شیوع، عوامل خطر و اپیدمیولوژی مولکولی آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم در گوسفندان استان خوزستان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم یک تک یاخته خونی است که به صنعت دامداری آسیب اقتصادی وارد می کند، بنابراین مطالعه اپیدمیولوژی و الگوی توزیع بیماری در مناطق مختلف حائز اهمیت است.
هدف: برای بررسی آلودگی به آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم در جمعیت گوسفندان استان خوزستان در ایران، در مجموع 200 نمونه خون گوسفند به طور تصادفی جمع آوری شد.
روش کار: شیوع آلودگی پس از استخراج DNA نمونه های خون با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (nested-PCR) بر اساس ژن 16S rRNA ارزیابی شد. همچنین عوامل موثر در پراکندگی بیماری در منطقه مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
نتایج: شیوع آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم 17%بود و گوسفندان آلوده علائم بالینی نداشتند. بررسی آماری عوامل خطر موثر در شیوع عفونت در استان خوزستان شامل سن 5-3 سال، مزارع با بهداشت کم، تراکم بالا، استفاده از کنه کش ها در مزرعه و فصل گرما از عوامل تعیین کننده بود ((05/0 ≤ P) ارتباط معنی داری بین ارتفاع، نوع مزرعه، ناقلین، فاصله از مزارع دیگر و جنسیت با بروز عفونت آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم وجود نداشت.
نتیجه گیری نهایی: از آنجایی که عفونت اغلب علائم بالینی ندارد، لذا شناسایی عوامل خطر موثر بر اپیدمیولوژی عفونت در توسعه برنامه ریزی کنترل و پیشگیری از بیماری مهم است.

کلیدواژه‌ها