تولید پنیر و بستنی غنی شده با زیست توده و مایع رویی اسپیرولینا پلاتنسیس با تاکید بر خواص ارگانولپتیکی و تغذیه ای آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اسپیرولینا پلاتنسیس جلبکی حاوی رنگدانه های طبیعی و همچنین ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی است که ممکن است علاوه بر زیست توده در طی کشت به مایع رویی نیز منتقل شود. در این تحقیق برای اولین بار پنیر و بستنی غنی شده با استفاده از زیست توده و مایع رویی عصاره ریز جلبک Spirulina platensis با تاکید بر خواص ارگانولپتیک و تغذیه تولید شد.

مواد و روش‌ها: پس از کشت 30 روزه اسپیرولینا، غلظت‌های مختلف زیست توده و مایع رویی عصاره اسپیرولینا تهیه و برای پنیر و بستنی استفاده شد. سپس ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و پتانسیل آنتی‌اکسیدانی با روش‌های Frap و DPPH اندازه‌گیری شد. در نهایت، تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده از هر آزمایش با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 24) با آنالیز واریانس یک طرفه و در سه تکرار انجام شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که محتوای پروتئین، چربی، خاکستر و همچنین زیست توده در غذاهای غنی شده بیشتر بود. با این حال، در بستنی های غنی شده، محتوای پروتئین، چربی، قند و سرعت هوادهی به طور قابل توجهی در مقایسه با مایع رویی افزایش یافت. با این حال، پنیر و بستنی غنی‌شده با مایع رویی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی بیشتری نسبت به زیست توده داشتند. نتایج آزمایش لذت در پنیرهای غنی شده با زیست توده و رویی اسپیرولینا نشان داد که با افزایش غلظت این عوامل در پنیرها و بستنی های غنی شده، سطح رضایت از نظر بو، طعم، رنگ، بافت و عوامل پذیرش عمومی افزایش یافت.
نتیجه‌گیری: داده‌های به‌دست‌آمده از این مطالعه نشان داد که افزودن زیست توده و مایع رویی اسپیرولینا پلاتنسیس به بستنی و پنیر باعث افزایش محتوا و بهبود خواص ارگانولپتیک و حسی این غذاها شد. به نظر می رسد چون این مواد نقش مهمی در رژیم غذایی کودکان دارند، می توان از این میکروارگانیسم برای مبارزه با سوء تغذیه و رژیم غذایی بدون ریزمغذی ها به نحو مطلوب استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها