بررسی اثرات تعدیل‌کننده ایمنی و تغییرات سیتوکین توسط پروپرانولول به دنبال استرس ناشی از جراحی در موش‌های صحرایی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 مرکز تحقیقات زیست پزشکی، پژوهشکده فناوری بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران

10.22059/ijvm.2023.356822.1005374

چکیده

زمینه مطالعه: جراحی با مکانیسم های مختلف باعث سرکوب سیستم ایمنی در دوره بعد از عمل می شود. اهدف: این مطالعه با هدف بررسی اثرات تجویز پروپرانولول قبل از جراحی بر سطوح خونی اینترلوکین- 2 (IL-2)، اینترفرون (IFN-γ) γ - ، فاکتور نکروز تومور-(TNF-α) α و پارامترهای خونی مانند گلبول های سفید (WBCs) و لنفوسیت ها انجام شد. روش کار: چهل و پنج سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به سه گروه تقسیم شدند. به گروه 1 (کنترل نرمال) نرمال سالین تزریق شد. به گروه های 2 و 3 به ترتیب 4 میلی گرم بر کیلوگرم پروپرانولول (P4) و 8 میلی گرم بر کیلوگرم پروپرانولول (P8) به صورت زیر جلدی تزریق شد. نمونه خون (قبل ، بلافاصله ، 6، 24 و 72 ساعت بعد از جراحی) جمع آوری شد. سطح IL-2، IFN-γ، TNF-α،WBCs و لنفوسیت ها تعیین شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون پیرسون با سطح معنی داری 05/0 P≤ تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: نتایج نشان داد سطح IL-2 در گروه‌های P8 و P4 با اختلاف معنی‌داری نسبت به گروه کنترل بالاتربود.(05/0P≤) TNF-α درگروه P8 نسبت به گروه P4 و شاهدTNF-α کاهش معنی‌داری داشت (05/0P≤). گروه P4 سطح پایین تری را در مقایسه با گروه P8 و شاهد از IFN-γ با اختلاف معنی داری نشان داد .(05/0P≤)نتیجه گیری: به نظر می رسد پروپرانولول اثرات تعدیل کننده ایمنی قابل توجهی بر پاسخ های ایمنی دارد. بنابراین، استفاده حین جراحی از پروپرانولول ممکن است عملکرد سیستم ایمنی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها