پارامترهای هماتولوژیک در فصل تولید مثلی و خارج از فصل تولید مثلی در Hair Goats

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آکسارای،آکسارای،ترکیه

2 گروه تولید مثل و مامایی ،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آکسارای،آکسارای،ترکیه

3 گروه بیوشیمی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آکسارای،آکسارای،ترکیه

10.32598/ijvm.17.2.1005334

کلیدواژه‌ها


1. Introduction
The hair goat of Anatolia is a breed that has adapted to rugged and mountainous areas and is known to be very resistant to diseases. In Turkey, goat breeding has an important place. Hair goat breeding in Turkey is widespread and constitutes the vast majority of total goat presence. Blood is an important indicator in evaluating the health status of animals (Antunovic et al., 2017; Karaþahin et al., 2019). Determination of the hemato-biochemical profile is important for monitoring ruminants’ metabolism and health status (Antunovic et al., 2017; Kaveh Baghbadorani et al., 2022). The hematologic parameters of goats can be affected by various factors such as breed, age, physiological condition, sex, diet, or season (Arfuso et al., 2016; Antunovic et al., 2017; Redlberger et al., 2017). However, specific reference intervals should be determined to interpret hematological values correctly in goats.
Global warming is currently becoming a reality. Goats that can live in harsh climates have advantages in their adaptation to such areas (Silanikove, 2000). This ability is multi-faceted; low body weight and metabolic requirements can be considered an important advantage in terms of minimizing maintenance and water requirements in areas where water resources and the number of nutrients are limited (Silanikove, 2000). Goats, especially local breeds, have adapted to large climate changes and insufficient food sources and can easily survive in such regions. In addition, goats adapt to harsh environments better than other domestic ruminants in different environmental conditions and show better yield characteristics (Agrawal et al., 2014).
For sustainable production in animal farms, maintenance and management of reproduction are important (Ghasemzadeh-nava et al., 2021; Kaywanloo et al., 2022). The breeding season in goats is restricted to late summer and autumn in the northern hemisphere. It is important to know the blood parameters of the animals in the breeding period and the possible periodic differences. Since there are large differences in hematological parameters observed among different breeds of goats, it is impossible to develop a universal metabolic profile test for goats (Azab & Abdel-Maksoud, 1999). In addition, different biochemical and hematological values could be observed in goats raised in different climatic conditions (Daramola et al., 2005; Elitok, 2012; Njidda et al., 2013). Determining the physiological electrophoretic models of animals is very important in diagnosing diseases for clinicians (Nagy et al., 2014).
In this study, male and female purebred hair goats raised in Turkey were used to determine blood parameters during and out of mating season. According to our current knowledge, although the blood parameters have been examined in many domestic animal species and races, the changes in hematological blood parameters with respect to the reproductive period have not been investigated in hair goats. This study aims to reveal hematological blood values in adult male and female hair goats. As the world faces the problem of climate change, we believe that knowing the hematological characteristics of hair goats will provide great benefits for goat breeding.

 

2. Materials and Methods
This study was performed in farms located in the mountainous area with an altitude of 1200 m of Aksaray Province of Turkey during the spring (May/out of season) and autumn (October/breeding season). Goats were fed green pasture in spring and dry grass and wheat straw in autumn. During the blood sampling period, the ambient temperatures were at the average level of recent years. The animals were clinically healthy 3-4 years old female hair goats (n=18, 47±6.2 kg live weight) and male hair goats (n=18, 75±7.8 kg live weight). The number of animals used was determined based on previous studies (Elitok, 2012, Antunovic et al., 2017). No extra feeding was given during the study period. Blood samples were taken from the vena jugular into tubes with sodium EDTA. Leukocyte (WBC), erythrocyte (RBC) numbers, hemoglobin concentration (Hb), and hematocrit value (Hct) were analyzed. Hematological values were obtained in the blood count device (MS4S Vet, France) using commercial test kits (MS4S Vet, Reagent Kit, France). Mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), and mean corpuscular hemoglobin concentrations (MCHC) were calculated. Packed cell volume (Hct) was measured by the Wintrobe tube. 
Statistical analysis
Statistical analysis of the hematological data obtained was performed with Minitab  software, version 16. Descriptive statistics were provided as Mean±SD, minimum, and maximum values. One-way ANOVA analysis was performed to compare group averages regarding continuous variables. The statistical significance level was taken as 0.05 in calculations.

 

3. Results
Mean hematological values with respect to gender and seasonal differences in the hair goats are given in Table 1-3.

 

When the values of out of season (May) and breeding season (October) were compared, the MCV was not significantly different (P≥0.05), while all other parameters investigated differed significantly (P≤0.05). In females, MCV, MCH, and MCHC values were not significantly different (P≥0.05), while other parameters (WBC, RBC, Hb, Hct, and RDW) were significantly different (P≤0.05) (Table 2).

 

Comparing males and females in both out of season and the breeding season based on gender, WBC, and MCHC were found to be significantly (P≤0.05) different between males and females in May, whereas the differences between other parameters were not significant (P≥0.05). In October, all parameters except for MCV were significantly different between males and females (P≤0.05, Table 3).

 

4. Discussion 
RBC, Hb, MCHC, and WBC values in the female goats in our study were found to be higher than the other goat breeds in general (Opara et al., 2010; Pradhan, 2016; Çelik et al., 2019) and other female goats at the breeding season (Omontese et al., 2017; Azab & Abdel-Maksoud, 1999; Iriadam, 2007; Antunović et al., 2019). Similarly, RBC, Hb, MCHC, and WBC values obtained in the male hair goats during the breeding season were significantly higher than those obtained from male goats during the out of season (Opara et al., 2010; Pradhan, 2016; Çelik et al., 2019). The reason for this may be increased body fluid loss due to increased metabolic and physical activity during the breeding season. In studies conducted on cows around the time of estrus (Oliveira et al., 2019) and in women during the menstrual periods (Nowak et al., 2016), the amount of WBC was significantly higher than the other times of the cycle and life. Drastic changes in reproductive hormone secretion could affect this (Nowak et al., 2016). Although the existence of immune cell-specific sex hormone receptors is known (Kovats, 2012), a study showed the effect of reproductive hormones on leukocytes by comparing them at different stages of women’s menstrual cycles (Nowak et al., 2016). Moreover, Chaudhari & Mshelia (2006) stated that the WBC value during pregnancy decreases considerably compared to the estrus period, which can be used to diagnose pregnancy in dogs. As a response to excessive activity in animals during the estrus period, an oxygen deficit arises due to excessive consumption of oxygen, leading to the fact that more blood is released into the circulation which causes an increase in the number of erythrocytes and hemoglobin (Hall & Hall, 2020). The hemoglobin value in the male hair goats during the breeding season was found significantly higher than that of the female goats. This value was even higher than the findings of other studies (Opara et al., 2010; Manat et al., 2016; Mohammed et al., 2016). The results suggest that male’s mate more frequently than females and they need more oxygen due to higher mobility.
The onset of the breeding season of goats depends on melatonin, a hormone of the circadian rhythm. In living organisms, melatonin secretion varies depending on light exposure during the day, in other words, the length of the day (Todini et al., 2011). It is also known that melatonin, released in varying amounts due to seasonal changes, is an important stimulant of the immune system and an antioxidant (Jaworek et al., 2021). Our study found that RBC, Hb, Hct, and WBC values were significantly different in the breeding season compared with out of season. Several studies conducted in goats at near latitudes have noted seasonal changes in melatonin levels, supporting our study (Todini et al., 2011). Given this information, we hypothesize that seasonally changing light intensity and correspondingly changing melatonin levels influence our study’s changes in hematological parameters.
The MCV and MCH values obtained in our study were found to be significantly lower than those reported by the other studies (Omontese et al., 2017; Opara et al., 2010; Piccione et al., 2010; Waziri et al., 2010; Pradhan, 2016; Çelik et al., 2019). This discrepancy could be due to the low-quality feeding of the animals during the breeding period, which may lead to vitamin B12 or folate deficiency (Mohammed et al., 2016). 
The extra physical activity shown both in heat and during the mating period causes an increase in the metabolic rate and a series of changes in the body. One of them is thermoregulation. During physical activity, 25%-30% of the chemical energy is used for mechanical work in the muscles, while 75%-80% is released as heat. Another is that erythrocyte is secreted from the spleen into the blood to close the O2 deficit during physical activity. In addition, respiratory capacity, cardiac output, and frequency must be increased to send more blood to the working muscles. The metabolic rate must be accelerated to a certain extent for all these activities to be carried out properly. Therefore, when considering all these factors, it is possible to see an increase in the number of RBCs, Hct value, and Hb amount.
In conclusion, the hair goats during the breeding season had significantly different blood parameters. For this reason, there is a need for studies that will include feeding different rations and evaluating more parameters in this period.

 

Ethical Considerations

 

Compliance with ethical guidelines
All experimental procedures of this study were approved by Ethics Committee of Faculty Experimental Animal Production and Research Center of Selcuk University Veterinary (Code. SÜVDAMEK 2020/116).

 

Funding
This research did not receive any grant from funding agencies in the public, commercial, or non-profit sectors.

 

Authors' contributions
All authors equally contributed to preparing this article.

 

Conflict of interest
The authors declared no conflict of interest.

 

Acknowledgments
The authors thank Konya Plain Project (KOP) Regional Development Administration.

 

 

References

Agrawal, A., Karim, S., Kumar, R., Sahoo, A., & John P. (2014). Sheep and goat production: basic differences, impact on climate and molecular tools for rumen microbiome study. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 3(1), 684-706. [Link]

Antunović, Z., Marić, I., Klir, Ž., Šerić, V., Mioč, B., & Novoselec, J. (2019). Haemato-biochemical profile and acid-base status of Croatian spotted goats of different ages. Archives Animal Breeding, 62(2), 455–463. [DOI:10.5194/aab-62-455-2019] [PMID] [PMCID]

Antunović, Z., Šperanda, M., Novoselec, J., Đidara, M., Mioč, B., Klir, Ž., & Samac, D. (2017). Blood metabolic profile and acid-base balance of dairy goats and their kids during lactation. Veterinarski Arhiv, 87(1), 43-55. [Link]

Arfuso,F.,Fazio,F.,Rizzo,M.,Marafioti,S.,Zanghì,E. & Piccione,G.(2016). Factors Affecting the Hematological Parameters in Different Goat Breeds from Italy. Annals of Animal Science, 16(3) 743-757. [DOI:10.1515/aoas-2015-0094]

Azab. ME., Abdel-Maksoud H.A. (1999). Changes in some hematological and biochemical parameters during prepartum and postpartum periods in female Baladi goats. Small Ruminant Research, 34(1), 77-85. [DOI:10.1016/S0921-4488(99)00049-8]

Chaudhari, S., Mshelia G. (2006). Evaluation of the haematologic values of bitches in Northern Nigeria for the staging of pregnancy. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9: 310-312. [DOI:10.3923/pjbs.2006.310.312]

Çelik, Ö. Y., İrak, K. & Akgül, G. (2019). Effect of sex on some biochemical and hematological parameters in healthy boer x hair goat crossbreed. Kocatepe Veterinary Journal, 12(1), 45-51. [DOI:10.30607/kvj.471174]

Daramola, J., Adeloye, A., Fatoba, T., Soladoye A. (2005). Haematological and biochemical parameters of West African Dwarf goats. Livestock Research for Rural Development, 17(8), 95. [Link]

Eli, B. (2012). Reference values for hematological and biochemical parameters in Saanen goats breeding in Afyonkarahisar province. Kocatepe Veterinary Journal, 5(1), 7-11. [Link]

Ghasemzadeh-nava, H., Bahrami, M., Akbarinejad, V., & Alavi Tabatabaee, S. A. (2021). Conception rate of pre-synchronization and two short term heat-synch programs using two doses of PGF2α in lactating holstein dairy cows. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 15(4), 423-431. [DOI: 10.22059/ijvm.2021.319206.1005162]

Hall, J. E., & Hall, M. E. (2020). Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. Amsterdam: Elsevier Health Sciences. [Link]

Iriadam, M. (2007). Variation in certain hematological and biochemical parameters during the peri-partum period in Kilis does. Small Ruminant Research, 73(1-3), 54-57. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2006.11.001]

Jaworek, A.K., Szepietowski J.C., Hałubiec P, Wojas-Pelc A, Jaworek J. (2021). Melatonin as an antioxidant and immunomodulator in atopic dermatitis—a new look on an old story: A review. Antioxidants, 10(8), 1179. [DOI:10.3390/antiox10081179]

Karaþahin, T., Aksoy, N.H., Haydardedeoðlu, E.A., Dursun, P., Bulut, G., Çamkerten, G., Çamkerten, Ý.R., İlgün R. (2019). Serum cholesterol levels in hair goats of Aksaray region. Indian Journal of Animal Research, 53(1), 63-66. [DOI:10.18805/ijar.B-878]

Kaveh Baghbadorani, M., Mehrzad, J., Vodjgani, M., Khosravi, A., & Akbarinejad, V. (2022). Evaluation of biochemical and hematological parameters in postpartum holstein dairy cows following supplementation of immunofin® herbal extract. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 16(3), 274-287. [DOI:10.22059/ijvm.2022.334623.1005210]

Kaywanloo, M., Ahmadi Hamedani, M., Jebeli Javan, A., Emadi Chashmi, H., & Rakhshani Zabol, F. (2022). Effect of parenteral vitamin d3 supplementation in several doses during a six-day period on total antioxidant capacity in healthy holstein bulls. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 16(1), 81-88. [DOI:10.22059/ijvm.2021.314273.1005142]

Kovats S. (2012). Estrogen receptors regulate an inflammatory pathway of dendritic cell differentiation: Mechanisms and implications for immunity. Hormones and behavior, 62(3), 254–262. [DOI:10.1016/j.yhbeh.2012.04.011] [PMID] [PMCID]

Manat, T. D., Chaudhary, S. S., Singh, V. K., Patel, S. B., & Puri, G. (2016). Hematobiochemical profile in surti goats during post-partum period. Veterinary world, 9(1), 19–24. [DOI:10.14202/vetworld.2016.19-24] [PMID] [PMCID]

Mohammed, S. A., Razzaque, M. A., Omar, A. E., Albert, S., & Al-Gallaf, W. M. (2016). Biochemical and hematological profile of different breeds of goat maintained under intensive production system. African Journal of Biotechnology, 15(24), 1253-1257. [DOI:10.5897/AJB2016.15362]

Nagy, O., Tothova, C., Nagyova, V., Kovac, G., & Posivak J. (2014). Changes in the serum protein electrophoretic pattern in lambs during the first month of life. Acta Veterinaria Brno, 83(3), 187-193. [DOI:10.2754/avb201483030187]

Njidda, A., Hassan, I. T., & Olatunji, E. A. (2013). Haematological and biochemical parameters of goats of semi arid environment fed on natural grazing rangeland of Northern Nigeria. Journal of Agriculture and Veterinary Sciences, 3(2), 1-8. [DOI:10.9790/2380-0320108]

Nowak, J., Borkowska, B., & Pawlowski, B. (2016). Leukocyte changes across menstruation, ovulation, and mid-luteal phase and association with sex hormone variation. American Journal of Human Biology, 28(5), 721–728. [DOI:10.1002/ajhb.22856] [PMID]

Oliveira, W. D. C. D., Silva, T. P. D., Araujo, M. J. D., Edvan, R. L., Oliveira, R. L., & Bezerra L. R. (2019). Changes in hematological biomarkers of nellore cows at different reproductive stages. Acta Scientiarum Animal Sciences, 41, 1-7. [DOI:10.4025/actascianimsci.v41i1.45725]

Omontese, B. O., Ahmed, H. A., Salisu, M. D., Alao, R., & Umar, M. S. (2017). Changes in haematological parameters following oestrus synchronization using Fluorogestone Acetate (Fga) intravaginal sponge in red sokoto does. Journal of Animal Production Ressearch, 29(1):83-87. [Link]

Opara, M. N., Udevi, N., & Okoli, I. C. (2010). Haematological parameters and blood chemistry of apparently healthy West African Dwarf (Wad) goats in Owerri, South Eastern Nigeria. New York Science Journal, 3(8), 68-72. [Link]

Piccione, G., Casella, S., Lutri, L., Vazzana, I., Ferrantelli, V., & Caola, G. (2010). Reference values for some haematological, haematochemical, and electrophoretic parameters in the Girgentana goat. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 34(2), 197-204. [DOI:10.3906/vet-0902-1]

Pradhan B. C. (2016). Evaluation of haematological and biochemical parameters of goats of central Odisha environment fed on natural grazing land of Odisha, India. The Pharma Innovation 5(5): 83-90. [Link]

Redlberger, S., Fischer, S., Köhler, H., Diller, R., & Reinhold, P. (2017). Age-dependent physiological dynamics in acid-base balance, electrolytes, and blood metabolites in growing goats. Veterinary Journal, 229, 45–52. [DOI:10.1016/j.tvjl.2017.10.017] [PMID]

Silanikove N. (2000). The physiological basis of adaptation in goats to harsh environments. Small Ruminant Research, 35(3), 181-193. [DOI:10.1016/S0921-4488(99)00096-6]

Todini, L., Terzano, G. M., Borghese, A., Debenedetti, A., & Malfatti, A. (2011). Plasma melatonin in domestic female Mediterranean sheep (comisana breed) and goats (Maltese and Red Syrian). Research in veterinary science, 90(1), 35–39. [DOI:10.1016/j.rvsc.2010.05.013] [PMID]

Waziri, M. A., Ribadu, A. Y., & Sivachelvan, N. (2010). Changes in the serum proteins, hematological and some serum biochemical profiles in the gestation period in the Sahel goats. Veterinarski Arhiv, 80(2): 215-224. [Link]

Agrawal, A., Karim, S., Kumar, R., Sahoo, A., & John P. (2014). Sheep and goat production: basic differences, impact on climate and molecular tools for rumen microbiome study. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 3(1), 684-706. [Link]
Antunović, Z., Marić, I., Klir, Ž., Šerić, V., Mioč, B., & Novoselec, J. (2019). Haemato-biochemical profile and acid-base status of Croatian spotted goats of different ages. Archives Animal Breeding, 62(2), 455–463. [DOI:10.5194/aab-62-455-2019] [PMID] [PMCID]
Antunović, Z., Šperanda, M., Novoselec, J., Đidara, M., Mioč, B., Klir, Ž., & Samac, D. (2017). Blood metabolic profile and acid-base balance of dairy goats and their kids during lactation. Veterinarski Arhiv, 87(1), 43-55. [Link]
Arfuso,F.,Fazio,F.,Rizzo,M.,Marafioti,S.,Zanghì,E. & Piccione,G.(2016). Factors Affecting the Hematological Parameters in Different Goat Breeds from Italy. Annals of Animal Science, 16(3) 743-757. [DOI:10.1515/aoas-2015-0094]
Azab. ME., Abdel-Maksoud H.A. (1999). Changes in some hematological and biochemical parameters during prepartum and postpartum periods in female Baladi goats. Small Ruminant Research, 34(1), 77-85. [DOI:10.1016/S0921-4488(99)00049-8]
Chaudhari, S., Mshelia G. (2006). Evaluation of the haematologic values of bitches in Northern Nigeria for the staging of pregnancy. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9: 310-312. [DOI:10.3923/pjbs.2006.310.312]
Çelik, Ö. Y., İrak, K. & Akgül, G. (2019). Effect of sex on some biochemical and hematological parameters in healthy boer x hair goat crossbreed. Kocatepe Veterinary Journal, 12(1), 45-51. [DOI:10.30607/kvj.471174]
Daramola, J., Adeloye, A., Fatoba, T., Soladoye A. (2005). Haematological and biochemical parameters of West African Dwarf goats. Livestock Research for Rural Development, 17(8), 95. [Link]
Eli, B. (2012). Reference values for hematological and biochemical parameters in Saanen goats breeding in Afyonkarahisar province. Kocatepe Veterinary Journal, 5(1), 7-11. [Link]
Ghasemzadeh-nava, H., Bahrami, M., Akbarinejad, V., & Alavi Tabatabaee, S. A. (2021). Conception rate of pre-synchronization and two short term heat-synch programs using two doses of PGF2α in lactating holstein dairy cows. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 15(4), 423-431. [DOI: 10.22059/ijvm.2021.319206.1005162]
Hall, J. E., & Hall, M. E. (2020). Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. Amsterdam: Elsevier Health Sciences. [Link]
Iriadam, M. (2007). Variation in certain hematological and biochemical parameters during the peri-partum period in Kilis does. Small Ruminant Research, 73(1-3), 54-57. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2006.11.001]
Jaworek, A.K., Szepietowski J.C., Hałubiec P, Wojas-Pelc A, Jaworek J. (2021). Melatonin as an antioxidant and immunomodulator in atopic dermatitis—a new look on an old story: A review. Antioxidants, 10(8), 1179. [DOI:10.3390/antiox10081179]
Karaþahin, T., Aksoy, N.H., Haydardedeoðlu, E.A., Dursun, P., Bulut, G., Çamkerten, G., Çamkerten, Ý.R., İlgün R. (2019). Serum cholesterol levels in hair goats of Aksaray region. Indian Journal of Animal Research, 53(1), 63-66. [DOI:10.18805/ijar.B-878]
Kaveh Baghbadorani, M., Mehrzad, J., Vodjgani, M., Khosravi, A., & Akbarinejad, V. (2022). Evaluation of biochemical and hematological parameters in postpartum holstein dairy cows following supplementation of immunofin® herbal extract. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 16(3), 274-287. [DOI:10.22059/ijvm.2022.334623.1005210]
Kaywanloo, M., Ahmadi Hamedani, M., Jebeli Javan, A., Emadi Chashmi, H., & Rakhshani Zabol, F. (2022). Effect of parenteral vitamin d3 supplementation in several doses during a six-day period on total antioxidant capacity in healthy holstein bulls. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 16(1), 81-88. [DOI:10.22059/ijvm.2021.314273.1005142]
Kovats S. (2012). Estrogen receptors regulate an inflammatory pathway of dendritic cell differentiation: Mechanisms and implications for immunity. Hormones and behavior, 62(3), 254–262. [DOI:10.1016/j.yhbeh.2012.04.011] [PMID] [PMCID]
Manat, T. D., Chaudhary, S. S., Singh, V. K., Patel, S. B., & Puri, G. (2016). Hematobiochemical profile in surti goats during post-partum period. Veterinary world, 9(1), 19–24. [DOI:10.14202/vetworld.2016.19-24] [PMID] [PMCID]
Mohammed, S. A., Razzaque, M. A., Omar, A. E., Albert, S., & Al-Gallaf, W. M. (2016). Biochemical and hematological profile of different breeds of goat maintained under intensive production system. African Journal of Biotechnology, 15(24), 1253-1257. [DOI:10.5897/AJB2016.15362]
Nagy, O., Tothova, C., Nagyova, V., Kovac, G., & Posivak J. (2014). Changes in the serum protein electrophoretic pattern in lambs during the first month of life. Acta Veterinaria Brno, 83(3), 187-193. [DOI:10.2754/avb201483030187]
Njidda, A., Hassan, I. T., & Olatunji, E. A. (2013). Haematological and biochemical parameters of goats of semi arid environment fed on natural grazing rangeland of Northern Nigeria. Journal of Agriculture and Veterinary Sciences, 3(2), 1-8. [DOI:10.9790/2380-0320108]
Nowak, J., Borkowska, B., & Pawlowski, B. (2016). Leukocyte changes across menstruation, ovulation, and mid-luteal phase and association with sex hormone variation. American Journal of Human Biology, 28(5), 721–728. [DOI:10.1002/ajhb.22856] [PMID]
Oliveira, W. D. C. D., Silva, T. P. D., Araujo, M. J. D., Edvan, R. L., Oliveira, R. L., & Bezerra L. R. (2019). Changes in hematological biomarkers of nellore cows at different reproductive stages. Acta Scientiarum Animal Sciences, 41, 1-7. [DOI:10.4025/actascianimsci.v41i1.45725]
Omontese, B. O., Ahmed, H. A., Salisu, M. D., Alao, R., & Umar, M. S. (2017). Changes in haematological parameters following oestrus synchronization using Fluorogestone Acetate (Fga) intravaginal sponge in red sokoto does. Journal of Animal Production Ressearch, 29(1):83-87. [Link]
Opara, M. N., Udevi, N., & Okoli, I. C. (2010). Haematological parameters and blood chemistry of apparently healthy West African Dwarf (Wad) goats in Owerri, South Eastern Nigeria. New York Science Journal, 3(8), 68-72. [Link]
Piccione, G., Casella, S., Lutri, L., Vazzana, I., Ferrantelli, V., & Caola, G. (2010). Reference values for some haematological, haematochemical, and electrophoretic parameters in the Girgentana goat. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 34(2), 197-204. [DOI:10.3906/vet-0902-1]
Pradhan B. C. (2016). Evaluation of haematological and biochemical parameters of goats of central Odisha environment fed on natural grazing land of Odisha, India. The Pharma Innovation 5(5): 83-90. [Link]
Redlberger, S., Fischer, S., Köhler, H., Diller, R., & Reinhold, P. (2017). Age-dependent physiological dynamics in acid-base balance, electrolytes, and blood metabolites in growing goats. Veterinary Journal, 229, 45–52. [DOI:10.1016/j.tvjl.2017.10.017] [PMID]
Silanikove N. (2000). The physiological basis of adaptation in goats to harsh environments. Small Ruminant Research, 35(3), 181-193. [DOI:10.1016/S0921-4488(99)00096-6]
Todini, L., Terzano, G. M., Borghese, A., Debenedetti, A., & Malfatti, A. (2011). Plasma melatonin in domestic female Mediterranean sheep (comisana breed) and goats (Maltese and Red Syrian). Research in veterinary science, 90(1), 35–39. [DOI:10.1016/j.rvsc.2010.05.013] [PMID]
Waziri, M. A., Ribadu, A. Y., & Sivachelvan, N. (2010). Changes in the serum proteins, hematological and some serum biochemical profiles in the gestation period in the Sahel goats. Veterinarski Arhiv, 80(2): 215-224. [Link]