رشد و بلوغ طحال شتر یک کوهانه:تحلیل تشریحی و بافت شناسی در طول سه سال اول زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه علوم وتکنولوژی زیستی کشاورزی و دامپزشکی ،دانشگاه سوک اهراس،تاورا، الجزایر

2 آزمایشگاه تولیدات دامی، بیوتکنولوژی و سلامت (PABIOS)، موسسه کشاورزی و علوم دامپزشکی تاورا، دانشگاه سوک اهراس، الجزایر

3 بخش تحقیقات تولید حیوانی، موسسه ملی تحقیقات کشاورزی در الجزایر، ال هاراش ،الجزایر

4 موسسه علوم دامپزشکی، دانشگاه تیارت، الجزایر،

5 گروه جدید دانشگاه اچاهید هما اخضر. ال اوید، الجزایر