تغییرات بیومتریک در دستگاه تناسلی بزهای عربیا بر اساس سن، وضعیت بدن و بارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت دام. مؤسسه علوم دامپزشکی. دانشگاه تیارت، تیارت، الجزایر- آزمایشگاه تحقیقات محصولات دامی محلی، دانشگاه تیارت، تیارت، الجزایر

10.22059/ijvm.2023.357742.1005386

کلیدواژه‌ها