عصاره آنتوسیانین از سیب زمینی شیرین بنفش با تغییر کورتیکوسترون مغز در موش های تحت استرس مزمن، انتقال دهنده های عصبی و رفتار حرکتی را بهبود می بخشد.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه براویجایا، مالانگ ،اندونزی- مرکز تحقیقات مولکول هوشمند منابع ژنتیک طبیعی، دانشگاه براویجایا، مالانگ، اندونزی

2 برنامه لیسانس علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه براویجایا،مالانگ، اندونزی

3 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه براویجایا، مالانگ ،اندونزی

10.22059/ijvm.2023.360230.1005405

کلیدواژه‌ها