اثرات قرار گرفتن در معرض آلفا پینن در دوران بارداری بر رفتار ضد افسردگی متعاقب زایمان در موش

نوع مقاله : فیزیولوژی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه علوم پایه، بخش فیزیولوژی،دانشکده دامپزشکی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرا ن

چکیده

زمینه مطالعه: افسردگی پس از زایمان شایع ترین مشکل فیزیولوژیکی است و تلاش های زیادی برای تعیین پدیده فیزیولوژیکی آن انجام شده است. مونوترپن‌های طبیعی مانند آلفا پینن دارای فعالیت‌های مفید متعددی هستند و به دلیل فقدان مطالعات قبلی که پتانسیل اثرات ضد افسردگی آلفا پینن را در حیوانات افسردگی پس از زایمان نشان می‌دهد.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین اثرات مواجهه با آلفا پینن در دوران بارداری بر رفتار شبه ضد افسردگی پس از زایمان در موش انجام شد.
روش کار: 16 موش نر NMRI و 40 موش ماده به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. در گروه شاهد، به موش‌های آبستن سالین در روزهای 5، 8، 11، 14 و 17 آبستنی تزریق شد. در گروه های 2-4، موش های ماده آبستن آلفا پینن (1/0، 5/1 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم) را در روزهای 5، 8، 11، 14 و 17 آبستنی دریافت کردند. در روز دوم پس از زایمان، تست های میدان باز ، روتارود، تست شنای اجباری و تست تعلیق دم برای ارزیابی فعالیت ضد افسردگی شبه افسردگی آلفا پینن استفاده شد. همچنین نمونه های سرمی برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی گرفته شد.
نتایج: با توجه به نتایج، آلفا پینن (5/0 و 1 میلی گرم) تعداد مربع‌های متقاطع شده در تست میدان باز و زمان ماندن در روتارود را پس از زایمان را به‌طور معنی‌داری افزایش داد (05/0 P<). همچنین، آلفا پینن (5/0 و 1 میلی گرم) به طور معنی‌داری زمان بی‌حرکتی را در تست های شنای اجباری و تعلیق دم در موش‌های پس از زایمان کاهش داد (05/0 P<). چنین، آلفا پینن (5/0 و 1 میلی گرم) طور قابل توجهی مالون دی آلدئیدرا کاهش داد در حالی که سطح گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و وضعیت آنتی اکسیدانی کل را در موش های پس از زایمان در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد (05/0 P<).
نتیجه‌گیری نهایی: این نتایج نشان می دهد که تجویز آلفا پینن در دروان آبستنی دارای اثر ضد افسردگی و آنتی اکسیدانی در موش‌های تازه زایمان کرده است.

کلیدواژه‌ها