بررسی تطبیقی ​​آلودگی باکتریایی بین منی گوسفندان و بزهای بومی عراقی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بغداد، بغداد، عراق

10.22059/ijvm.2023.357649.1005383

کلیدواژه‌ها