دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 111-220 

کلینیکال پاتولوژی

تاثیر in vitroدوکسوروبیسین FA-G2- بر سرطان سینه

صفحه 147-158

10.22059/ijvm.2019.291998.1005039

حامد منصور لکورج؛ زهره خاکی؛ مسعود قربانی؛ مهدی شفیعی اردستانی؛ امید دزفولیان


تغذیه- بهداشت

بررسی غلظت ید محصولات لبنی ایران و سهم آن در تامین نیاز مصرفکنندگان

صفحه 159-165

10.22059/ijvm.2019.280325.1004984

محمد رضا رضایی آهوانوئی؛ محمدعلی نوروزیان؛ مهدی هدایتی


گزارش علمی

گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران

صفحه 215-220

10.22059/ijvm.2019.267199.1004936

سمیه نمرودی؛ سید محمد حسینی؛ هادی علیجانی؛ رضا امانی؛ سیاوش روشنیان