محافظت از کیفیت اسپرم بز در هنگام ذخیره سرمایی با استفاده از کوانزیم کیوتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 بخش تحقیق، پرورش و تولید حیوانات آزمایشگاهی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

زمینه مطالعه: ذخیره سرمایی اسپرم متابولیسم اسپرم را کاهش می‌دهد درحالیکه قابلیت باروری و زنده‌مانی اسپرم حفظ می‌شود. به علت ویژگی‌های خاص اسپرم نشخوارکنندگان کوچک، فرایندسردسازی توانایی باروری اسپرم را در این گونه‌ها کاهش می‌دهد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر افزودن کوانزیم کیوتن به محیط سردسازی بر کیفیت اسپرم بز طی فرایند ذخیره سرمایی در دمای 4 درجه سانتیگراد بوده است.
روش کار: نمونه های اسپرم پس جمع آوری و رقیق سازی به پنج قسمت تقسیم شده و مقادیر 0، 1، 2، 5 و 10 میکرومولار کوانزیم کیوتن را دریافت نمودند. سپس نمونه ها در دمای 4 درجه سانتیگراد سرد شده و طی 48 ساعت ذخیره شدند. جنبایی کل و پیشرونده، زنده مانی، سلامت غشا، فعالیت میتوکندری و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی در زمان های 0، 25 و 50 ساعت ذخیره سرمایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: در زمان 0، تیمارها تاثیری بر کیفیت نمونه های اسپرم نداشتند (P>0.05). در زمان های 25 و 50 ساعت از ذخیره سرمایی، تیمار 5 میکرومولار کوانزیم کیوتن مقادیر بالاتر (P≤0.05) جنبایی کل و پیشرونده، زنده مانی، سلامت غشا و فعالیت میتوکندری را نسبت به سایر گروه ها نشان داد. همچنین تیمار 5 میکرومولار کوانزیم کیوتن موجب پراکسیداسیون لیپیدی کمتر (P≤0.05)در زمان های 25 و 50 ساعت از ذخیره سرمایی نسبت به سایر گروه ها شد.
نتیجه‌گیری نهایی: در نتیجه، استفاده از 5 میکرومولار کوانزیم کیوتندر محیط ذخیره سرمایی اسپرم بز می تواند راهی مناسب برای محافظت از اسپرم بز در هنگام 25 و 50 ساعت سردسازی در مقابل آسیب های ساختاری و عملکردی طی ذخیره سرمایی باشد.

کلیدواژه‌ها