شدت آلودگی و درک سلامت عمومی از انگل های روده ای زئونوز بالقوه سگ ها در کوارا مرکزی،نیجریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی و حشره شناسی دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ایلورین،ایلورین،نیجریه

2 گروه دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ایلورین،ایلورین،نیجریه

3 گروه پیشگیری و بهداشت عمومی دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ایلورین،ایلورین،نیجریه

10.32598/ijvm.17.2.1005295

کلیدواژه‌ها


1. Introduction
Dogs (Canis lupus familiaris) are believed to have come a long way with man, as they are the most successful canid species in close association with humans worldwide (Ugbomoiko et al., 2008; Ola-Fadunsin et al., 2019a). Dogs are among the most important domestic animals in almost every human settlement globally (Shima et al., 2015). Recently, there has been an increase in the number of dogs in Nigeria, as individuals are now more interested in having dogs for various reasons, especially for security and breeding. This issue has increased the dog population in Nigeria by well above 5 million (Ola-Fadunsin, 2018). Dogs are kept for companionship as pets and are used for hunting, security, sports, life-saving actions, scientific research and therapeutic programs, combatting crime by the military and para-military organizations, and income generation through breeding and sale. In some ethnic groups, dogs are raised as a source of animal protein (Curi et al., 2017; Ola-Fadunsin, 2018; Mosallanejad et al., 2021; Yousef et al., 2022). As pets, they contribute to their owners’ physical, social, emotional, and mental well-being, particularly children and aged people (Ola-Fadunsin et al., 2019a; Gouin et al., 2021). The close association between humans and dogs can lead to contamination of man’s environment, hands, food, and water with infective oocysts of protozoans and eggs of helminths, which can lead to infections with serious consequences in humans (Taylor et al., 2016; Idika et al., 2017).
Intestinal parasites include protozoans and helminths in the intestinal tracts of animals and humans (Taylor et al., 2016). Intestinal parasites of dogs cause serious damage to the host and humans, and in some cases, they infect livestock and wildlife. They hinder the successful keeping of dogs and result in losses manifested by retarded growth, lowered resistance to infectious diseases, reduced work and feed efficiency, general ill health, and even death (Awoke et al., 2011; Abere et al., 2013). Among intestinal parasites of dogs, Ancylostoma species, Cryptosporidium species, Giardia species, and Toxocara species are important to public health (Sowemimo, 2009; Ngui et al., 2014; Ayan and Kilinç, 2020). These parasites are known to cause infections that are of great interest in most parts of the world, especially in developing countries and communities that may be socioeconomically challenged, where these parasites are responsible for some important zoonotic diseases (Robertson et al., 2000; Ngui et al., 2014).
The close relationship between dogs and humans and the possibility of intestinal parasite transmission from dogs to humans calls for frequent assessment of these potential zoonotic intestinal parasites in dogs. This study aimed to determine the presence, intensity of infection, and public health perception of potentially zoonotic intestinal parasites of dogs in Kwara Central, Nigeria.

 

2. Materials and Methods 
Study location
This study was carried out in the Kwara Central Senatorial District of Kwara State, Nigeria. Kwara Central is the largest and most populous Senatorial District in Kwara State, and it covers Asa, Ilorin East, Ilorin South, and Ilorin West local government areas (Adam et al., 2022). An average of 10 dogs and 7 respondents (dog owners or handlers) were sampled and questioned from 28 randomly selected locations within Kwara Central of Kwara State (Figure 1). Global positioning system (GPS) coordinates from each location were recorded using the Financept® application.


Study design and sample collection 
A cross-sectional study design was employed for this study. A total of 305 healthy dogs were sampled, and 230 respondents were questioned for this study.
Fecal samples were collected directly from the rectums of dogs (305 dogs in total) following proper restraint of the dogs. 
Each fecal sample was collected into a well-labeled sterile sample bottle, put into an icebox, and transported to the Parasitology Laboratory of the Department of Veterinary Parasitology and Entomology, University of Ilorin, for further parasitological analyses. The collected samples were then stored in the refrigerator at +4ºC. All parasitological analyses were performed within 48 hours of sampling.
Information about the sampled dogs and the dog owners and handlers was obtained from the owners or dog keepers (230 in total) using a well-structured questionnaire containing open-ended and closed-ended questions.
Detection of intestinal parasites 
Fecal samples were examined for the presence of protozoan oocysts and or helminth eggs. The direct fecal smear technique, simple fecal centrifugation flotation technique (using saturated NaCl solution), and the formalin-ethyl acetate (formol-ether) concentration technique were used to detect Isospora species and helminth parasites. These techniques were conducted as described by Cheesbrough (2009) and Taylor et al. (2016). The modified Ziehl-Neelsen staining technique described by Cheesbrough (2009) was used to detect Cryptosporidium species. Sediments from the formol-ether concentration technique were used for the modified Ziehl-Neelsen stain. Oocysts of Isospora species and eggs of helminth species were counted using the modified McMaster technique with modifications as described by Ola-Fadunsin et al. (2019b)
Intestinal parasites were identified by using parasitological keys, as documented by Soulsby (1982), Foreyt (2001), and Taylor et al. (2016).
Parasite(s) positive fecal samples detected by one or more parasitological techniques were considered positive.
Data management and statistical analyses
The collected data for this study was initially recorded in a Microsoft Excel version 2016 spreadsheet. Afterward, the data were exported to the SPSS software, version 22.0 (SPSS, Chicago, Illinois, USA) for statistical analyses. Descriptive statistics were conducted to estimate the prevalence using percentages in charts and tables. The charts were created using Microsoft Excel version 2016. The prevalence was calculated as the fraction between the number of dogs positive for an intestinal parasite and the total number of dogs sampled, multiplied by 100. The Mean±SE, and 95% confidence interval (CI) were determined accordingly. 

