دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، تیر 1402 

مقاله پژوهشی

تاثیر افزودن لاکتوفرین به ماست در برابر بعضی پاتوزن های غذازاد

صفحه 189-198

10.32598/ijvm.17.3.1005313

مای عبدالله فتوح؛ هند احمد البراری؛ اقبال ابراهیم عادل محمد؛ احمد عفیفی معروف


ملاتونین موجب تعدیل فاکتورهای خونی گربه ماهی آفریقایی و همچنین تعدیل کیفیت آب در طی یک مسافت صدکیلومتری حمل ماهی می شود

صفحه 199-208

10.32598/ijvm.17.3.1005310

آداکوله آداه سیلوانوس؛ دبوراه آداه انیمه؛ اوبیورا نوونوما چارلز؛ تایوو اویکونل؛ بلوواجی اولاوسبیکان


وضعیت شاخص‌های سلامت کبد و ایمنی خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی اسیدلاکتیک

صفحه 263-272

10.32598/ijvm.17.3.1005338

علی طاهری میرقائد؛ ملیکا قلیچ پور؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ سید حسین حسینی فر؛ سید مرتضی حسینی


گزارش علمی

گزارش موردی مدیریت بیرون زدگی جزئی رحم در یک مادیان

صفحه 273-278

10.32598/ijvm.17.3.1005315

آتیرا آناند کوینیل؛ سیلندرا کومار ادارا؛ بووانشواری پاندیان؛ دیپکیا سری راوی کومار؛ راجا سنگودان؛ پراکاش سوبرامانیان؛ آروموژی نارایانی سامی؛ ساتش کومار سونداراپاندیان