مقایسه عملکرد تولیدمثلی با استفاده از کاشت واژینال پروژسترون و eCG در خارج از فصل تولید مثل در میش های شیریسیکلیک و آنستروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مامایی و بیماری های تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران- ایران.

2 دکترای بیوتکنولوژی تولید مثل، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران- ایران.

10.22059/ijvm.2023.359138.1005391

چکیده

زمینه مطالعه: همزمان سازی فحلی برای القای تخمک گذاری در خارج از فصل تولید مثلی در گوسفند شیری به صورت گسترده استفاده می شود.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی تفاوت عملکرد تولیدمثلی بین میش های شیری سیکلیک و آنستروس نژاد لاکون در برنامه همزمان سازی با استفاده از کاشت واژینال پروژسترون CIDR) و (eCG در خارج از فصل تولید مثل بود.
مواد و روش کار: هشتاد و چهار راس میش لاکون در محدوده سنی 15 تا 20 ماهه انتخاب شدند که یک بار زایمان داشتند و حداقل 90 روز از زمان زایش آنها گذشته بود. دو نمونه خون برای ارزیابی پروژسترون P4) به فاصله 10 روز) گرفته شد. غلظت P4 پلاسما با استفاده از ELISA تعیین شد. میش هایی با کمتر از ng/ml P4 در دو نمونه خون غیر سیکلیک در نظر گرفته شدند و از نظر فحلی، میزان آبستنی، میزان بره زایی، تعداد بره، باروری، وزن تولد و جنسیت بره ها با میش های سیکلیک مقایسه شدند. میش ها به مدت بیش از 2 ماه در محل جداگانه‌ای با فاصله حدود 5 کیلومتری قوچ ها نگهداری شدند.
نتایج: از 84 راس میش، 31 میش سیکلیک (90/36 درصد) و 53 میش غیر سیکلیک (10/63 درصد) بودند. در میش های غیر سیکلیک، غلظت پروژسترون به ترتیب 0.43 ± 0.4 و 0.04 ± 0.45 در خون گیری اول و دوم بود. در میش های سیکلیک، غلظت پروژسترون در خونگیری اول و دوم به ترتیب 0.39 ± 2.46 و 34/0 ± 77/2 نانوگرم بر میلی لیتر بود. بیان رفتار فحلی بین میش های سیکلیک و غیر سیکلیک تفاوتی نداشت (10/0 <P). نرخ آبستنی و نرخ بره زایی در میش های سیکلیک در مقایسه با میش های غیر سیکلیک بیشتر بود (نسبت شانس= 3.35، 95٪ فاصله اطمینان=12.77-0.88، 0.08P=). چندقلوزایی، تزاید گله، وزن تولد بره ها و جنسیت بره ها بین میش های غیر سیکلیک و سیکلیک تفاوتی نداشت (10/0 <P).
نتیجهگیری: سیکلیک بودن میش در هنگام استفاده از پروتکل های همزمانی در خارج از فصل تولید مثلی، می تواند سبب بالا بودن نرخ آبستنی و بره زایی نسبت به میش های غیر سیکلیک گردد.

کلیدواژه‌ها