 

3. Results
Seven different intestinal parasites (5 helminths: 4 nematodes and 1 cestode, and 2 protozoans) were detected among dogs in the study area. The prevalence rates of these intestinal parasites were 2.30% (95% CI=1.12%–4.66%) for D. caninum, 6.89% for U. stenocephala, 7.54% (23/305) for S. stercoralis, 15.41% (95% CI=11.79%–19.89%) for Isospora spp., 19.02% (58/305) for Toxocara spp., and 25.25% (95% CI=20.07%–30.41%) for Ancylostoma spp., and Cryptosporidium spp. Ancylostoma spp. had the highest intensity of infection with a Mean±SE EPG (eggs per gram of feces) of 303.64±31.83. This rate was followed by U. stenocephala with a Mean±SE EPG of 240.00±44.42. The least intensity of infection was observed in D. caninum (Mean±SE EPG of 91.43±7.38). The intensities of infection (measured in Mean±SE EPG) for the other parasites were 96.52±16.04 for S. stercoralis, 129.36±28.12 for Isospora spp., and 165.17±19.88 for Toxocara spp. (Table 1).


The prevalence of infection showed that 54.43% of the sampled dogs were infected with intestinal parasites. Of the infected dogs, 43.37% had single parasite infections, while 56.63% had mixed infections. Of the dogs with mixed infections, 55.32%, 36.17%, and 8.51% had two, three, and four parasitic infections, respectively (Figure 2). 


A high number of respondents in the study area were over 25 years old (188/230, 81.74%), while more were male (56.96%; 95% CI=50.50%–63.19%). One hundred and thirty-six respondents knew about parasite transmission from animals to humans (59.13%; 95% CI=52.68%–65.28%), while 94 (40.87%; 95%=34.72%–47.32%) were ignorant of possible parasitic zoonosis. Most respondents (73.91%; 95% CI=67.88%–79.16%) and their children (39.57%; 95% CI=33.47%–46.01%) were very close to their dogs. Two hundred and twenty-three of the respondents (96.96%; 95% CI=93.85%–98.52%) wash their hands after coming in contact with dog feces, while seven do not (3.04%; 95% CI=1.48%–6.15%). Of those that wash their hands, 8(3.59%) wash their hands with water alone, 181(81.17%) use water and soap, 23(10.31%) wash with water and soap and use hand sanitizer, and 11(4.93%) wash their hands with water and use hand sanitizer afterward. About 67% (153/230) of the respondents allow their children to play with dogs, while 33.48% (77/230) do not. Of those that allow their children to play with dogs, 78(50.98%; 95% CI=43.13%–58.78%) wash the hands of their children after playing with dogs, while 75 (49.02%; 95% CI=41.22%–56.87%) do not. Fifty-two of the respondents (22.61%; 95% CI=17.68%–28.44%) allow their children to play in areas where dogs defecate, while 178(77.39%; 95% CI=71.56%–82.32%) do not. About 13% (21/230; 95% CI=8.69%–19.12%) of the respondents treat their dogs monthly against parasitic infections, while 11.18% (18/230; 95% CI=7.19–16.98) and 75.78% (122/230; 95% CI=68.61–81.74) treat their dogs quarterly and yearly, respectively, against parasitic infections (Table 2). Other results of dog management practices among dog owners are presented in Table 2.

 

