تشخیص وقوع پلی مورفیسم ژن پروتئین میوزین بایندینگ (MYBPC3) C3 در گربه های نژاد پرشین با و بدون کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، تهران - ایران

4 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران ایران

5 گروه جراحی و تصویربرداری، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

6 دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک (HCM) یک بیماری قلبی شایع در گربه ها است. جهش های ایجادکننده بیماری در ژن میوزین بایندینگ C3 در گربه های نژاد مین کون و رگدال شناسایی شده است. به نظر می رسد که بیماری کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک در سایر نژادها نیز زمینه ارثی داشته باشد. هدف: هدف از این مطالعه شناسایی واریانت های ژنتیکی عامل بیماری کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک در ژن میوزین بایندینگ C3 در گربه های نژاد پرشین در ایران می باشد. روش کار: نمونه خون کامل برای استخراج DNA از دو گروه گربه نژاد پرشین مبتلا به کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک و سالم جمع آوری شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز استاندارد و همچنین توالی یابی بر روی قسمتی از ژن میوزین بایندینگ C3 نمونه های گروه های بیمار و سالم انجام شد. تغییرات توالی برای تشخیص پلی مورفیسم ژن و پیش بینی جایگزینی آمینواسید بر اساس شماره شناسه (XM_019812396.1) و مقایسه نتایج با جهش های شناخته شده قبلی در مقالات و نمونه های کنترل مورد بررسی قرارگرفت. نتایج: اگرچه تعدادی جهش تک نقطه ای در هر دو گروه سالم و درگیر بیماری یافت شد اما هیچ جهش ایجاد کننده کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک گزارش نشد. نتیجه گیری نهایی: در این نژاد، بیماری کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک به نظر نمی رسد به تنهایی توسط جهش ها در این ژن ایجاد شود. ژن های قلبی دیگر برای شناسایی عوامل ژنتیکی بیماری کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک باید مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها