ارزیابی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام سینه‏ ای در بلدرچین

نوع مقاله : آناتومی - بافت شناسی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: رشد و تمایز اسکلت کمربند سینه‏ای، بال و مراکز استخوان‏سازی این نواحی در زمان پس از هچینگ در بلدرچین مورد بررسی قرار گرفت. هدف: هدف از این مطالعه تعیین سن بلوغ جسمی و ارزیابی رادیولوژی و بافت‌شناسی مراکز استخوان‌سازی اندام سینه‏ای در بلدرچین بود. روش کار: 14 بلدرچین متعاقب هچینگ در شرایط همسان و استاندارد پرورش یافتند و هر 7 روز یکبار تا 90 روزگی نمونه‏برداری انجام شد. نتایج: بر اساس نتایج رادیولوژی و بافت‏شناسی تمایز اسکلت بال در بلدرچین با ظاهر شدن مراکزی از غضروف‏های نابالغ در دیافیز استخوان بازو، رادیوس و اولنا در پایان 7 روزگی و در نواحی کارپ از 14روزگی به بعد آغاز گشت. توالی رشد در استخوان بازو، رادیوس، اولنا، کارپ، متاکارپ و انگشتان در طی مراحل مختلفی دیده شد و بیشترین رشد این استخوان‏ها به دوره‏های حداکثر فعالیت غضروفی و مراحل استخوانی شدن آنها مربوط بود و استخوان بازو، ارتباط رشد خود را با طول تمام بال و اسکلت بال ثابت نگاه می‏دارد، اگرچه از 21 روزگی به بعد میزان رشد آن تقلیل یافت. نتایج بافت‏شناسی بر اساس بررسی مقاطع بافتی انتهای فوقانی استخوان بازو بود. نمونه‏های بافتی در یک روزگی فاقد مغز استخوان کامل بودند و مغز استخوان از 7 روزگی به بعد شروع به تشکیل شدن می‏کند. در هیچ یک از نمونه‏ها صفحه رشد دیده نشد و این تکمیل کننده اطلاعات حاصل از بررسی رادیوگرافی می‏باشد. نتیجه‌گیری‌نهایی: بر اساس این مطالعه، تکمیل روند استخوان‌سازی و تشکیل همه قسمت‌های کمربند سینه‌ای و بال بلدرچین، 70 روز بعد از هچینگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Introduction

 

Numerous studies have been done about the forming of the ossification centers in birds before and after hatching. There are studies about quail before hatching and embryonic period but there is no fundamental investigation on the time and place of the ossification centers after hatching while there is little information about the wing skeletal on quail (Coturnix japonica).

The anatomy of bird wings and the patterns related to it is widely studied (Alexander 1983, Rubin and Lanyon 1984). There have been many attempts for the analysis of the factors involved in controlling the differentiation of it (Hamilton 1961, Rayner 1979, Livezey and Zusi 2007). Most of these studies are about domestic poultry (Gallus domesticus) (Sullivan 1962, Koch 1973). As there is a great deal of information about the development of skeleton in Gallus domesticus, we can consider them to compare with the results of this study on quail. Such a comparison between the two species which have been classified under various branches of Galliformes is important (Blom and Lilja 2004).

The development of long bones in poultry from the histogenesis process of all the wing skeletal parts to the differentiation of mesenchymal cells to chondroblasts and osteoblasts are described in considerable detail (Guedes, de Abreu Manso et al. 2014).

Lansdowne’s study has surveyed the differentiation of mesenchymal cells to chondroblasts and osteoblasts and the development method of cartilage and bone structure in humerus and wing skeleton considering the age of the quail embryo (Lansdown 1969).

Hogg’s study that was done on Gallus domesticus showed the time of appearance of ossification centers after hatching in different parts of the wing skeleton (Hogg 1980).

In this study the formation process of the ossification centers in the skeletal of pectoral limb girdle and wing quail after hatching with using radiography and histology tests were investigated in all quails during different days.

