دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، دی 1401 

عوامل عفونی - بیماریها

بروز استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)از گاوهای شیری در کبی،نیجریه

صفحه 19-26

10.22059/ijvm.17.1.1005256

محمدثانی قذافی؛ یوسف یعقوبو؛ عبداقادر عثمان جنیدو؛ محمد بشیر بلو؛ آسینامای آتلیامای بیتروس؛ علی ابراهیم موسوا؛ بشیرو گربا؛ حبیبه لاوال


فیزیولوژی

مطالعات بافت شناسی و تغییرات بیوشیمیایی مصرف (عصاره غنی از فلاونوئید) در زمان بارداری در رتهای با محدودیت غذایی بر روی نوزادان

صفحه 37-46

10.22059/ijvm.17.1.1005272

ادوچی او چوکوو؛ چینهدوم اوچه املیکه؛ نوایزه جی کویه فوم؛ سیلوستر ان ایبکایلو؛ اوفوومه او اکاکیتی؛ ساموئل قاسی؛ اگوسا ای ایاره


آناتومی - بافت شناسی

مطالعه مورفومتریک و سی تی آناتومی دو بعدی ستون مهره‌ها در لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی (Emys Orbicularis)

صفحه 53-64

10.22059/ijvm.17.1.1005235

امید زهتاب ور؛ علیرضا وجهی؛ امیر رستمی؛ علیرضا وثوق افخمی؛ سمیه داودی پور؛ مرضیه قلیخانی؛ سیدحسین مدرس


بهداشت و پرورش آبزیان

اثر نمک سود کردن و نگهداری در یخچال بر کیفیت تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) : تغییرات شیمیایی و میکروبی

صفحه 87-98

10.22059/ijvm.17.1.1005059

حجت میرصادقی؛ علیرضا عالیشاهی؛ بهاره شعبانپور؛ رضا صفری؛ مریم دانشور


گزارش علمی

فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی

صفحه 99-106

10.22059/ijvm.17.1.1005114

معین خدایاری؛ امیر اصغری باغخیراتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سارا شکرپور؛ جمشید رزمیار