شیوع پارامفیستوموم و عوامل مرتبط با آن در گاوهای ذبح شده در کشتارگاه بوکو، ناحیه فدیس، منطقه هرارگه شرقی، اتیوپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دفتر کشاورزی منطقه فدیس، کلینیک دامپزشکی بوکو، منطقه هرارگه شرقی، اتیوپی

10.22059/ijvm.2023.356191.1005369

کلیدواژه‌ها