4. Discussion
Ancylostoma spp., Cryptosporidium spp., D. caninum, Isospora spp., S. stercoralis, Toxocara spp., and U. stenocephala were the intestinal parasites detected, with most of them (6) having zoonotic potential (Taylor et al., 2016). Zoonosis of parasitic origin has become a great challenge in many world countries (Cavallero et al., 2021). The detection of more helminth parasites than protozoan parasites among dogs in this study could be attributed to the fact that helminth ova (eggs) can survive better in the environment and are more effectively transmitted to dogs than protozoan oocysts (Ayinmode et al., 2016). 
Ancylostoma species of dogs include Ancylostoma braziliense, A. caninum, and A. ceylanicum (Taylor et al., 2016); these are zoonotic hookworms that cause cutaneous larva migrans and eosinophilic enteritis in infected humans (Prociv and Croese, 1990; Bowman et al., 2010). 
Cryptosporidium canis is the major causative agent of cryptosporidiosis in dogs. However, C. meleagridis, C. muris, and C. parvum have also been reported in dogs (Ayinmode et al., 2018). These protozoan species have been implicated in causing diarrhea and even death in humans (Uehlinger et al., 2013). 
Human infections with D. caninum are not common. However, it is more likely to infect young children who kiss or are licked by infected dogs or cats. This condition is associated with mild diarrhea in infected individuals (Jiang et al., 2017).
Strongyloides stercoralis is a soil-transmitted helminth in humans. It causes different symptoms in humans ranging from dermatologic manifestations such as localized edema or urticaria to gastrointestinal manifestations such as abdominal pain, constipation, diarrhea, intermittent vomiting, and duodenal obstruction. It also exhibits cardiopulmonary and central nervous system manifestations (Nutman, 2017). It is estimated to infect about 100 million people worldwide (Schar et al., 2013).
Toxocara canis is the major etiology of canine toxocariasis. Nevertheless, T. leonina can infect dogs (Oguz et al., 2018). Toxocara canis is responsible for visceral and ocular larva migrans, neurotoxocariasis, and common toxocariasis in humans (Chen et al., 2018). Uncinaria stenocephala, like A. caninum, causes cutaneous larva migrans and eosinophilic enteritis in humans (Bowman et al., 2010; Ayinmode et al., 2016).
The high prevalence of Ancylostoma spp., Cryptosporidium spp., and Toxocara spp. detected in the feces of sampled dogs recapitulates previous reports in Nigeria (Ayinmode et al., 2016; Ezema et al., 2019; Kamani et al., 2021) and outside Nigeria (Abere et al., 2013; Ngui et al., 2014; Torres-Chablé et al., 2015). The prevalence rates of 33.24%, 36.45%, and 41.67% for Ancylostoma spp., Cryptosporidium spp., and Toxocara spp., respectively, have been reported among dogs in Nigeria (Ugbomoiko et al., 2008; Idika et al., 2017; Eze et al., 2019). In countries outside Nigeria, the prevalence rates of 33.04%, 33.46%, and 64.71% for Ancylostoma spp., Toxocara spp., and Cryptosporidium spp., respectively, have been reported among dogs (Bahrami et al., 2011; Ayan and Kilinç, 2020; Ilic et al., 2021). The high intensity of Ancylostoma spp. and Toxocara spp. eggs detected in dog feces may be associated with the high fecundity of these helminths (Taylor et al., 2016), which translates to an increased number of eggs passed in feces. 
The presence of mixed infections with more than one parasite at the same time is very common in animals, including dogs (Viney and Graham, 2013; Ola-Fadunsin et al., 2019a), which is the reason more of the infected dogs had mixed parasitic infections. Mixed infections of Ancylostoma spp., Toxocara spp., and D. caninum was reported among dogs in Nigeria (Idika et al., 2017), while co-infections of Ancylostoma spp., Toxocara spp., and Isospora spp. has been documented among dogs in Malaysia (Ngui et al., 2014).
The absence of documented cases of canine zoonotic parasitic infections among humans in the study area could be attributed to the fact that more respondents are knowledgeable about the possible transmission of parasites from dogs to humans. The hygiene level of dog owners and handlers after coming in contact with dogs, the level of closeness between dogs and their owners together with their children, and the level of the management practices of dog owners and handlers could predispose to the possibility of canine parasitic infections in humans in the study area. The low frequency of intestinal parasite control by dog owners does not guarantee adequate protection of dogs against parasitic infections (Alho et al., 2018), which could have contributed to the high prevalence of intestinal parasites recorded in this study.

 

5. Conclusion
In conclusion, the high prevalence and number of potentially zoonotic intestinal parasites detected among dogs and the level of hygiene and dog management practices by dog owners and handlers in Kwara Central, Nigeria, pose a possible risk to human health with regard to zoonotic infections. Therefore, it is necessary to educate dog owners and handlers on the need to regularly treat their dogs against intestinal parasites and to improve their personal hygiene to control parasitic infections among dogs and prevent possible zoonotic infections in humans, respectively.

 

Ethical Considerations

 

Compliance with ethical guidelines
Permission to conduct this study was granted by the Research and Ethics Committee of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Ilorin, Nigeria, with the protocol number FVER/017/2021. All samples were collected using standard sample collection methods without inflicting pain or harm on the dogs. Consent was sought and was willingly granted by the dog owners or handlers before filling out questionnaires and their dogs being sampled for the study.

 

Funding
This research did not receive any grant from funding agencies in the public, commercial, or non-profit sectors.

 

Authors' contributions
Conceptualization, supervision: Shola David Ola-Fadunsin; Methodology: Shola David Ola-Fadunsin, Isau Aremu Ganiyu, Karimat Hussain, and Nusirat Elelu; Investigation and writing-original draft: Shola David Ola-Fadunsin and Aminat Bisola Abdulrauf; Writing–review & editing: All authors; Data collection: Shola David Ola-Fadunsin, Aminat Bisola Abdulrauf, Isau Aremu Ganiyu, and Hauwa Motunrayo Ambali; Data analyses: Shola David Ola-Fadunsin and Aminat Bisola Abdulrauf; Funding acquisition and Resources: All authors.

 

Conflict of interest
The authors declared no conflict of interest.

 

Acknowledgments
The authors thank the dog owners and handlers for their support during the study.

 

References

Abere, T., Bogale, B., & Melaku, A. (2013). Gastrointestinal helminth parasites of pet and stray dogs as a potential risk for human health in Bahir Dar town, north-western Ethiopia. Veterinary World, 6(7), 388-392. [DOI:10.5455/vetworld.2013.388-392]

Adam, M., Bakare, R. A., Ola-Fadunsin, S. D., Akanbi, O. B., Kigir, E. S., & Barka, S. A. (2022). Pathological changes of fasciola species infection in cattle slaughtered in Ilorin abattoir Kwara State, Nigeria. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 16(4), 356-363. [DOI:10.22059/ijvm.2022.342551.1005270]

Alho, A. M., Lima, C., Colella, V., Madeira de Carvalho, L., Otranto, D., & Cardoso, L. (2018). Awareness of zoonotic diseases and parasite control practices: A survey of dog and cat owners in Qatar. Parasites & Vectors, 11(1), 133. [DOI:10.1186/s13071-018-2720-0] [PMID] [PMCID]

Awoke, E., Bogale, B., & Chanie, M. (2011). Intestinal nematode parasites of dogs: Prevalence and associated risk factors. International Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(5), 374-378. [Link]

Ayan, A., & Kilinç, O. (2020). Prevalence of cryptosporidium spp. in diarrheic dogs in van province. Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences, 11(2), 64-68. [DOI:10.5336/vetsci.2020-77151]

Ayinmode, A. B., Obebe, O. O., & Falohun, O. O. (2018). Molecular detection of cryptosporidium species in street-sampled dog faeces in Ibadan, Nigeria. Veterinary Parasitology, Regional Studies and Reports, 14, 54–58. [DOI:10.1016/j.vprsr.2018.08.005] [PMID]

Ayinmode, A. B., Obebe, O. O., & Olayemi, E. (2016). Prevalence of potentially zoonotic gastrointestinal parasites in canine faeces in Ibadan, Nigeria. Ghana Medical Journal, 50(4), 201–206.[DOI:10.4314/gmj.v50i4.2] [PMID] [PMCID]

Bahrami, A., Doosti, A., Nahravanian, H., Noorian, A., & Asbchin, S. A. (2011). Epidemiological survey of gastrointestinal parasites in stray dogs and cats. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9), 1944-1948. [Link]

Bowman, D. D., Montgomery, S. P., Zajac, A. M., Eberhard, M. L., & Kazacos, K. R. (2010). Hookworms of dogs and cats as agents of cutaneous larva migrans. Trends in parasitology, 26(4), 162–167. [DOI:10.1016/j.pt.2010.01.005] [PMID]

Cavallero, S., Gabrielli, S., Gazzonis, A. L., Pombi, M., & Šnábel, V. (2021). Editorial: Zoonotic parasitic diseases in a changing world. Frontiers in Veterinary Science, 8, 715112. [DOI:10.3389/fvets.2021.715112] [PMID] [PMCID]

Cheesbrough, M. (2009). District laboratory practice in tropical countries. Cambridge: Cambridge University Press. [Link]

Chen, J., Liu, Q., Liu, G. H., Zheng, W. B., Hong, S. J., & Sugiyama, H., et al. (2018). Toxocariasis: A silent threat with a progressive public health impact. Infectious Diseases of Poverty, 7(1), 59. [DOI:10.1186/s40249-018-0437-0] [PMID] [PMCID]

Curi, N. H. A., Paschoal, A. M. O., Massara, R. L., Santos, H. A., Guimarães, M. P., & Passamani, M., et al. (2017). Risk factors for gastrointestinal parasite infections of dogs living around protected areas of the Atlantic Forest: Implications for human and wildlife health. Brazilian Journal of Biology, 77(2), 388–395. [DOI:10.1590/1519-6984.19515] [PMID]

Eze, U. U., Ezeh, I. O., Nzeakor, T. A., Attama, S. C., Ezenduka, E. V., & Onah, D. N. (2019). Prevalence and risk factors associated with cryptosporidium spp. Infection in local breed of dogs in Enugu State, Nigeria. Veterinary World, 12(5), 729–734. [DOI:10.14202/vetworld.2019.729-734] [PMID] [PMCID]

Ezema, K. U., Malgwi, S. A., Zango, M. K., Kyari, F., Tukur, S. M., & Mohammed, A., et al. (2019). Gastrointestinal parasites of dogs (canis familiaris) in maiduguri, borno state, northeastern nigeria: Risk factors and zoonotic implications for human health. Veterinary World, 12(7), 1150–1153. [DOI:10.14202/vetworld.2019.1150-1153] [PMID] [PMCID]

Foreyt, W. J. (2001). Veterinary parasitology reference manual. Iowa: Iowa State University Press. [Link]

Gouin, G. G., Aenishaenslin, C., Lévesque, F., Simon, A., & Ravel, A. (2021). Description and determinants of at-risk interactions for human health between children and dogs in an Inuit village. Anthrozoös, 34(5), 723-738. [DOI:10.1080/08927936.2021.1926713]

Idika, I. K., Onuorah, E. C., Obi, C. F., Umeakuana, P. U., Nwosu, C. O., & Onah, D. N., et al. (2017). Prevalence of gastrointestinal helminth infections of dog in Enugu State, South Eastern Nigeria. Parasite Epidemiology and Control, 2(3), 97–104. [DOI:10.1016/j.parepi.2017.05.004] [PMID] [PMCID]

Ilić, T., Nišavić, U., Gajić, B., Nenadović, K., Ristić, M., & Stanojević, D., et al. (2021). Prevalence of intestinal parasites in dogs from public shelters in Serbia. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 76, 101653.[DOI:10.1016/j.cimid.2021.101653] [PMID]

Jiang, P., Zhang, X., Liu, R. D., Wang, Z. Q., & Cui, J. (2017). A human case of zoonotic dog tapeworm, dipylidium caninum (eucestoda: Dilepidiidae), in China. The Korean Journal of Parasitology, 55(1), 61–64. [DOI:10.3347/kjp.2017.55.1.61] [PMID] [PMCID]

Kamani, J., Massetti, L., Olubade, T., Balami, J. A., Samdi, K. M., & Traub, R. J., et al. (2021). Canine gastrointestinal parasites as a potential source of zoonotic infections in Nigeria: A nationwide survey. Preventive Veterinary Medicine, 192, 105385. [DOI:10.1016/j.prevetmed.2021.105385] [PMID]

Mosallanejad, B., Gooraninejad, S., Rezaie, A., Fatemi Tabatabaei, S. R., Imani Rastabi, H., & Salmani, S. (2021). The effects of stanozolol and nandrolone decanoate hormones on erythropoietin and testosterone serum concentrations in dogs. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 15(3), 325-334. [DOI:10.22059/ijvm.2020.307743.1005116]

Ngui, R., Lee, S. C., Yap, N. J., Tan, T. K., Aidil, R. M., & Chua, K. H., et al. (2014). Gastrointestinal parasites in rural dogs and cats in Selangor and Pahang states in Peninsular Malaysia. Acta Parasitologica, 59(4), 737–744. [DOI:10.2478/s11686-014-0306-3] [PMID]

Nutman T. B. (2017). Human infection with Strongyloides stercoralis and other related Strongyloides species. Parasitology, 144(3), 263–273. [DOI:10.1017/S0031182016000834] [PMID] [PMCID]

Oguz, B., Ozdal, N., & Serdar Deger, M. (2018). Genetic analysis of toxocara Spp. in stray cats and dogs in Van Province, Eastern Turkey. Journal of Veterinary Research, 62(3), 291–295. [DOI:10.2478/jvetres-2018-0042] [PMID] [PMCID]

Oladeji, A. S., & Sule, B. F. (2015). Electrical load survey and forecast for a decentralized hybrid power system at Elebu, Kwara State, Nigeria. Nigerian Journal of Technology, 34(3), 591-598. [DOI:10.4314/njt.v34i3.23]

Ola-Fadunsin, S. D. (2018). Parasitic diseases of dogs in Osun State, south-west Nigeria, and its zoonotic implications. Nigerian Journal of Parasitology, 39(2), 211-219. [DOI:10.4314/njpar.v39i2.17]

Ola-Fadunsin, S. D., Hussain, K., Rabiu, M., & Ganiyu, I. A. (2019). Co-infection dynamics of canine parasitic diseases in Osun State, Nigeria: A retrospective approach. Journal of Veterinary and Biomedical Sciences, 1(2), 54-65. [DOI:10.36108/jvbs/8102.10.0260]

Ola-Fadunsin, S. D., Uwabujo, P. I., Sanda, I. M., Ganiyu, I. A., Hussain, K., & Rabiu, M., et al. (2019). Gastrointestinal helminths of intensively managed poultry in Kwara Central, Kwara State, Nigeria: Its diversity, prevalence, intensity, and risk factors. Veterinary World, 12(3), 389–396. [DOI:10.14202/vetworld.2019.389-396] [PMID] [PMCID]

Onah, I., Ayuba, H. K., & Idris, N. M. (2020). Estimation of fuelwood-induced carbon emission from the use of improved cook stoves by selected households in Kwara State, Nigeria. Climatic Change, 160, 463-477. [DOI:10.1007/s10584-019-02603-6]

Prociv, P., & Croese, J. (1990). Human eosinophilic enteritis caused by dog hookworm Ancylostoma caninum. Lancet, 335(8701), 1299–1302. [DOI:10.1016/0140-6736(90)91186-E] [PMID]

Robertson, I. D., Irwin, P. J., Lymbery, A. J., & Thompson, R. C. (2000). The role of companion animals in the emergence of parasitic zoonoses. International Journal for Parasitology, 30, 1369-1377. [DOI:10.1016/S0020-7519(00)00134-X] [PMID]

Schär, F., Trostdorf, U., Giardina, F., Khieu, V., Muth, S., & Marti, H., et al. (2013). Strongyloides stercoralis: Global distribution and risk factors. Plos Neglected Tropical Diseases, 7(7), e2288. [DOI:10.1371/journal.pntd.0002288] [PMID] [PMCID]

Shima, K. F., Tion, T. M., Mosugu, I. J., & Apaa. T. T. (2015). Retrospective study of disease incidence and other clinical conditions diagnosed in owned dogs in Delta State, Nigeria. Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, 2(4), 435-449. [DOI:10.5455/javar.2015.b115]

Soulsby, E. J. L. (1982). Helminths, arthropods and protozoa of domesticated animals (7th edition): E. J. L. Soulsby, 1982. London: Baillière Tindall, 809 pp., illus. ISBN 0-7020-0820-6. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 78(3), 329. [DOI:10.1016/0035-9203(84)90110-X]

Sowemimo, O. A. (2009). The prevalence and intensity of gastrointestinal parasites of dogs in Ile-Ife, Nigeria. Journal of Helminthology, 83(1), 27–31. [DOI:10.1017/S0022149X08067229] [PMID]

Taylor, M. A., Coop, R. L., & Wall, R. L. (2016). Veterinary parasitology. Hoboken: Willey Blackwell. [DOI:10.1002/9781119073680]

Torres-Chablé, O. M., García-Herrera, R. A., Hernández-Hernández, M., Peralta-Torres, J. A., Ojeda-Robertos, N. F., & Blitvich, B. J., et al. (2015). Prevalence of gastrointestinal parasites in domestic dogs in Tabasco, southeastern Mexico. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology, 24(4), 432-437. [DOI:10.1590/S1984-29612015077] [PMID]

Uehlinger, F. D., Greenwood, S. J., Mc Clure, J. T., Conboy, G., O’Handley, R., & Barkemae, H. W. (2013). Zoonotic potential of giardia duodenalis and cryptosporidium spp. and prevalence of intestinal parasites in young dogs from different populations on Prince Edward Island, Canada. Veterinary Parasitology, 196, 509-514. [DOI:10.1016/j.vetpar.2013.03.020] [PMID]

Ugbomoiko, U. S., Ariza, L., & Heukelbach, J. (2008). Parasites of importance for human health in Nigerian dogs: High prevalence and limited knowledge of pet owners. BMC Veterinary Research, 4, 49-57. [DOI:10.1186/1746-6148-4-49] [PMID] [PMCID]

Viney, M. E., & Graham, A. L. (2013). Patterns and processes in parasite co-infection. Advances in Parasitology, 82, 321-369.[DOI:10.1016/B978-0-12-407706-5.00005-8] [PMID]

Yousef, A., Ghasemzadeh-Nava, H., Tajik, P., Akbarinejad V., & Towhidi, A. (2022). Evaluation of soy lecithin efficacy in comparison with egg yolk on freezing of epididymal sperm in dogs. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 16(2), 166-177. [DOI:10.22059/IJVM.2021.329603.1005191]

Abere, T., Bogale, B., & Melaku, A. (2013). Gastrointestinal helminth parasites of pet and stray dogs as a potential risk for human health in Bahir Dar town, north-western Ethiopia. Veterinary World, 6(7), 388-392. [DOI:10.5455/vetworld.2013.388-392]
Adam, M., Bakare, R. A., Ola-Fadunsin, S. D., Akanbi, O. B., Kigir, E. S., & Barka, S. A. (2022). Pathological changes of fasciola species infection in cattle slaughtered in Ilorin abattoir Kwara State, Nigeria. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 16(4), 356-363. [DOI:10.22059/ijvm.2022.342551.1005270]
Alho, A. M., Lima, C., Colella, V., Madeira de Carvalho, L., Otranto, D., & Cardoso, L. (2018). Awareness of zoonotic diseases and parasite control practices: A survey of dog and cat owners in Qatar. Parasites & Vectors, 11(1), 133. [DOI:10.1186/s13071-018-2720-0] [PMID] [PMCID]
Awoke, E., Bogale, B., & Chanie, M. (2011). Intestinal nematode parasites of dogs: Prevalence and associated risk factors. International Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(5), 374-378. [Link]
Ayan, A., & Kilinç, O. (2020). Prevalence of cryptosporidium spp. in diarrheic dogs in van province. Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences, 11(2), 64-68. [DOI:10.5336/vetsci.2020-77151]
Ayinmode, A. B., Obebe, O. O., & Falohun, O. O. (2018). Molecular detection of cryptosporidium species in street-sampled dog faeces in Ibadan, Nigeria. Veterinary Parasitology, Regional Studies and Reports, 14, 54–58. [DOI:10.1016/j.vprsr.2018.08.005] [PMID]
Ayinmode, A. B., Obebe, O. O., & Olayemi, E. (2016). Prevalence of potentially zoonotic gastrointestinal parasites in canine faeces in Ibadan, Nigeria. Ghana Medical Journal, 50(4), 201–206.[DOI:10.4314/gmj.v50i4.2] [PMID] [PMCID]
Bahrami, A., Doosti, A., Nahravanian, H., Noorian, A., & Asbchin, S. A. (2011). Epidemiological survey of gastrointestinal parasites in stray dogs and cats. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9), 1944-1948. [Link]
Bowman, D. D., Montgomery, S. P., Zajac, A. M., Eberhard, M. L., & Kazacos, K. R. (2010). Hookworms of dogs and cats as agents of cutaneous larva migrans. Trends in parasitology, 26(4), 162–167. [DOI:10.1016/j.pt.2010.01.005] [PMID]
Cavallero, S., Gabrielli, S., Gazzonis, A. L., Pombi, M., & Šnábel, V. (2021). Editorial: Zoonotic parasitic diseases in a changing world. Frontiers in Veterinary Science, 8, 715112. [DOI:10.3389/fvets.2021.715112] [PMID] [PMCID]
Cheesbrough, M. (2009). District laboratory practice in tropical countries. Cambridge: Cambridge University Press. [Link]
Chen, J., Liu, Q., Liu, G. H., Zheng, W. B., Hong, S. J., & Sugiyama, H., et al. (2018). Toxocariasis: A silent threat with a progressive public health impact. Infectious Diseases of Poverty, 7(1), 59. [DOI:10.1186/s40249-018-0437-0] [PMID] [PMCID]
Curi, N. H. A., Paschoal, A. M. O., Massara, R. L., Santos, H. A., Guimarães, M. P., & Passamani, M., et al. (2017). Risk factors for gastrointestinal parasite infections of dogs living around protected areas of the Atlantic Forest: Implications for human and wildlife health. Brazilian Journal of Biology, 77(2), 388–395. [DOI:10.1590/1519-6984.19515] [PMID]
Eze, U. U., Ezeh, I. O., Nzeakor, T. A., Attama, S. C., Ezenduka, E. V., & Onah, D. N. (2019). Prevalence and risk factors associated with cryptosporidium spp. Infection in local breed of dogs in Enugu State, Nigeria. Veterinary World, 12(5), 729–734. [DOI:10.14202/vetworld.2019.729-734] [PMID] [PMCID]
Ezema, K. U., Malgwi, S. A., Zango, M. K., Kyari, F., Tukur, S. M., & Mohammed, A., et al. (2019). Gastrointestinal parasites of dogs (canis familiaris) in maiduguri, borno state, northeastern nigeria: Risk factors and zoonotic implications for human health. Veterinary World, 12(7), 1150–1153. [DOI:10.14202/vetworld.2019.1150-1153] [PMID] [PMCID]
Foreyt, W. J. (2001). Veterinary parasitology reference manual. Iowa: Iowa State University Press. [Link]
Gouin, G. G., Aenishaenslin, C., Lévesque, F., Simon, A., & Ravel, A. (2021). Description and determinants of at-risk interactions for human health between children and dogs in an Inuit village. Anthrozoös, 34(5), 723-738. [DOI:10.1080/08927936.2021.1926713]
Idika, I. K., Onuorah, E. C., Obi, C. F., Umeakuana, P. U., Nwosu, C. O., & Onah, D. N., et al. (2017). Prevalence of gastrointestinal helminth infections of dog in Enugu State, South Eastern Nigeria. Parasite Epidemiology and Control, 2(3), 97–104. [DOI:10.1016/j.parepi.2017.05.004] [PMID] [PMCID]
Ilić, T., Nišavić, U., Gajić, B., Nenadović, K., Ristić, M., & Stanojević, D., et al. (2021). Prevalence of intestinal parasites in dogs from public shelters in Serbia. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 76, 101653.[DOI:10.1016/j.cimid.2021.101653] [PMID]
Jiang, P., Zhang, X., Liu, R. D., Wang, Z. Q., & Cui, J. (2017). A human case of zoonotic dog tapeworm, dipylidium caninum (eucestoda: Dilepidiidae), in China. The Korean Journal of Parasitology, 55(1), 61–64. [DOI:10.3347/kjp.2017.55.1.61] [PMID] [PMCID]
Kamani, J., Massetti, L., Olubade, T., Balami, J. A., Samdi, K. M., & Traub, R. J., et al. (2021). Canine gastrointestinal parasites as a potential source of zoonotic infections in Nigeria: A nationwide survey. Preventive Veterinary Medicine, 192, 105385. [DOI:10.1016/j.prevetmed.2021.105385] [PMID]
Mosallanejad, B., Gooraninejad, S., Rezaie, A., Fatemi Tabatabaei, S. R., Imani Rastabi, H., & Salmani, S. (2021). The effects of stanozolol and nandrolone decanoate hormones on erythropoietin and testosterone serum concentrations in dogs. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 15(3), 325-334. [DOI:10.22059/ijvm.2020.307743.1005116]
Ngui, R., Lee, S. C., Yap, N. J., Tan, T. K., Aidil, R. M., & Chua, K. H., et al. (2014). Gastrointestinal parasites in rural dogs and cats in Selangor and Pahang states in Peninsular Malaysia. Acta Parasitologica, 59(4), 737–744. [DOI:10.2478/s11686-014-0306-3] [PMID]
Nutman T. B. (2017). Human infection with Strongyloides stercoralis and other related Strongyloides species. Parasitology, 144(3), 263–273. [DOI:10.1017/S0031182016000834] [PMID] [PMCID]
Oguz, B., Ozdal, N., & Serdar Deger, M. (2018). Genetic analysis of toxocara Spp. in stray cats and dogs in Van Province, Eastern Turkey. Journal of Veterinary Research, 62(3), 291–295. [DOI:10.2478/jvetres-2018-0042] [PMID] [PMCID]
Oladeji, A. S., & Sule, B. F. (2015). Electrical load survey and forecast for a decentralized hybrid power system at Elebu, Kwara State, Nigeria. Nigerian Journal of Technology, 34(3), 591-598. [DOI:10.4314/njt.v34i3.23]
Ola-Fadunsin, S. D. (2018). Parasitic diseases of dogs in Osun State, south-west Nigeria, and its zoonotic implications. Nigerian Journal of Parasitology, 39(2), 211-219. [DOI:10.4314/njpar.v39i2.17]
Ola-Fadunsin, S. D., Hussain, K., Rabiu, M., & Ganiyu, I. A. (2019). Co-infection dynamics of canine parasitic diseases in Osun State, Nigeria: A retrospective approach. Journal of Veterinary and Biomedical Sciences, 1(2), 54-65. [DOI:10.36108/jvbs/8102.10.0260]
Ola-Fadunsin, S. D., Uwabujo, P. I., Sanda, I. M., Ganiyu, I. A., Hussain, K., & Rabiu, M., et al. (2019). Gastrointestinal helminths of intensively managed poultry in Kwara Central, Kwara State, Nigeria: Its diversity, prevalence, intensity, and risk factors. Veterinary World, 12(3), 389–396. [DOI:10.14202/vetworld.2019.389-396] [PMID] [PMCID]
Onah, I., Ayuba, H. K., & Idris, N. M. (2020). Estimation of fuelwood-induced carbon emission from the use of improved cook stoves by selected households in Kwara State, Nigeria. Climatic Change, 160, 463-477. [DOI:10.1007/s10584-019-02603-6]
Prociv, P., & Croese, J. (1990). Human eosinophilic enteritis caused by dog hookworm Ancylostoma caninum. Lancet, 335(8701), 1299–1302. [DOI:10.1016/0140-6736(90)91186-E] [PMID]
Robertson, I. D., Irwin, P. J., Lymbery, A. J., & Thompson, R. C. (2000). The role of companion animals in the emergence of parasitic zoonoses. International Journal for Parasitology, 30, 1369-1377. [DOI:10.1016/S0020-7519(00)00134-X] [PMID]
Schär, F., Trostdorf, U., Giardina, F., Khieu, V., Muth, S., & Marti, H., et al. (2013). Strongyloides stercoralis: Global distribution and risk factors. Plos Neglected Tropical Diseases, 7(7), e2288. [DOI:10.1371/journal.pntd.0002288] [PMID] [PMCID]
Shima, K. F., Tion, T. M., Mosugu, I. J., & Apaa. T. T. (2015). Retrospective study of disease incidence and other clinical conditions diagnosed in owned dogs in Delta State, Nigeria. Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, 2(4), 435-449. [DOI:10.5455/javar.2015.b115]
Soulsby, E. J. L. (1982). Helminths, arthropods and protozoa of domesticated animals (7th edition): E. J. L. Soulsby, 1982. London: Baillière Tindall, 809 pp., illus. ISBN 0-7020-0820-6. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 78(3), 329. [DOI:10.1016/0035-9203(84)90110-X]
Sowemimo, O. A. (2009). The prevalence and intensity of gastrointestinal parasites of dogs in Ile-Ife, Nigeria. Journal of Helminthology, 83(1), 27–31. [DOI:10.1017/S0022149X08067229] [PMID]
Taylor, M. A., Coop, R. L., & Wall, R. L. (2016). Veterinary parasitology. Hoboken: Willey Blackwell. [DOI:10.1002/9781119073680]
Torres-Chablé, O. M., García-Herrera, R. A., Hernández-Hernández, M., Peralta-Torres, J. A., Ojeda-Robertos, N. F., & Blitvich, B. J., et al. (2015). Prevalence of gastrointestinal parasites in domestic dogs in Tabasco, southeastern Mexico. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology, 24(4), 432-437. [DOI:10.1590/S1984-29612015077] [PMID]
Uehlinger, F. D., Greenwood, S. J., Mc Clure, J. T., Conboy, G., O’Handley, R., & Barkemae, H. W. (2013). Zoonotic potential of giardia duodenalis and cryptosporidium spp. and prevalence of intestinal parasites in young dogs from different populations on Prince Edward Island, Canada. Veterinary Parasitology, 196, 509-514. [DOI:10.1016/j.vetpar.2013.03.020] [PMID]
Ugbomoiko, U. S., Ariza, L., & Heukelbach, J. (2008). Parasites of importance for human health in Nigerian dogs: High prevalence and limited knowledge of pet owners. BMC Veterinary Research, 4, 49-57. [DOI:10.1186/1746-6148-4-49] [PMID] [PMCID]
Viney, M. E., & Graham, A. L. (2013). Patterns and processes in parasite co-infection. Advances in Parasitology, 82, 321-369.[DOI:10.1016/B978-0-12-407706-5.00005-8] [PMID]
Yousef, A., Ghasemzadeh-Nava, H., Tajik, P., Akbarinejad V., & Towhidi, A. (2022). Evaluation of soy lecithin efficacy in comparison with egg yolk on freezing of epididymal sperm in dogs. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 16(2), 166-177. [DOI:10.22059/IJVM.2021.329603.1005191]