 

Materials and Methods

 

This study was performed on quail (Coturnix japonica) after hatching. Fourteen quails (8 male and 6 female) with the age of 1 day to the end of investigation period were maintained in the same standard conditions such as diet, temperature, humidity (49%) and lighting (12:12). The assigned technique included processing the radiographic stereotype with normal radiography film. The radiography machine was Dean 44 X-Ray machine, KV 40-110 and mAs 0.1-200 and focal-film distance 100 cm.

For radiography of the specimens the lateral and VentroDorsal positions were used. Radiography was performed in the 1st and 7th days and then once at the end of the second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth week and after the ninth week until the full maturity stage and completion of skeletogenesis, radiography of specimens was done every 14 days once. Subsequent radiography, curing periods of each cage a bird was selected randomly and was euthanatized by sodium pentobarbital and for histological analysis of the ossification centers it was transmitted to laboratory of the Veterinary Faculty of Science and Research Branch of Tehran.

Along with radiology, histopathology examination was spotted for further and accurate study in this issue wherein tissue specimens were prepared and rapidly fixed in neutral buffered formalin 10%. Thereafter, conventional paraffin wax embedding technique was performed in fixed specimens. Then, the sections were cut into 5 microns thickness and were stained by Hematoxyline and Eosin (H&E) and Periodic Acid Schiff (PAS) staining methods. Study of the ossification centers on the specimens continued until 90 days after hatching.

 

Results

 

The observation of ossification time in pectoral limb girdle and sternum (Scapula, Clavicle, Coracoids, Humerus): In the first day after hatching these bones were not seen in any of the samples because they were cartilaginous and 7 days later were observed in all cases.

Sternum: It was not observed until the seventh day in all of the samples. After the 14th day, it was observed in all specimens. The beginning of ossification in the pectoral girdle is shown in Table 1.

The observation of Ossification time in the wing bones (Head of humerus): It was not observed in all of the specimens until the 35th day. It was observed at day 42 in more than 90% and after day 49 in all specimens.

Dorsal tubercle of humerus: In the all of specimens, ossification time was not observed until the 49th day. Instead, it was observed at day 56 in more than 90% of specimens and after the 56th day in all specimens.

Ventral tubercle of humerus: The ossification time was not seen in all of the specimens until the 42nd day wherein it was observed at day 49 in 80%, day 56 in 95% and after day 63 in all specimens.

Humerus: In the first day after hatching this bone was not observed in all of the samples because it was cartilaginous and was observed in all specimens after the 7th day.

Ventral condyle of humerus: In all of the samples, the ventral condyle was not observed until the 42nd day in the humerus. The ossification time at day 49 was 60% and at day 56 was 85%.

Dorsal condyle of humerus: Until the 42nd day, the dorsal condyle of humerus was not clarified in all of the specimens. It was observed at day 49 in 60%, day 56 in 85%, the 63rd day in 95%, and after the 70th day in all of the samples.

Radius: The radius was not observed after hatching in the first day in the all of samples owing to it being cartilaginous wherein it was observed in all specimens after the 7th day.

Ulna: Until the 7th day of hatching, the ulna was not seen and afterward it was detected through radiology in all of the samples.

Ulnar carpal bone: The ulnar carpal bone was not observed until the 7th day in all of the samples. Thereafter, the forenamed bone was observed in more than 95% of samples and after the 21st day in 100% of the specimens (Fig. 1).

Metacarpus II: The metacapus II was not observed in the all of samples until the 21st day. It was observed at day 28 in 50%, at day 35 in 80%, at day 42 in 95%, and after the 49th day in all of the samples.

Metacarpus III: In the first day after hatching, the metacarpus III was not determined based on radiology in all of the specimens due to cartilaginous structure and it was observed in all specimens after the 7th day.

Metacarpus IV: In all specimens, metacarpus IV was not seen in the first day after hatching because it was cartilaginous and it was observed in all specimens after day7 (Fig. 2).

Proximal and distal phalanx of digit II: In the first day after hatching these bones were not observed in any of the samples because they were cartilaginous and after the 7th day they were observed as joined together, but after the 21st day they were separable.

Proximal and distal phalanx of digit III: The forenamed bones were not observed during the first day after hatching in all of the specimens owing to their structure which was cartilaginous, but after the 7th day they appeared as joined together. Finally, after day 21 they were recognizable.

