines? Vet Microbiol. 117: 9-13.##
Vakili, N., Mosallanejad, B., Avizeh, R., Seyfiabad Shapouri, M.R., Pourmahdi, M. (2014) A comparison between PCR and Immunochromatography assay (ICA) in diagnosis of hemorrhagic gastroenteritis caused by Canine parvovirus. Arch Razi Inst. 69: 27-33.##
Wang, H.C., Chen, W.D., Lin, S.L., Chan, J.P.,  Wong, M.L. (2005) Phylogenetic analysis of canine parvovirus VP2 gene in Taiwan. Virus Genes. 31: 171-174.##
Xu, J., Guo, H.C., Wei, Y.Q., Shu, L., Wang, J., Li, J.S., Cao, S.Z., Sun, S.Q. (2015) Phylogenetic analysis of canine parvovirus isolates from sichuan and gansu provinces of china in 2011. Transbound Emerg Dis. 62: 91-95.##
Yi, L., Tong, M., Cheng, Y., Song, W., Cheng, S. (2014) Phylogenetic analysis of canine parvovirus VP2 gene in China. Transbound Emerg Dis. 2016 Apr; 63(2):e262-9. doi: 10.1111/tbed.12268. Epub 2014 Sep 11.##
Zhong, Z., Liang, L., Zhao, J., Xu, X., Cao, X., Liu, X., Zhou, Z., Ren, Z., Shen, L., Geng, Y., Gu, X., Peng, G. (2014) First isolation of new canine parvovirus 2a from Tibetan mastiff and global analysis of the full-length VP2 gene of canine parvoviruses 2 in China. Int J Mol Sci. 15: 12166-12187.##