استفاده از روش های تصویربرداری تشخیصی در مطالعات پس از مرگ در تشخیص کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک در لاشه‌ی یک رأس همستر نژاد روبروفسکی

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه آسیب‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی وت سوئیس، دانشگاه برن، برن، سوئیس

چکیده

کاردیومیوپاتی ایدیوپاتیک در همسترها می تواند به دلیل ایجاد نارسایی قلبی منجر به مرگ شود. هدف این مطالعه موردی بررسی قابلیت روش های تصویربرداری تشخیصی در آشکارسازی کاردیومیوپاتی در لاشه ی یک همستر بود. به همین منظور، جسد همستر نر شش ماهه نژاد روبروفسکی، با علائم تنفسی حاد در مدت زمان چند روزه قبل از مرگش توسط روش های ویرتوپسی مورد مطالعه قرار گرفت. در تصاویر رادیوگرافی پس از مرگ به دلیل آتلکتازی ایجاد شده ناشی از تغییرات پس از مرگ، امکان بررسی ریه و قلب وجود نداشت. سپس سی تی اسکن پس از مرگ به منظور ارزیابی قلب انجام شد که امکان بررسی ابعاد قلب را فراهم کرد. در نهایت در بررسی های اکوکاردیوگرافی پس از مرگ، افزایش ضخامت دیواره ی جانبی بطن چپ و دیواره ی بین بطنی و اتساع دهلیز چپ مشاهده شد. براساس نتایج بدست آمده توسط تصویربرداری پس از مرگ، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک عارضه ی احتمالی بود که با انجام کالبدگشایی تایید شد و علت مرگ نارسایی حاد قلبی به دنبال کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها