مطالعه پانل آهن در گربه های مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک با و بدون نارسایی احتقانی قلب

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

1 بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه اپیدمیولوژی و بیماریهای مشترک گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: آهن در عمل برای حیات تمامی ارگانیسم‏ها و بدون شک برای عملکرد‏های مختلف متابولیک ضروری است و کمبود آن می‏تواند بر روی کیفیت زندگی بیماران تأثیر بگذارد.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه سطح آهن گربه‏های مبتلا به کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک همراه و بدون نارسائی احتقانی قلب و تفاوت آن باگروه سالم انجام پذیرفته است.
روش کار: 45 گربه، براساس یافته‏های آزمایشگاهی، رادیولوژی و اکوکاردیوگرافی به سه گروه سالم، مبتلا به کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک بدون نارسایی احتقانی قلب و مبتلا به کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک همراه با نارسایی احتقانی قلب تقسیم شدند. در این گربه‏ها چهار فاکتور آهن، فریتین، مجموع ظرفیت اتصال به آهن و درصد اشباع ترنسفرین سرم اندازه‏گیری و با یکدیگر مقایسه شد.
نتایج: در گربه‏های مبتلا به کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک همراه با نارسایی احتقانی قلب، بیشترین غلظت آهن، کمترین میزان فریتین و درصد اشباع ترنسفرین را در بین سه گروه دارا بودند. همچنین مجموع ظرفیت اتصال به آهن در گروه بیماران بدون نارسائی احتقانی قلب کمترین بود.
نتیجه‏گیری نهایی: نتیجه این مطالعه پژوهشی حاکی از آن است که با وجود اختلاف معناداری که در مطالعات انسانی و سگ بین پانل آهن وجود دارد، در بین این سه گروه مورد مطالعه اختلاف معناداری مشاهده نگردید.
کلمات کلیدی: کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک، فقر آهن، سطح آهن، گربه‏سانان

کلیدواژه‌ها