تأثیر افزودن جیره‌ای گیاه خارمریم و آرتیشو بر ویژگی های لاشه، ثبات اکسیداتیو و کیفیت گوشت سینه بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل، ایران.

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: گیاهان دارویی منبع مهمی از آنتی اکسیدان ها هستند و استفاده از آنها در جیره طیور می تواند به بهبود ویژگی های محصول نهایی کمک کند.
هدف: این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن جیره‌ای گیاه آرتیشو، خارمریم و مخلوط آرتیشو و خارمریم بر ویژگی های لاشه، ثبات اکسیداتیو و کیفیت گوشت سینه بلدرچین ژاپنی انجام شد.
روش کار: تعداد 120 قطعه بلدرچین ژاپنی یک‌روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار آزمایشی (سطوح صفر، 5/1 درصد آرتیشو، 5/1 درصد خار مریم، 5/1 درصد مخلوط آرتیشو و خار مریم) و سه تکرار (تعداد 10 قطعه بلدرچین در هر تکرار) مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان آزمایش (روز 42)، 12 پرنده از هر تیمار (چهار پرنده از هر تکرار) وزن‌کشی و کشتار شده و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، رنگ و ثبات اکسیداتیو مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که از نظر متغیرهای pH، ماده خشک، خاکستر، افت شیرابه و افت حاصل از پخت اختلاف معنی داری بین گروه های مورد مطالعه دیده نشد. وزن سینه در تمام تیمارها نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است (05/0 > P). از نظر میزان پروتئین و چربی اختلاف معنی داری بین گروه کنترل و تمام تیمارها وجود داشت و گروه آرتیشو+خارمریم میانگین بیشتری نسبت به سایر گروه ها داشت (05/0 >P). میزان سختی گوشت سینه در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است. میزان روشنایی در تیمارها در مقایسه با گروه کنترل کاهش و میزان قرمزی و زردی افزایش یافته است. غنی سازی جیره با آرتیشو و خار مریم موجب ایجاد اختلاف آماری معنی دار بین تمام گروه ها از نظر میزان فنول و کاروتنوئید شد و در گروه خارمریم بیشترین میزان دیده شد. شاخص TBARS در تیمارهای مورد بررسی نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار نشان داد (05/0 > P).
نتیجه گیری نهایی: غنی سازی جیره با گیاه خارمریم و آرتیشو موجب بهبود ارزش تغذیه ای و افزایش ثبات اکسیداتیو گوشت سینه بلدرچین ژاپنی شد. اگرچه آنها اثرات نامطلوبی روی وزن گیری و مصرف خوراک پرندگان داشتند.

کلیدواژه‌ها