Phalanx of digit IV: In the first day after hatching this bone was not observed in any specimen because it was cartilaginous and after day 7 it was observed as joined to proximal of digit III. After the 21st day, these two were separable. The ossification starting time of wing bones is shown in Table 2.

In the histopathology examination, the formation of bone marrow was not observed until the 7th day in all of the samples, but it was formed after day 7. Furthermore, the growth plate was not seen in all of the histopathologic samples and this issue is in accordance with radiographic examination. In addition, the bones lengthening seems to commence from epiphysis cartilage (Figs. 3, 4).

 

 

Table1. The time of observation of ossification centers in the pectoral limb girdle in the radiology

Days after hatching

 

1      7       14      21     28       35      42     49       56      63     70        77     84    

 

Side

 

-      +        +       +       +         +        +       +         +       +       +         +       +              

-     +         +       +       +         +        +       +         +       +       +         +       + 

-     +         +       +       +         +        +         +       +       +         +       +       +

-      -         +       +       +         +        +        +        +       +         +      +          +

 

Scapula

Clavicle                                     Coracoid                                                 Sternum

 

Table2. The time of observation of ossification centers in the wing bones based on radiology

Days after hatching

 

1      7       14      21     28       35      42     49        56       63       70      77     84      

 

Side

-       -          -        -        -        -          -+      +         +       +         +       +       +

-       -          -          -        -        -         -       -         -+       +         +       +       +

-       -          -          -        -        -         -      -+      -+         +       +       +       +

-       +         +         +       +       +        +       +         +       +         +       +       +

-       -          -          -        -        -         -      -+       -+     -+        +        +       +

-       -          -          -        -        -         -      -+      - +     -+       +         +        +

-       +       +       +         +       +        +        +        +       +         +       +         +

-       +         +       +       +         +        +      +          +       +         +       +         +

-       -        -+       +         +       +        +        +        +        +       +         +         +

-       -        -+       +         +       +        +        +        +          +       +       +         +

-       -         -        -       -+      -+      -+      +          +          +       +       +         +

-      +       +         +       +       +        +        +        +          +       +       +         +

-      +         +       +       +         +        +      +          +          +       +       +          +

-      +         +       +       +         +        +      +          +          +       +       +          +

-      +       +         +       +       +        +        +        +          +       +       +          +

-      +         +       +         +       +        +        +        +          +       +       +        +

-      +       +         +       +       +        +        +        +          +       +       +          +

-      +       +         +       +       +          +      +          +        +       +         +        +

Head of humerus 

Dorsal tubercle of humerus

Venteral tubercle of humerus

Humerus

Venteral condyle of humerus

Dorsal condyle of humerus 

Radius

Ulna        

Radial carpal bone 

Ulnar carpal bone

Metacarp II  

Metacarp III   

Metacarp IV     

Proximal phalanx of   digit II

Distal phalanx of digit   II 

Proximal phalanx of   digit III 

Distal phalanx of digit   III

Phalanx of digit IV               

 

 

 

 

Discussion 

 

Several studies have been performed with respect to skeletal development in the birds such as Gallus domesticus, (Blom and Lilja 2004, Maxwell 2008) but there is not any published evidence regarding skeletal development in quail; hence, we try to compare the development of wing skeleton in this bird with Gallus domesticus in this study. The general formula in digit ossification in birds is 1:2:1.(Maxwell and Larsson 2009) But the formula observed in this study was usually 2:2:1 that was observed in further studies of past researchers about chicken (Seki, Kamiyama et al. 2012). It seems that only Bellairs et al (1960) uses this formula specifically for Gallus domesticus and it was confirmed in few birds studied in this investigation (Bellairs and Jenkin 1960). On the other hand, the formula 2:3:2 is also discussed for Gallus domesticus that was not seen in the specimens of this study, although it may be mentioned for the inferior row of phalanges that exists as an extra and in the embryo but it is synthesized with the proximal row later.

For adult birds the formula 2:3:2 is also mentioned. Maybe the fuse time of the carpus and manus is after hatching which is in contrast with the findings of past researchers (Yasuda 2004). According to Schinz et al (1973) about 1 or 2 months after hatching the chicken metacarpus ossifies which is at the end of the 7th day for metacarpus III and IV and the end of the seventh week for metacarpus II in quail in all specimens (Mitgutsch, Wimmer et al. 2011).

It seems that less attention is paid to the development of the digits in birds, however, it can be said that the first center of ossification in digits area of wing skeleton in quail is about the end of the first week.

It is probable that the development of skeletal in distal portions of quail wing happens around the end of the first week with special mention of development in metacarpus, and digit area. Such a speed can have little result in the development of the carpus area.

The formation process of pectoral limb girdle and wing bones in quail (Coturnix japonica) and chicken have few differences but the growth pattern is similar in both. In this study, the ossification of the long bones of the wing was begun after the 7th day and the ossification was finished at the end of the 63rd day. The growth plate was not observed in the pectoral limb girdle and wing bones. According to this study it seems time, which could be as the completion of the ossification process and the formation of all parts of the pectoral limb girdle and wing is 70 days after hatching.

 

Acknowledgments

 

     This study was supported by Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

Alexander, R. (1983) Allometry of the leg bones of moas (Dinornithes) and other birds. J Zool. 200: 215-231.##
Bellaairs, A.D’A., Jenkin, C.R. (1990) The skeleton of birds. In: Biology and Comparative Physiology of Birds. New York and London Academic Press. New York, USA. 52: 241-255.##
Blom, J., Lilja C. (2004) A comparative study of growth, skeletal development and eggshell composition in some species of birds. J Zool. 262: 361-369.##
Guedes, P.T., De Abreu Manso, P.P., Caputo, L.F.G., Cotta-Pereira, G., Pelajo-Machado, M. (2014) Histological analyses demonstrate the temporary contribution of yolk sac, liver, and bone marrow to hematopoiesis during chicken development. Plos one. 9: e90975.##
Hamilton, T. (1961) The adaptive significances of intraspecific trends of variation in wing length and body size among bird species. Evolution. 15: 180-195.
Hogg, D.a. (1980) A re-investigation of the centres of ossification in the avian skeleton at and after hatching. J Anat. 130: 725-743.##
Lansdown, A.B.G. (1969) An investigation of the development of the wing skeleton in the quail (Coturnix c. japonica). J Anat. 105: 103-114.##
Livezey, B.C., Zusi, R.L. (2007) Higher‐order phylogeny of modern birds (Theropoda, Aves: Neornithes) based on comparative anatomy. II. Analysis and discussion. Zool J Linn Soc. 149: 1-95.##
Maxwell, E.E. (2008) Comparative embryonic development of the skeleton of the domestic turkey (Meleagris gallopavo) and other galliform birds. Zoology. 111: 242-257.##
Maxwell, E.E., Larsson, H.C. (2009) Comparative ossification sequence and skeletal development of the postcranium of palaeognathous birds. Zool J Linn Soc. 157: 169-196.##
Mitgutsch, C., Wimmer, C., Sánchez-Villagra, M.R., Hahnloser, R., Schneider, R.A. (2011) Timing of ossification in duck, quail, and zebra finch: intraspecific variation, heterochronies, and life history evolution. Zool Sci.  28: 491–500.##
Rayner, J.M.V. (1979) A vortex theory of animal flight. Part 2. The forward flight of birds. J Fluid Mech. 91: 731-763.##
Rubin, C.T., Lanyon, L. (1984) Regulation of bone formation by applied dynamic loads. J Bone Joint Surg Am. 66: 397-402.##
Seki, R., Kamiyama, N., Tadokoro, A., Nomura, N., Tsuihiji, T., Manabe, M.,  Tamura, K. (2012) Evolutionary and developmental aspects of avian-specific traits in limb skeletal pattern. Zoolog Sci. 29: 631-644.##
Koch, T. (1973) Anatomy of the chicken and domestic birds. Zoolog Sci. 22: 201-215.##
Sullivan, G. (1962) Anatomy and embryology of the wing musculature of the domestic fowl (Gallus). Aust J Zool. 10: 458-518.##
Yasuda, M. (2004) The anatomical atlas of Gallus, University of Tokyo Press. Tokyo, Japan. 2: 556-580.##