تغییرات pH شکمبه، غلظت خونی سرم آمیلوئید آ و هاپتوگلوبین در گاوهای شیرده هولشتاین تازه زا

نوع مقاله : ایمنی شناسی

نویسندگان

1 گروه بیماری های داخلی دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مدیر تولید شرکت دامپروری شریف آباد )مجموعه سرمایه گذاری اقتصادی کوثر(، قزوین، ایران

چکیده

چکیده:
پیش زمینه: تشخیص شرایط التهابی مبتنی بر پروتئین های فاز حاد (APPs) در خون برای مدت طولانی در پزشکی انسانی مورد استفاده قرار گرفته است و اخیرا به عنوان یک ابزار تشخیصی در دامپزشکی مورد توجه می باشد.

اهداف: هدف از این مطالعه بررسی تغییرات مقدار برخی پروتئین های فاز حاد به عنوان پروتئین های فاز حاد اصلی در گاوهای شیری در روز اول پس از زایمان و ارتباط آنها با تغییرات PH شکم.

روش کار: د ر مجموع 106 راس گاو شیری تازه زا از نژاد هولشتاین به صورت تصادفی در دو فصل زمستان و تابستان 1395 به طور تصادفی انتخاب شدند. نمونه های مایع شکمبه از طریق لوله معده جمع آوری شد و نمونه های خون از ورید دمی به صورت همزمان در روزهای 4، 11 و 18 بعد از زایمان اخذ گردید. اندازه گیری pH شکمبه در مایعات شکمبه و SAA و Hp در نمونه های خون طی چند روز پس از زایمان انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مختلط نرم افزار آماری SAS و همبستگی بین فراسنجه ها بررسی شد. نمره وضعیت بدنی، شکم زایش و تولید شیر شکم قبل به عنوان اثرات ثابت و گاو به عنوان اثر متغییر در مدل قرار گرفتند. اختلاف میانگین ها با آزمون چند دامنه ای توکی و سطح معنی داری 5% ≥ تعیین شد و بیش از 5 تا 10% به عنوان تمایل به معنی داری در نظر گرفته شد.

نتایج: نتایج آزمایش نشان داد در کل گاوهای مورد بررسی، مقدار pH مایع شکمبه در نمونه های تابستان (33/6) در مقایسه با زمستان (46/6) کمتر بود (05/0‌(P <.‌pH مایع شکمبه به طور معنی داری در گاوهای گروه 8/5 pH≤ (66/5) در مقایسه با گاوهای دارای pH طبیعی ( 47/6) کمتر بود (0001/0‌(P و Hp (08/0‌(P = بین گاوهای با pH شکمبه 8/5 و کمتر در مقایسه با گاوهای دارای pH شکمبه طبیعی تفاوت معنی دار نداشت. نتایج آزمایش نشان داد بین pH شکمبه و پروتئین های سرم آمیلوئید آ و هاپتوگلوبین همبستگی معنی داری وجود نداشت (05/0‌(P >. هیچگونه همبستگی معنی داری بین pH شکمبه و غلظت پروتین های فاز حاد در هر دو گروه pH ≤5.8 و pH> 5.8 وجود نداشت.

نتیجه گیری نهایی: تایج این مطالعه نشان داد که کاهش pH شکمبه در گاوهای شیری پس از زایمان با افزایش میزان SAA و Hp خون مرتبط نیست.

کلیدواژه‌ها


Abbak, M., Alkım Ulutaş, P. (2017) Acute phase
protein levels in rats with experimentally induced
infectious and noninfectious inflammation.
Dairy Vet Sci J, 4(
4), 1-7.
 
http://
dx.doi.org/10.19080/JDVS.2017.555642
PMID:
 
555642
Aziz, D.M., Mohammed. S.H. (2016) Alteration
of serum haptoglobin concentration in normal
parturition and dystocia affected cows. Iraqi J
Vet Sci, 30,(
1), 19-22.
 
http://www.vetmedmosul.
org/ijvs
 
 
, PMID: 116864
Baghshani, H., Nazifi, S., Saeb, M. (2010) Influence
of road transportation on plasma concentrations
of acute phase proteins, including
fibrinogen, haptoglobin, serum Amyloid A and
ceruloplasmin, in dromedary camels (
 
Camelus
dromedaries
). Comp Clin Pathol, 19,193-198.
http://doi.org/10.1007/s00580-009-0839-2,
PMID:
 
1014427
Cannizzo, C., Gianesella, M., Giudice, E., Messina,
V., Piccione, G., Morgante1. M. (2012) Serum
acute phase proteins in cows with SARA
(Subacute Ruminal Acidosis) suspect. Arq
Bras Med Vet Zootec ,64,(
1), 15-22.
 
https://dxAhmad
Paidar Rood Moajeni et al.
96
 
Iran J Vet Med., Vol 14, No 1 (Winter 2020)
Serum Acute Phase Proteins and Ruminal fluid pH
.doi.org/10.1590/S0102-09352012000100003
Chan, J. P. W., Chang, C. C., Hsu, W. I., Liu,
W.B., Chen, T.H. (2010) Association of increased
serum acute-phase protein concentrations
with reproductive performance in dairy
cows with postpartum metritis. Vet Clin Pathol,
39, (1), 72-78.
 
https://doi/10.1111/j.1939-
165X.2009.00182.x
 
 
, PMID: 19747184
Danscher, A.M., Li, S., Andersen, P.H., Khafipour,
E., Kristensen, N.B., Plaizier, J. C. (2015) Indicators
of induced subacute ruminal acidosis
(SARA) in Danish Holstein cows. Acta Vet
Scand, 57, (1), 39.
 
https://doi.org/10.1186/
s13028-015-0128-9
 
 
, PMID: 26183694
Emmanuel, D. G. V., Madsen, K. L., Churchill, T.
A., Dunn, S. M., Ametaj, B. N. (2007) Acidosis
and lipopolysaccharide from
 
Escherichia coli
B:055 cause hyperpermeability of rumen and
colon tissues. J Dairy Sci, 90, (12), 5552-5557.
https://doi.org/10.3168/jds.2007-0257
 
 
, PMID:
18024746
Fathi, E., Farahzadi, R. (2014) Survey on relationship
between acute phase proteins (serum amyloid
A, milk amyloid A and serum haptoglobin)
in inflammatory diseases of dairy cattle.
Iranian J Vet Sci Tech, 3, (2), 57-65.
 
https://doi.
org/10.2206/veterinary.v3i2.26467
Gómez, L. M., Posada, S. L., Olivera, M. (2014)
Sub-Acute Ruminal Acidosis and Non-Structural
Carbohydrates: a study model in nutritional
immunology. Rev CES Med Zootec, 9, (2),
295-306.
 
https://www.researchgate.net/publication/
281974114
Ghozo, G. N., Plaizier, J.C., Krause, D.O., Ken�
 
-
nedy
 
, A. D., Wittenberg, K.M. (2005) Subacute
ruminal acidosis induces lipopolysaccharide
endotoxins release and triggers an inflammatory
response. J Dairy Sci, 88, 1399-1403.
 
https://
doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)72807-1
 
 
,
PMID:
 
15778308
Gozho, G. N., Krause, D. O., Plaizier, J. C. (2007)
Ruminal lipopolysaccharide concentration
and inflammatory response during grain-induced
subacute ruminal acidosis in dairy cows. J Dairy
Sci, 90, (2), 856-866.
 
https://doi.org/10.3168/
jds.S0022-0302(07)71569-2
 
 
, PMID: 17235162
González, F.H.D., Ruipérez, F.H., Sánchez, J.M.,
Souza, J.C., Martínez-Subiela, S., Cerón, J.J.
(2010) Haptoglobin and serum amyloid A in
subacute ruminal acidosis in goats. Rev Med
Vet Zoot, 57, (3), 1-10.
Jawor, P., Stefaniak, T. (2011) Acute phase proteins
in cattle, in book: Acute Phase Proteins
as Early Non-Specific Biomarkers of
Human and Veterinary Diseases.
 
https://doi.
org/10.13140/2.1.4279.9042
Jia , Y. Y.,
 
Wang , S. Q., Ni , Y. D., Zhang , Y.
S., Zhuang , S., Shen. X. Z. (2014) High con�
 
-
centrate-induced subacute ruminal acidosis
(SARA) increases plasma acute phase proteins
(APPs) and cortisol in goats. Animal,
8,(9), 1433-1438.
 
https://doi.org/10.1017/
S1751731114001128
 
 
, PMID: 24852750
Khafipour, E., Krause, D.O., Plaizier, J. C. (2009)
Alfalfa pellet-induced subacute ruminal acidosis
in dairy cows increases bacterial endotoxin
in the rumen without causing inflammation.
J Dairy Sci, 92, 1712-1724. https://doi.
org/10.3168/jds.2008-1656, PMID: 19307653
Kleen, J. L., Hooijer, G. A., Rehage, J., Noordhuizen,
J. P. T. M. (2009) Subacute ruminal acidosis
in Dutch dairy herds, Vet Rec, 164, (22), 681-
683.
 
https://doi.org/10.1136/vr.164022.681,
PMID:
 
19483209
Makki, K., Froguel, P., Wolowczuk., I. (2013) Ad�
 
-
ipose Tissue in Obesity-Related Inflammation
and Insulin Resistance: Cells, Cytokines, and
Chemokines. ISRN Inflamm.
 
