ضایعات توموری در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران.

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی،بندر انزلی، ایران.

4 گروه علوم جانوری، دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 گروه پاتولوژی، بیمارستان دامپزشکی حمیدرضا فتاحیان، تهران، ایران.

10.22059/ijvm.2023.356736.1005373

چکیده

زمینه مطالعه: امروزه بروز ضایعات توموری در گونه های مختلف مهره داران به دلیل سبب شناسی چند عاملی به یک موضوع ‏بحرانی تبدیل شده است. این امر لزوم توجه بیشتر به گونه های موجود در اکوسیستم های آبی را به عنوان زیستگاه محصور دو ‏چندان می کند. بعلاوه، آگاهی از دلایل ایجاد تومور در صنعت آبزی پروری باعث افزایش کیفیت محصولات و افزایش سود ‏خواهد شد.‏
هدف: این مطالعه برای اولین بار ‏ به معرفی ضایعات توموری و خصوصیات و علل احتمالی آن در ماهی سفید دریای خزر ‏‏(‏Rutilus kutum‏) به عنوان مهمترین ماهی استخوانی اقتصادی در جنوب دریای خزر، می پردازد.‏
روش کار: بدین منظور، پس از بررسی های بالینی ماهیان مشکوک، مطالعات آسیب شناسی بافتی و سنجش های میکروسکوپ ‏الکترونی بر روی بیش از 20 نمونه انجام شد.‏
نتایج: نتایج بررسی ها بروز کارسینوم و پاپیلوم سلول های سنگفرشی را در مقاطع بافتی مورد مطالعه نشان داد. علاوه بر این، ‏ذرات ویروسی به وضوح در میکروگراف های تهیه شده از بافت توموری مشاهده شد که نشان دهنده علت احتمالی ویروسی ‏ضایعات توموری در ماهی سفید دریای خزر می باشد.‏
نتیجه گیری نهایی: این مطالعه اولین گزارش بروز تومور در گونه های ماهی جنوب دریای خزر می باشد که می تواند هشداری ‏برای سلامت اکوسیستم مذکور و کل صنعت آبزی پروری باشد.‏

کلیدواژه‌ها