بررسی فراوانی نسبی آلودگی به هیستوموناس مله اگریدیس در گله‌های بوقلمون صنعتی و بومی در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و تهران در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/ijvm.2023.357802.1005384

چکیده

زمینه مطالعه: هیستومونیازیس توسط تک یاخته هیستوموناس مله‌اگریدیس با میزبان واسط هتراکیس گالیناروم ایجاد می شود که منجر به زخم شدن دیواره های سکوم، بزرگ شدن آن توسط کست های بزرگ، التهاب مزانتریک و نکروز کبد می شود. این بیماری در صنعت رو به رشد پرورش بوقلمون در ایران بسیار حائز اهمیت است.
هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی نسبی عفونت هیستوموناس مله اگریدیس در گله های مختلف بوقلمون به منظور ترسیم تصویر مقطعی از این عفونت هیستوموناس در استان های گلستان، مازندران، گیلان و تهران در ایران می باشد.
روش کار: این مطالعه یک بررسی مقطعی از عفونت هیستوموناس مله ا‌گریدیس است. نمونه برداری از گله های بوقلمون بومی و صنعتی انجام شد. پس از گرفتن نمونه مدفوع، مشاهده انگل در رنگ آمیزی گیمسا در زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. برای تایید تشخیص عفونت، آزمایش PCR انجام شد.
نتایج: از 240 نمونه، 20 نمونه با مشاهده میکروسکوپی مستقیم هیستوموناس مله اگریدیس و 15 نمونه با روش PCR تایید شد.
نتیجه‌گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی عفونت هیستوموناس مله اگریدیس نسبت به مطالعات مشابه در سایر نقاط جهان کمتر است. این مسئله ممکن است به دلیل حجم پرورش کمتر بوقلمون در ایران باشد. با توجه به اینکه صنعت تولید بوقلمون در ایران در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است و با پیش بینی روند رو به رشد این صنعت در سال های آینده، اهمیت مطالعه هیستومونیازیس بیش از پیش احساس می شود.

کلیدواژه‌ها