https://dx.doi.
org/10.1155/2013/139239
 
 
, PMID: 24455420
Manimaran, A., Kumaresan, A., Jeyakumar, S.,
Mohanty, T. K., Sejian, V., Kumar, N., Sreela,
L., Prakash, M. A., Mooventhan, P., Anantharaj,
A., Das, D. N. (2016) Potential of acute
phase proteins as predictor of postpartum
uterine infections during transition period and
its regulatory mechanism in dairy cattle. Vet
World, 9, (1), 91-100.
 
https://doi.org/10.14202/
vetword.2016.91-100
 
 
, PMID: 27051191
Nazifi, S., Razavi, S. M., Esmailnejad, Z., Gheisari,
H. (2009) Study on acute phase proteins
(haptoglobin, serum amyloid A, fibrinogen and
ceruloplasmin) changes and their diagnostic
values in bovine tropical theileriosis. Parasitol
Res, 105, 41- 46.
 
https://doi/10.1007/s00436-
009-1360-x
 
 
, PMID: 19238441
Ahmad Paidar Rood Moajeni et al.
97
Iranian Journal of Veterinary Medicine
Iran J Vet Med., Vol 14, No 1 (Winter 2020)
Nazifi, S., Rezakhani, A., Koohimoghadam, M.,
Ansari- Lari, M., Esmailnezhad, Z. (2008)
Evaluation of serum haptoglobin in clinically
healthy cattle and cattle with inflammatory disease
in Shiraz, a tropical area in southern Iran.
Bulg J Vet Med, 2, 95-101.
 
https://doi/10.1007/
s00580-006-0640-4
O'Grady, L., Doherty, M. L., Mulligan, F.J
 
. (2008)
subacute ruminal acidosis (SARA) in grazing
Irish dairy cows. Vet J, 176, (1), 44-49.
 
https://
doi.org/10.1016/j.tvjl.2007.12.017
 
 
, PMID:
18328751
Oetzel, G. R. (2017) Diagnosis and Management
of Subacute Ruminal Acidosis in Dairy Herds.
Vet Clin Food Anim, Article in Press.
 
https://
doi.org/10.1016/j.cvfa.2017.06.004
 
 
, PMID:
28847417
Pošćić, N., Montanari, T., D’Andrea, M., Licastro,
D., Pilla, F., Ajmone-Marsan, P., Minuti,
A., Sgorlon, S. (2017) Breed and adaptive response
modulate bovine peripheral blood cells’
transcriptome. J Anim Sci Biotech, 8, 11-27.
https://doi.org/10.1186/s40104-017-0143-y
 
 
,
PMID:
 
28149510
Plaizier, J. C., Krause, D. O., Gozho, G. N., Mc
 
-
Bride, B.W. (2009) subacute ruminal acidosis
in dairy cows: the physiological causes, incidence
and consequences. Vet J, 176, (1), 21-31.
https://doi/10.1016/j.tvjl.2007012.016
 
 
, PMID:
18329918
Pradeep, M. (2014) Application of acute phase
protein as biomarkers in modern veterinary
practice
 
. Indian J Vet Anim Sci Res, 43, (1),
1-13.
 
https://tanuvas.ac.ir/ijvasr/vo110(1)/9-12
Rodríguez-Lecompte, J.C., Kroeker, A.D., Cebal�
 
-
los-Márquez, A., Li, S., Plaizier, J.C., Gomez,
D.E.(2014) Evaluation of the systemic innate
immune response and metabolic alterations of
nonlactating cows with diet-induced subacute
ruminal acidosis. J Dairy Sci, 97, 1–11.
 
https://
dx.doi.org/10.3168/jds.2014-8319,
 
 
PMID:
25459907
Sato, S. (2016) Pathophysiological evaluation of
subacute ruminal acidosis (SARA) by continuous
ruminal pH monitoring. Anim Sci J, 87,
168-177.
 
https://doi.org/10.1111/asj.12415,
PMID:
 
26279060
Stefanska, B., Nowak, W., Komisarek, J., Taciak,
M., Barszcz, M., Skomiał, J. (2016) Prevalence
and consequence of subacute ruminal acidosis
in Polish dairy herds. J Anim Physiol Anim
Nutr, 101, (4), 694-702.
 
https://doi.org/10.1111/
jpn.12592
 
 
, PMID: 27561658
Thomas, F. C., Waterston, M., Hastie, P., Parkin,
T., Haining, H., Eckersall. P. D. (2015) The
major acute phase proteins of bovine milk in a
commercial dairy herd. BMC Vet Res, 11, 207-
218.
 
https://doi.org/10.1186/s12917-015-0533-
3
 
 
, PMID: 26276568.