وضعیت شاخصهای سلامت کبد و ایمنی خونی ماهی کپور معمولی، Cyprinus carpio، تغذیه شده با جیره های حاوی اسید لاکتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،تهران ،ایران

2 دانش آموخته مقطع دکتری بهداشت آبزیان دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ،گرگان،ایران

4 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان،ایران

چکیده

زمینه مطالعه: اسیدهای آلی و نمک های آنها به عنوان جایگزین های مناسب در خوراک برای بهبود سلامت، رشد و عملکرد ماهی شناخته می شوند. هدف: مطالعه حاضر به منظور یافتن اثرات افزودن اسید لاکتیک به جیره غذایی بر شاخصهای ایمنی، فعالیت آنزیم های کبدی و پروتئین های پلاسما در ماهی کپور معمولی، Cyprinus carpio، انجام شد. روش کار: 180 ماهی (حدود 25 گرم) به طور تصادفی در 12 مخزن (150 لیتر آب) به عنوان چهار تیمار، با جیره های حاوی 0 (T0)، 5/2 (T1)، 5 (T2) و 10 (T3) گرم بر کیلوگرم اسید لاکتیک توزیع شدند. ماهی ها به مدت 56 روز با جیره های مذکور تغذیه شده و در نهایت شاخصهای رشد، ایمنی، فعالیت آنزیم های کبدی و پروتئین های پلاسما بررسی گردید. نتایج: تیمار T2 به طور معنی داری شاخصهای رشد بالاتری نسبت به تیمار T0 داشت. سطح پروتئین تام پلاسما، آلبومین و گلوبولین T1-T3 به‌طور معنی‌داری بیشتر از T0 بود. با این حال، سطح پروتئین پلاسما به طور قابل توجهی با افزایش غلظت اسید لاکتیک در جیره (10 گرم در کیلوگرم) کاهش یافت. تفاوت معنی داری در فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز پلاسما (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) در بین تیمارها مشاهده نشد، اگرچه فعالیت آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در ماهیان تغذیه شده با جیره های اسید لاکتیک (T1-T3) در مقایسه با T0 به طور معنی داری کاهش یافت. تمام پارامترهای ایمنی خونی (لیزوزیم، کمپلمان فرعی، ایمونوگلوبولین و فعالیت باکتری کشی) در تیمارهای T1-T3 نسبت به T0 به طور معنی داری افزایش یافت. نتیجه‌گیری نهایی: به طور کلی، افزودن اسید لاکتیک به جیره برای بهبود رشد، پارامترهای ایمنی و سلامت کبد مفید است. با توجه به نتایج، مقدار 5/2 تا 5 گرم بر کیلوگرم اسید لاکتیک برای تهیه خوراک ماهی کپور معمولی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها