دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 1-110 

ایمنی شناسی

تغییرات pH شکمبه، غلظت خونی سرم آمیلوئید آ و هاپتوگلوبین در گاوهای شیرده هولشتاین تازه زا

صفحه 87-98

10.22059/ijvm.2019.280140.1004982

احمد پایداررود معجنی؛ صمد لطف اله زاده؛ غلامرضا قربانی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مرتضی موسوی


فیزیولوژی

نقش میانجی های عصبی در تنظیم مرکزی اخذ غذا و اشتها در پرندگان

صفحه 99-115

10.22059/ijvm.2019.285059.1005006

محمد شجاعی؛ علیرضا یوسفی؛ مرتضی زنده دل؛ مینا خدادادی